นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม
26 พ.ค. 2566

ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ กอ.พมพ.แม่ฟ้าหลวง-แม่จัน

26 พ.ค. 2566

ตรวจสอบลานกีฬาเกิดความเสียหายมีรอยแตกร้าวและลานทรุดตัวลง และสำรวจถนน ม.5

25 พ.ค. 2566

นายก.อบต.ลงพื้นที่สำรวจถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเส้นทางระหว่างถนนบ้านผาจี-ถนนบ้านปูนะ และสำรวจสะพานเหล็กที่ชำรุด

25 พ.ค. 2566

สำรวจขยายเขตไฟฟ้าประจำหมู่บ้านในเขตตำบลเทอดไทย

25 พ.ค. 2566

ต้อนรับสำนักงานควบคุมโรคที่1 เชียงใหม่ มาเสนอแนะและให้ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพที่พบบ่อยในเด็ก

25 พ.ค. 2566

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 1

24 พ.ค. 2566

เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลเทอดไทย

23 พ.ค. 2566

สำรวจรางระบายน้ำ และสำรวจถนนรอยแตกร้าว ณ ม.1 บ้านเทอดไทย

23 พ.ค. 2566

เข้าร่วมปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูซอ และตรวจเยี่ยมศพด.บ้านจะตีและ ศพด.บ้านป่าซางสูง

19 พ.ค. 2566

ลงพื้นที่สำรวจก่อสร้างถนน คสล. และสำรวจพื้นที่เข้าข้อบัญญัติ ประจำปี 2567

18 พ.ค. 2566

ส่งมอบหนังสือวารสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ตำบลเทอดไทย

18 พ.ค. 2566

พิธีเปิดอบรมโครงการสำมะโนการเกษตร ประจำปี 2566

18 พ.ค. 2566

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที่4/2566

15 พ.ค. 2566

สำรวจขยายเขตไฟฟ้า ม.4 และม.12

15 พ.ค. 2566

สำรวจผู้ประสบเหตุเพลิงไฟไหม้บ้านเรือน ม.16 บ้านจะตี 2566

15 พ.ค. 2566

เข้าร่วมพิธีปิดโครงการช่วยเหลือเสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังเชียงราย รุ่นที่1

12 พ.ค. 2566

จัดอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในเขตพื้นที่ตำบลเทอดไทย ทั้งหมด 19 หมู่บ้าน

11 พ.ค. 2566

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ชำระภาษีและออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

11 พ.ค. 2566

งานเกษตร ออกพื้นที่สำรวจไฟไหม้สวนเกษตร (ชา) พื้นที่ตำบลเทอดไทย

11 พ.ค. 2566

งานพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยในการสร้างบ้านผู้ยากไร้

10 พ.ค. 2566

ร่วมพิธีเปิดโครงการ"สตรีแม่ฟ้าหลวง ปลูกพืชผักปลอดภัย" เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

09 พ.ค. 2566

ออกสำรวจผู้ประสบภัยจากวาตภัย 3 หมู่บ้าน

08 พ.ค. 2566

ส่งมอบท่อน้ำประปาเพื่อซ่อมแซมระบบน้ำประปาที่ถูกไฟป่าไหม้เสียหาย

08 พ.ค. 2566

กองช่างช่างไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน บ้านพญาไพรเล่าจอ ม.6 และบ้านเทอดไทยหนึ่ง ม.13

08 พ.ค. 2566

ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้า ศพด.บ้านแสนเมืองโก สาขาแม่คำน้อย ม.18

07 พ.ค. 2566

หลักสูตรอบรมโค้ชฟุตบอลเบื้องต้น ประจำปี 2566

05 พ.ค. 2566

ช่วยกันดับไฟป่า และร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลาม หมู่1

05 พ.ค. 2566

เข้าร่วมพิธียกฉัตรพระเจดีย์ ยกช่อฟ้า อุโบสถวัดกาขาว

03 พ.ค. 2566

อบรมผู้สูงอายุและมอบเกียรติบัตรในงาน คารวะผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

02 พ.ค. 2566

เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้และส่งมอบวัสดุก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ม.3 บ้านอากู่-อาไฮ้

