นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมพนังกั้นดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาไพรเล่ามา หมู่ 5

เมื่อวันที่ 05 ก.พ. 2562 , เปิดอ่าน 270 ครั้ง