นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลป่าซาง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน และตำบลแม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562 , เปิดอ่าน 96 ครั้ง

กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลป่าซาง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน และตำบลแม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลป่าซาง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน และตำบลแม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ข้อ 2 ภายในแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามข้อ 1 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าทุกชนิด ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561