01 พ.ค. 2566

กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน

30 เม.ย. 2566

รับผู้ป่วยใจสั่นนำส่งโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง

29 เม.ย. 2566

เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน

29 เม.ย. 2566

ตรวจดูความคืบหน้าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สาขาบ้านแม่คำน้อย

27 เม.ย. 2566

พัฒนาผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปี 2566

27 เม.ย. 2566

อบรมโครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

26 เม.ย. 2566

นายก.อบต.เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำปี 2566

25 เม.ย. 2566

สำรวจต้นน้ำ สำรวจระบบท่อน้ำหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่าและสำรวจการป้องกันภัยแล้ง

25 เม.ย. 2566

ส่งมอบหน้าอนามัยสำหรับป้องกัน Pm 2.5 การป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก

25 เม.ย. 2566

ตรวจนิเทศงานและวางแผนบูรณาการการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

25 เม.ย. 2566

ว.7 ขอความช่วยเหลือรับผู้ป่วยติดเตียงใส่ออกซิเจน จำนวน 1 ราย นำส่งผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านต้นม่วง

24 เม.ย. 2566

ลงพื้นที่ตรวจดูสถานที่ปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.บ้านแม่คำน้อย ณ ม.18 บ้านแม่คำน้อย และตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม้งเก้าหลัง ณ ม.9

22 เม.ย. 2566

มอบกระเบื้องหลังคา และสังกะสีช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน (วาตภัย)

21 เม.ย. 2566

ติดตามตรวจสอบงานก่อสร้างโดมสนามเด็กเล็ก ศพด.บ้านปางมะหัน ม.8 บ้านปางมะหัน

20 เม.ย. 2566

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่3

19 เม.ย. 2566

ร่วมพิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2566

18 เม.ย. 2566

เข้าร่วมพิธีสูมาคารวะ รดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ฟ้าหลวง และผู้สูงอายุอำเภอแม่ฟ้าหลวง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2566

15 เม.ย. 2566

ตรวจเยี่ยมด่านตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

13 เม.ย. 2566

วันที่13 เม.ย. 2566 ตรวจเยี่ยมด่านตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

13 เม.ย. 2566

โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 (ประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ)

12 เม.ย. 2566

ตรวจเยี่ยมด่านตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

11 เม.ย. 2566

พิธีปิดโครงการการแข่งขันฟุตบอล 7 คน พญาไพรเล่ามา “ไข่แดงคัพ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566

10 เม.ย. 2566

ตรวจรับงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมูซอ ม.4

10 เม.ย. 2566

มอบเครื่องฟอกอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หม้อ ม.7

08 เม.ย. 2566

กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชนให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานในการศึกษาดูงานตามรอยพ่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการ ส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว

08 เม.ย. 2566

ประธานพิธีเปิดโครงการการแข่งขันฟุตบอล 7 คน พญาไพรเล่ามา “ไข่แดงคัพ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566

07 เม.ย. 2566

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายใต้โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565

07 เม.ย. 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ออกเกิดเหตุควบคุมดับไฟป่า ม.10 (ผาจีใหม่)

05 เม.ย. 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ออกเกิดเหตุควบคุมดับไฟป่า ม.10

05 เม.ย. 2566

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 12 ต้น หมู่ที่13 บ้านเทอดไทยหนึ่ง

04 เม.ย. 2566

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ห้วยหม้อคัพ ประจำปี 2566

04 เม.ย. 2566

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงก่อสร้างถนน คสล.ม.7

03 เม.ย. 2566

งานกองช่าง ซ่อมแซมไฟกิ่งและติดตั้งไฟกิ่งจุดใหม่

03 เม.ย. 2566

ร่วมงานเปิดโครงการดำเนินการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2566

03 เม.ย. 2566

ประชุมรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปี 2566

02 เม.ย. 2566

ร่วมพิธีปิดงานกีฬา 329 ดอยแม่สลอง และส่งมอบธงงานกีฬา 329 ในปี 2024 ตำบลเทอดไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา 329

31 มี.ค. 2566

มอบอุปกรณ์ดับเพลิง/อุปกรณ์ดับไฟป่า 2566

31 มี.ค. 2566

เข้าดูงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 7 บ้านแม่หม้อ และเข้าพื้นที่เพื่อซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน

