นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 7,13และ15

เมื่อวันที่ 04 เม.ย. 2562 , เปิดอ่าน 145 ครั้ง

วันที่ 4 เมษายน 2562 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่13 หมู่ที่7 และหมู่ที่15