นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

การบริหารความเสี่ยง
• แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564
• นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย 2564
• คู่มือปฏิบัติราชการ : บริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปี 2564