30 มี.ค. 2566

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที่3/2566

30 มี.ค. 2566

ร่วมต้อนรับ นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะติดตาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ต้นแบบ ด้านการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยจิตเวช ยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง

29 มี.ค. 2566

เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ของโรงเรียนจีนต้าถงวิทยาคม

29 มี.ค. 2566

พิธีเปิดงานกีฬา 329 ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 27 แม่สลองเกมส์ 2023 第二十七届泰北三二九公主盃反毒青年運動會開幕

28 มี.ค. 2566

งานกองช่าง & งานป้องกันฯ ซ่อมแซมไฟกิ่ง และสำรวจต้นน้ำ

28 มี.ค. 2566

งานสาธารณสุข ลงพื้นที่จัดเก็บขยะพิษและมูลฝอยอันตรายในเขตตำบลเทอดไทย

28 มี.ค. 2566

รองนายก.อบต. ตรวจสอบการติดตั้งระบบสูบน้ำของ ศพด.บ้านผาจี

28 มี.ค. 2566

ปลัดอำเภอแม่ฟ้าหลวง และรองปลัด.อบต.รก.แทน.ปลัด.อบต. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพบ้านผู้ยากไร้ ม.3

28 มี.ค. 2566

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน ม.6 บ้านพญาไพร จำนวน 3 หลังคาเรือน

27 มี.ค. 2566

ช่างไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟกิ่ง ม.5 และ ม.7

27 มี.ค. 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำแนวกันไฟ ม.6

27 มี.ค. 2566

ประชุมชี้แจงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยืน (Geo-social Map)

25 มี.ค. 2566

การฉีดพ่นละอองน้ำ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อลด PM 2.5

25 มี.ค. 2566

ได้รับแจ้งผู้ป่วยหน้ามืดเป็นลมกลางสวนปลูกผัก ม.1

24 มี.ค. 2566

ลงพื้นที่ตรวจดูปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะหัน สาขาบ้านแม่คำน้อย

24 มี.ค. 2566

ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ม.2 และรางระบายน้ำ ม.16

24 มี.ค. 2566

ประชุมการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยืน (SDG)

22 มี.ค. 2566

งานกองช่าง ปรับพื้นที่สนามกีฬาบ้านปูนะ ม.4

22 มี.ค. 2566

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2566

22 มี.ค. 2566

ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้บ้าน ณ ม.6 บ้านพญาไพรเล่าจอ จำนวน 3 หลังคาเรือน

22 มี.ค. 2566

พิธีเปิดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ร่างการแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2566

22 มี.ค. 2566

พิธีเปิดโครงการแข่นขันกีฬาเซปักตะกร้อ “เทอดไทยคัพ” ครั้งที่1 ประจำปี 2566

21 มี.ค. 2566

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทอดไทย

21 มี.ค. 2566

สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำแนวกันไฟ

21 มี.ค. 2566

เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน บ้านพญาไพรเล่าจอ ม.6 จำนวน 3 หลังคา

21 มี.ค. 2566

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด (รสปส.) ประจำปี 2566

20 มี.ค. 2566

ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุและพร้อมอบกระเบื้องมุงหลังคาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัย 2566

20 มี.ค. 2566

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยตรวจสอบงานก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านปางมะหัน ม.8

20 มี.ค. 2566

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างโรงตากเมล็ดชาน้ำมัน

17 มี.ค. 2566

ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างโรงตากเมล็ดชาน้ำมัน ม.4และม.16

17 มี.ค. 2566

ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน ณ ม.7 บ้านแม่หม้อ

17 มี.ค. 2566

งานกองช่าง ตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล ม.11 เชื่อมต่อกับ ม.5 และ ม.6

17 มี.ค. 2566

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่19

16 มี.ค. 2566

ส่งมอบถุงยังชีพให้กับบ้านผู้ยากไร้ โดยได้รับงบประมาณจากการร่วมกันบริจาคของผู้ใจบุญ

16 มี.ค. 2566

ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุและพร้อมอบกระเบื้องมุงหลังคาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัย 2566

16 มี.ค. 2566

งานกองช่าง ช่างไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟกิ่ง ม.16

15 มี.ค. 2566

เหตุเกิดจากมีพายุฤดูร้อน ฝนตก ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ตำบลเทอดไทย

