นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

สถานที่ท่องเที่ยว
19 มี.ค. 2562

พระทรงรัตนพลังแผ่นดินถิ่นกาขาว (กาขาว)

19 มี.ค. 2562

วัดพระธาตุกาคำ

14 มี.ค. 2562

วนอุทยานสันผาพญาไพร

14 มี.ค. 2562

ไร่ชาฉุยฟง

14 มี.ค. 2562

บ้านขุนส่า

14 มี.ค. 2562

ตลาดเช้าบ้านเทอดไทย

14 มี.ค. 2562

โครงการชาน้ำมันบ้านปูนะและบ้านปางมะหัน