Untitled Document
Untitled Document


นายเตชินท์ ติยะไพศาล
นายก อบต.ทอดไทย


นายวิชาญ ไอศวรรยานนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ระดับต้น (รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เทอดไทย)
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
บริการพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
- ประจำปีงบประมาณ 2561
- ประจำปีงบประมาณ 2560
- ประจำปี 2558
- ประจำปี 2557
- ประจำปี 2556
แผนพัฒนาสามปี
- แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- แผนพัฒนาสามปี 59-61
- แผนพัฒนาสามปี 58-60
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 58-60
- แผนพัฒนาสามปี 56-58
- ข้อมูลทั่วไปแผนพัฒนาสามปี 56-58
แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี 2561-2564
ประกาศแผนพัฒนาสี่ปี
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแรก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
   
รายงานผลการดำเนินงาน
- ปี 2561
- ปี 2556
- ปี 2555
- กราฟ
รายงานการประชุม
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561
- การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 2
- การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2561
- การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2556
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ศูนย์ดำรงธรรม
- แผ่นพับคู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
- คู่มือปฏิบัติราชการ เรื่อง การร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องทั่วไป - เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง)
- หลักเกณฑ์ละแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.เทอดไทย
สินค้า OTOP ต.เทอดไทย
1 บ้านเทอดไทย
2 เทอดไทยหลวงจัน
3 บ้านอากู่
4 บ้านพญาไพรเล่ามา
5 บ้านแม่หม้อ
6 บ้านปางมะหัน
7 บ้านม้งเก้าหลัง
8 บ้านม้งแปดหลัง
9 บ้านเทอดไทยหนึ่ง
10 บ้านห้วยหม้อ
11 บ้านจะตี
12 บ้านบูซอ
13 บ้านจะป่า
14 บ้านผาจี
15 บ้านแสนเมืองโก
16 บ้านพญาไพรเล่าจอ
17 บ้านพญาไพรลิทู่
18 บ้านป่าซางสูง
ข้อมูลชุมชน
ประเพณี/วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
- การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 -2557
แผนที่การเดินทาง อบต.
 
เอกสารดาวโหลด
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.เทอดไทย ปี 2561
- หนังสือรับรองความยากจน (สำหรับรับรองนักเรียนฝึกงานช่วงปิดเรียน)
- ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดเทอด ปี 2560
- แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
คณะผู้บริหาร อบต.เทอดไทย
สมาชิกสภา อบต.เทอดไทย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2559
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2560
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2561
 งบรายรับ-รายจ่าย
ประจำปี 2562
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2560
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
 
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
:: พบข้อมูล 129 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 4 หน้า

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
( 20 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 16:08:52)
 
ประกาศฯ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันและไฟป่า และการเผาในที่โล่ง จังหวัดเชียยงราย (ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2562)
( 15 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10:04:36)
 
แบบสอบถามความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 18 มกราคม 2019 เวลา 10:17:17)
 
ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
( 11 มกราคม 2019 เวลา 13:20:32)
 
ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
( 11 มกราคม 2019 เวลา 13:19:50)
 
แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีมารับแบบพิมพ์ (ภ.ร.ด.2) และ(ภ.ป.1 ) เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2562
( 04 มกราคม 2019 เวลา 12:02:36)
 
การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2562 และค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าธรรมเนียมสถานที่ที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ประจำปี 2562
( 04 มกราคม 2019 เวลา 11:59:37)
 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562
( 04 มกราคม 2019 เวลา 11:58:15)
 
Run For Kids Therd Thai หมวกกันน๊อคพันใบ เพื่อเด็กเทอดไทยพันคน
( 26 ธันวาคม 2018 เวลา 09:39:09)
 
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
( 26 พฤศจิกายน 2018 เวลา 15:41:07)
 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย
( 03 ตุลาคม 2018 เวลา 14:18:29)
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
( 03 ตุลาคม 2018 เวลา 14:16:22)
 
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคประชาชน ผ่านกลไกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย
เพื่อขยายแนวคิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคประชาชน ผ่านกลไกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย สามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรมSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงรายได้ ตามใบสมัครแนบท้ายนี้ ( 17 กันยายน 2018 เวลา 14:54:33)
 
ประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2561
#ประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2561 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากน้ำฝนและฝนที่ตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ( 20 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:43:45)
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
( 18 กรกฎาคม 2018 เวลา 14:38:32)
 
ประชาสัมพันธ์เจตจำนงสุจริต ของ นายณรงศศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
( 03 กรกฏาคม 2018 เวลา 11:50:49)
 
ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
( 19 มิถุนายน 2018 เวลา 10:32:37)
 
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ 101/1 จึงขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ( 24 เมษายน 2018 เวลา 09:53:03)
 
ประชาสัมพันธ์รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2561
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 หมวด 8 ข้อ 93 จึงขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ( 24 เมษายน 2018 เวลา 09:48:49)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกส่งเสริมการจ้างงานนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561
ให้ผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกมารายงานตัว เพื่อทอสอบความรู้ความสามารถและสอบสัมภาษณ์งาน ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย (ห้องประชุม1 ชั้น2) ( 26 มีนาคม 2018 เวลา 11:49:26)
 
เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาการจ้างงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561
กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาการจ้างงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน โดยพิจารณาจากนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนเป็นลำดับแรก เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2561 นี้ ในเวลาราชการ 08.30- 16.30 น. และเริ่มทำงานในระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2561 นั้น ( 13 มีนาคม 2018 เวลา 15:05:19)
 
ประกาศเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
( 05 มีนาคม 2018 เวลา 14:47:20)
 
ประกาศประมวลมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
( 24 มกราคม 2018 เวลา 10:34:29)
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
( 24 มกราคม 2018 เวลา 10:35:52)
 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2561
ด้วยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มีจำนวนครัวเรือนที่มีข่ายจะต้องเสียภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เช่น ภาษีโรงเรือนที่ดิน และภาษีป้ายพร้อมด้วยค่าธรรมเนียมต่างๆ อนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบเทอดไทยยังขาดความร่วมมือจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จึงองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยจัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 2561 ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น - 16.00 น. ณ หอประชุมบ้านเทอดไทย ( 15 มกราคม 2018 เวลา 10:59:46)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2561
( 09 มกราคม 2018 เวลา 18:09:04)
 
แจ้งประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
( 04 มกราคม 2018 เวลา 11:00:48)
 
#แจ้งประชาสัมพันธ์จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ศูนย์บริการจากแม่สาย จะเข้ารับทำประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ทุกชนิดทั้งใหม่/เก่า ที่ยังใช้งานได้อยู่ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านพญไพร หมู่ที่ 6 ตำบลเทอดไทย
( 09 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:39:34)
 
ประชาสัมพันธ์ ธ.ก.ส.สาขาแม่จัน
( 02 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:01:39)
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ #เรื่องจุดจอดรถข้าราชการและประชาชน รวม 11 จุด ที่เดินทางมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางบ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
( 25 ตุลาคม 2017 เวลา 15:35:53)
 
ขอเชิญชวนและขอความร่วมมือประชาชนชาวไทยทุกคน งดดื่มสุราในช่วงพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร่วมใจน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลด้วยความจงรักภักดี น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560
( 21 ตุลาคม 2017 เวลา 20:49:03)
 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
( 12 ตุลาคม 2017 เวลา 15:38:40)
 
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย รับสมัครฝึกอบรมอาชีพ...ฟรี
( 27 กันยายน 2017 เวลา 09:32:22)
 
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
ประกาศจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย รับสมัครฝึกอบรมอาชีพฟรี มีหลักสูตร 6 เดือน และหลักสูตรระยะสั้น ( 21 กันยายน 2017 เวลา 15:31:14)
 
ประกาศการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
( 01 สิงหาคม 2017 เวลา 09:35:46)
 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านอากู่-อาไฮ้ หมู่ 3
( 31 กรกฏาคม 2017 เวลา 16:39:13)
 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
( 21 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:57:15)
 
แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการชั่วคราวการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ด้วยกระทรวงแรงงานได้ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ประกาศ ร วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์ท่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์และชี้แจง พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ( 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:52:22)
 
แจ้งประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560
( 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:19:36)
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีมารับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดืน ภาษีป้ายและชำระภาษีประจำปี 2560
( 03 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:38:55)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ [1] 2 3 4 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

 
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207 Email :
doisang@hotmail.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2018 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์