15 มี.ค. 2566

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยเข้าร่วมกิจกรรมการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้า 2566

15 มี.ค. 2566

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจคุณภาพอาหารกลางวันของ ศพด.ในเขตตำบลเทอดไทย

14 มี.ค. 2566

การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

14 มี.ค. 2566

ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้างานก่อสร้างถนน คสล. ม.17 และม.14

13 มี.ค. 2566

ลงพื้นที่ตรวจดูอาคารสำหรับปรับปรุงเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะหัน สาขาบ้านแม่คำน้อย

13 มี.ค. 2566

จัดเตรียมสถานที่และอำนวยความสะดวกการให้บริการยืนยันตัวตนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

13 มี.ค. 2566

กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ ม.7 บ้านแม่หม้อ

11 มี.ค. 2566

พิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและชุมชนที่สงบสุข

10 มี.ค. 2566

ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้างานก่อสร้างฯ

09 มี.ค. 2566

เข้าร่วมประชุมประชาคมบ้านปางมะหัน เรื่องการอนุรักษ์แม่น้ำคำป่าต้นน้ำของชุมชน ณ ม.8 บ้านปางมะหัน

09 มี.ค. 2566

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566

09 มี.ค. 2566

โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านพญาไพรเล่าจอ

08 มี.ค. 2566

ลงพื้นที่ตรวจดูงานก่อสร้างถนน คสล.และอาคารเรียนของ ศพด.

08 มี.ค. 2566

ร่วมจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเทอดไทย ประจำปี 2566

08 มี.ค. 2566

งานกองช่าง ตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล. ม.2 และตรวจสอบความคืบหน้างานโครงการก่อสร้างโรงอาหารของ ศพด.บ้านห้วยหม้อ ม.14

07 มี.ค. 2566

งานช่างไฟ้า ซ่อมแซมไฟกิ่ง ม.10 บ้านห้วยอื้น

05 มี.ค. 2566

ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ ณ ม.3

05 มี.ค. 2566

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญ ในงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566

03 มี.ค. 2566

โครงการจัดกิจกรรมลานเด็กสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนตำบลเทอดไทย ประจำปี 2566

02 มี.ค. 2566

ร่วมช่วยกันรื้อถอนบ้านหลังเก่าเพื่อปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ของครอบครัว ม.3

02 มี.ค. 2566

จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

01 มี.ค. 2566

ได้รับแจ้งจากชาวบ้านมีรถยนต์ตกลงไปในหนองน้ำบ้านเทอดไทย (หลัง อบต.)

01 มี.ค. 2566

ปฏิบัติภารกิจ สาธารณสุข กองช่าง

28 ก.พ. 2566

พิธีเปิดโครงการจัดทำแนวกันไฟ และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณถนนข้างทาง ประจำปี 2566

27 ก.พ. 2566

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ม.9 บ้านม้งเก้าหลัง

27 ก.พ. 2566

เข้าร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนของสภาเด็กและเยาวชนตำบลเทอดไทย

27 ก.พ. 2566

เข้าร่วมพิธีสักการะเจ้าพ่อกวนอู ประจำปี 2566

24 ก.พ. 2566

ตรวจสอบความคืบหน้างานก่อสร้างแท้งค์น้ำ และ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศพด

24 ก.พ. 2566

โครงการ อารยชาติพันธุ์ สร้างสรรค์ อารยเกษตร มหกรรมเปิดบ้านอารยเกษตร สไตล์

23 ก.พ. 2566

เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566)

22 ก.พ. 2566

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคคลกร ประจำปีงบประมาณ 2566

21 ก.พ. 2566

โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2566

21 ก.พ. 2566

จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

20 ก.พ. 2566

เข้าร่วมประชุมกับผู้ประกอบการอาหารกลางวันของ ศพด.แต่ละแห่ง

20 ก.พ. 2566

เข้าร่วมประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลเทอดไทย คัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็ก

19 ก.พ. 2566

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยออกจุดเกิดเหตุหน้า รร.ผาจี

17 ก.พ. 2566

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะและการแก้ไขปัญหาขยะ ป๊อก10

17 ก.พ. 2566

กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ ม.12 บ้านม้งแปดหลัง

17 ก.พ. 2566

จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพตัดผม (ชาย-หญิง)

17 ก.พ. 2566

ตรวจดูงานก่อสร้างถนนฯ, ตรวจสอบหลักประกันสัญญางานก่อสร้างฯ

15 ก.พ. 2566

ถนนชาติพันธุ์ สีสันเทอดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

15 ก.พ. 2566

เยี่ยมชมการจัดการเตาเผาขยะ แบบเตาเผาชีวภาพ พร้อมกับ ร่วมรณรงค์การจัดการเก็บขยะ

15 ก.พ. 2566

ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนน คสล.

