นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2562 , เปิดอ่าน 231 ครั้ง

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.) สำนักปลัด อบต.  พนักงานจ้างประเภททั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ได้แก่

    1.1 คนงานทั่ว    จำนวน 1 อัตรา

    1.2 ยาม         จำนวน 1 อัตรา

    1.3. พนักงานขับเครื่องจักรกลนาดเบา     จำนวน 3 อัตรา

2.) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 ตำแหน่ 3 อัตรา ได้แก่

    2.1 ศพด.บ้านแม่หม้อ หมู่ที่ 7     จำนวน 1 อัตรา

    2.2 ศพด.บ้านเทอดไทยหนึ่ง หมู่ที่ 13     จำนวน 1 อัตรา

    2.3 ศพด.บ้านผาจี หมู่ที่ 15     จำนวน 1 อัตรา