นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจะป่า

ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะป่า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจะป่า ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านจะป่า (บ้านบริวารของหมู่บ้านห้วยอื้น) หมู่ที่ 10 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้เปิดทำการเรียนการสอนและพัฒนาเด็กปฐมวัย ตั้งแต่อายุ 3-5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้มอบอาคารเรียนให้ 1 หลัง ห้องน้ำ 2 ห้อง มีพื้นที่โดยรวม 1 งาน

ปัจจุบันมีจำนวนเด็กทั้งหมด 30 คน ชาย 14 คน หญิง 16 คน เป็นชนเผ่าลาหู่(มูเซอ)ทั้งหมด   มีครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน คือ นางสาวสุภัสสรา พรสกุลไพศาล และบางบุญณดา อ้วยเย่อะ

ภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2558