15 ก.พ. 2566

ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างต่างๆ ตรวจดูขยายเขตไฟฟ้า และซ่อมแซมไฟกิ่ง

15 ก.พ. 2566

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566

15 ก.พ. 2566

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาสาทำดี ประจำปี 2566

14 ก.พ. 2566

เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1/2566

13 ก.พ. 2566

ดำเนินการตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนตัวหนอน ณ หมู่ที่ 15 บ้านผาจี

13 ก.พ. 2566

เข้าร่วมประชุมการแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลวาเลนไทน์บ้านเทอดไทยคัพ ครั้งที่ 1

13 ก.พ. 2566

โครงการจัดทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หมู่ที่8 บ้านปางมะหัน

13 ก.พ. 2566

ลงพื้นที่ตรวจดูสถานที่ปรับสนามเด็กเล่น ณ หมู่14 ศพด.บ้านห้วยหม้อ

10 ก.พ. 2566

ตรวจสอบความคืบหน้างานก่อสร้างฯ และตรวจรับงานก่อสร้างฯ

10 ก.พ. 2566

เข้าร่วมนำเสนอประกวดผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566

10 ก.พ. 2566

ฉีดน้ำล้างทำความสะอาดภายในโรงเรียนฯ

09 ก.พ. 2566

คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล. ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างฯและสำรวจรางระบายน้ำ

09 ก.พ. 2566

ปรับถนนทางเข้า ศพด.บ้านหลวงจัน

09 ก.พ. 2566

ดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยชาติพันธุ์

09 ก.พ. 2566

เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM2.5 ประจำปี 2565-2566 (Kick Off)

08 ก.พ. 2566

เป็นประธานพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

08 ก.พ. 2566

ลงพื้นสำรวจสำหรับจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่1 บ้านเทอดไทย

08 ก.พ. 2566

ถนนชาติพันธุ์ สีสันเทอดไทย (ถนนคนเดิน)

08 ก.พ. 2566

ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับถนนชาติพันธุ์ สีสันเทอดไทย (ถนนคนเดิน)

08 ก.พ. 2566

ส่งผู้ป่วยติดเตียง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

07 ก.พ. 2566

ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ 2566

07 ก.พ. 2566

ลงพื้นที่สำรวจวัดพื้นที่เวทีการแสดงบ้านเทอดไทย

07 ก.พ. 2566

เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านเทอดไทย

06 ก.พ. 2566

รองนายกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเทอดไทย

05 ก.พ. 2566

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

03 ก.พ. 2566

ชาวบ้านลาหู่ตำบลเทอดไทย มาสวัสดีปีใหม่และรดน้ำดำหัว ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล

31 ม.ค. 2566

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และเจ้าหน้าที่นายช่างโยธา ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.

31 ม.ค. 2566

สำรวจที่ขอต่อเติมอาคารเรียนและโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ หมู่ที่14 บ้านห้วยหม้อ

31 ม.ค. 2566

ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กและสนับสนุน นมและผ้าอ้อมเด็ก(แพมเพิส)

30 ม.ค. 2566

รถจักรยานยนต์ชนรั้วบ้าน ณ ม.15 บ้านผาจี

30 ม.ค. 2566

ตรวจสอบสถานที่งานก่อสร้างแท้งค์น้ำ คสล. และอาคารเอนกประสงค์

30 ม.ค. 2566

นำส่งผู้ป่วยรักษาต่อที่ รพ.แม่ฟ้าหลวง

29 ม.ค. 2566

ประจำร้านนิทรรศการฯ อำเภอแม่ฟ้าหลวง ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566

29 ม.ค. 2566

พิธีเปิดงานทำบุญงานปฏิบัติธรรม เข้ากรรม (รุกขมูล) พิธีสืบชะตาหลวงต่ออายุและร่วมทำบุญตักบาตร ณ วันปูคำ ม.1

28 ม.ค. 2566

ร่วมงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ลาหู่ 2566

27 ม.ค. 2566

พิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

27 ม.ค. 2566

รับผู้ป่วยเด็กนักเรียนเป็นลมและผู้ป่วยส่งกลับบ้าน

27 ม.ค. 2566

กิจกรรมโครงการจัดทำแนวกันไฟ ณ ม.15

26 ม.ค. 2566

เข้าร่วมพิธีบวงสรวง สืบชะตาและทำบุญเมืองเชียงราย ที่อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พญามังรายมหาราช ทรงสร้าง จังหวัดเชียงราย อายุครบ 761 ปี

26 ม.ค. 2566

พิธีปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมปีใหม่ลาหู่ และกีฬาชาติพันธุ์ ครั้งที่ 17

26 ม.ค. 2566

พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง การควบคุมงานจ้างก่อสร้างและการบริหารสัญญาโครงการงานก่อสร้าง ประจำปี 2566

25 ม.ค. 2566

สวัสดีปีใหม่วันตรุษจีน 2023/2566

24 ม.ค. 2566

พิธีเปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมปีใหม่ลาหู่ และกีฬาชาติพันธุ์ ครั้งที่ 17 ณ ม.10 บ้านห้วยอื้น

22 ม.ค. 2566

พิธีเปิดงานกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566 ณ สนามกลางบ้านเทอดไทย หมู่ที่ 1

21 ม.ค. 2566

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุตำบลเทอดไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านเทอดไทย ม.1

20 ม.ค. 2566

ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 และ ม.16

20 ม.ค. 2566

กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566 ณ ม.14 บ้านห้วยหม้อ

20 ม.ค. 2566

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ณ ม.3 บ้านอากู่-อาไฮ้

19 ม.ค. 2566

การเดินทางของไออุ่น ที่มามอบผ้าห่อ เครื่องกันหนาวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

18 ม.ค. 2566

ลงพื้นที่ตรวจดูงานก่อสร้างถนน คสล. และสำรวจถนน คสล.

16 ม.ค. 2566

เข้าร่วมประชุมกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน 2566

16 ม.ค. 2566

ประชุมการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

14 ม.ค. 2566

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

12 ม.ค. 2566

ลงพื้นที่สำรวจถนนภายในหมู่บ้าน และตรวจงานความคืบหน้าและตรวจสอบงานก่อสร้างถนน คศล.

11 ม.ค. 2566

พิธีปิดงานการแข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์เทอดไทยเกมส์ ประจำปี 2566

10 ม.ค. 2566

ตรวจดูความคืบหน้าและตรวจสอบงานก่อสร้างถนน คสล. และลงพื้นที่สำรวจถนนภายในหมู่บ้าน

10 ม.ค. 2566

ตรวจดูความคืบหน้าและตรวจสอบงานก่อสร้างถนน คสล. และสำรวจถนนภายในหมู่บ้าน

10 ม.ค. 2566

พิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์เทอดไทยเกมส์ ประจำปี 2566

09 ม.ค. 2566

สำรวจพื้นที่ปรับที่ดิน ถนน และสำรวจสะพานที่ได้รับความเสียหาย

06 ม.ค. 2566

ร่วมประชุมพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือและรับทุนการศึกษาในภาคเรียนที่2

05 ม.ค. 2566

เจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตรวจดูงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

04 ม.ค. 2566

ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ลาหู่ 2566

03 ม.ค. 2566

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ปีใหม่ลาหู่ ประจำปี 2566

31 ธ.ค. 2565

เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า และกาแฟดอยแม่สลอง ครั้งที่ 25

29 ธ.ค. 2565

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตั้งด่านรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

28 ธ.ค. 2565

ตรวจดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนน อาคารเอนกประสงค์ ม.3,ม.6,ม.12และม.18

26 ธ.ค. 2565

พิธีเปิดโครงการการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “ม้งคัพ” ประจำปี 2565

23 ธ.ค. 2565

พิธีเปิดงานโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมปีใหม่ม้ง ประจำปี 2565

20 ธ.ค. 2565

เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเชื่อมความสัมพันธ์ชนเผ่า ครั้งที่1

19 ธ.ค. 2565

ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.3 และลงพื้นที่ดูสถานที่ขออนุญาติสร้างบ้าน ม.17

17 ธ.ค. 2565

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว แอ่วดอยชิมชา เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนตำบลเทอดไทย ประจำปี 2565 ในกิจกรรม payaprai highland run 2022

15 ธ.ค. 2565

พิธีเปิดงานโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมปีใหม่อาข่า #เทศกาลชาและกีฬาชาติพันธุ์ ครั้งที่9

14 ธ.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบสนับสนุนจาก อบจ. ณ ม.1

13 ธ.ค. 2565

siam winery มอบผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่ตำบลเทอดไทย จำนวน 70 ราย ในกิจกรรม การเดินทางของไออุ่น

07 ธ.ค. 2565

ลงพื้นที่ตรวจดูงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และต่อจากนั้นตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม้งเก้าหลัง ณ หมู่9

05 ธ.ค. 2565

เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุดลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 2565

04 ธ.ค. 2565

พิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเทอดไทย ถนนชาติพันธุ์ สีสันเทอดไทย ในรูปแบบถนนคนเดิน จัดทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00น.เป็นต้นไป

02 ธ.ค. 2565

ลงพื้นที่ตรวจดูงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร็จเหล็ก ม.1 งบสนับสนุนจาก อบจ.

02 ธ.ค. 2565

เชิญชวน!!! พบกันในกิจกรรม ถนนชาติพันธุ์ สีสันเทอดไทย (ในรูปแบบถนนคนเดิน)

30 พ.ย. 2565

สำรวจพื้นที่เจาะน้ำบาดาล เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภค-บริโภค ณ ม.1

28 พ.ย. 2565

ออกตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุก่อนการคืนหลักประกันสัญญา งานก่อสร้างต่างๆ

28 พ.ย. 2565

ดำเนินการติดตั้งระบบไฟ ระบบเสียงตามสาย เวที และจัดพื้นที่จุดจำหน่ายสินค้า (ถนนชาติพันธุ์ สีสันเทอดไทย) รูปแบบถนนคนเดิน

25 พ.ย. 2565

รับส่งผู้ป่วยติดเตียงให้นำส่งกลับบ้าน ณ บ้านพญาไพรเล่าจอ

23 พ.ย. 2565

พิธีเปิดงานโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมปีใหม่ไตย ครั้งที่26 ประจำปี 2565

22 พ.ย. 2565

ประธานพิธีเปิดงานโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ 2565

21 พ.ย. 2565

พิธีการแข่งขันฟุตบอลปอยปีใหม่ไตย ครั้งที่26 ประจำปี 2565

18 พ.ย. 2565

ประธานพิธีปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 2565

18 พ.ย. 2565

ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนระดับตำบล ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนตำบลปลอดภัยด้วยกระบวนการมีส่วมร่วมของประชาชน และสำรวจพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาลและตรวจดูพื้นที่สถานที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนของศูนย์พ

17 พ.ย. 2565

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไก่ ม.2 บ้านแสนเมืองโก

16 พ.ย. 2565

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.6 และม.15 และสำรวจรางระบายน้ำ ม.5

16 พ.ย. 2565

พิธีเปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 2565

16 พ.ย. 2565

ร่วมกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่1

15 พ.ย. 2565

เกิดเหตุรถยนต์เสียหลักตกข้างทาง บ้านแม่จะคำน้อย

14 พ.ย. 2565

ลงพื้นที่ตรวจดูจุดสถานที่ที่ประชาชนขออนุญาตสร้างบ้าน ม.1,ม.6และม.7

10 พ.ย. 2565

ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

09 พ.ย. 2565

ลงพื้นที่สำรวจถนน ศพด. อาคารเอนกประสงค์ และสะพานทรุดตัวเสียหาย

09 พ.ย. 2565

เข้าร่วมประชุมหารือการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนตำบลเทอดไทย

09 พ.ย. 2565

วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2565

08 พ.ย. 2565

พิธีทอดกฐิน และสืบชะตา (หลวง) ประจำปี 2565

08 พ.ย. 2565

ขอเชิญชวน มาลอยกระทง ณ หนองน้ำบ้านเทอดไทย ม.1 บ้านเทอดไทย

07 พ.ย. 2565

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลเทอดไทย ครั้งที่ 1/2566

07 พ.ย. 2565

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวงจัน

07 พ.ย. 2565

ร่วมงานทอดกฐิน ณ ม.13 บ้านเทอดไทยหนึ่ง

05 พ.ย. 2565

เข้าร่วมพิธีนำดอกฝ้ายถวายพระภิกษุสงฆ์ งานจุลกฐิน ณ วัดพระทรงชัยรัตนพลังแผ่นดิน (วัดกาขาว)

31 ต.ค. 2565

พิธีเปิดการประชุมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นตำบลเทอดไทย และกิจกรรม Prayaprai Highland Run 2022

29 ต.ค. 2565

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

28 ต.ค. 2565

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน ม.1

27 ต.ค. 2565

ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างผนังกั้นดินและปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ณ ม.11

27 ต.ค. 2565

ลงพื้นที่นำรถเครนยกเสาไฟฟ้าย้ายเสาไฟ ม.8

27 ต.ค. 2565

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ร่วมต้อนรับ พันเอกไพโรจน์ ยะวิญชาญ หน.ศอป.โครงการ พมพ.แม่ฟ้าหลวง-แม่จัน

27 ต.ค. 2565

ออกสำรวจถนนโดนน้ำกัดเซาะถนนพังเสียหาย และลงพื้นที่สำรวจถนน ณ ม.14

27 ต.ค. 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกพื้นที่ตรวจสอบและเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสำรวจไฟกิ่ง

26 ต.ค. 2565

ออกสำรวจวัดพื้นที่สนามกีฬา/ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน/สำรวจภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง และปรับที่ดินสนามกีฬา

26 ต.ค. 2565

ร่วมมอบเช็คเพื่อช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน ณ ม.6

26 ต.ค. 2565

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวงจัน ม.1 บ้านเทอดไทย

25 ต.ค. 2565

ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ม.6 และสำรวจไฟกิ่งและเสาไฟฟ้าที่ล้มทับหลังคา ม.8

25 ต.ค. 2565

ร่วมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเทอดไทย

23 ต.ค. 2565

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เขตเลือกตั้งที่ 4

23 ต.ค. 2565

ร่วมพิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

22 ต.ค. 2565

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เขตเลือกตั้งที่4 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

21 ต.ค. 2565

ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน ณ ม.13 บ้านเทอดไทยหนึ่ง

21 ต.ค. 2565

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (พระสงฆ์ 19 รูป) และบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 122 ปี

20 ต.ค. 2565

สำรวจความเสียหายหรือชำรุด ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธ์ุ ม.6

18 ต.ค. 2565

รองนายก.อบต.ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ยากไร้,เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูซอ และสำรวจถนน ม.16

18 ต.ค. 2565

สำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ม.2,7และม.9 และ ออกสำรวจงานถนน ม.10

13 ต.ค. 2565

เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

12 ต.ค. 2565

รองนายก.อบต.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ สำรวจถนน หมู่2 และ หมู่8 และสำรวจไฟกิ่ง ณ หมู่9

12 ต.ค. 2565

ลงพื้นที่สำรวจถนนชำรุดเสียหาย และตรวจดูงานก่อสร้างพนังกั้นดินหอประชุมบ้านพญาไพรลิทู่ ณ ม.11

10 ต.ค. 2565

เข้าดูพื้นที่ขอต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านปางมะหัน และลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการปรับปรุงสถานที่ศูนย์การเรียนวัฒนธรรมชาติพันธุ์ตำบลเทอดไทย

10 ต.ค. 2565

นายก.อบต. มอบหมายให้ รองนายก.อบต. และเจ้าหน้าที่ ผช.นายช่างโยธา สำรวจถนน และดูสถานที่ขอก่อสร้างบ้าน ม.1 ป๊อก10

10 ต.ค. 2565

นายก.อบต.และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ร่วมกับ สมาชิก อบต. ม.9 และประสานกับ สมาชิก อบต. ม.23 ลงพื้นที่สำรวจและตรวจดูน้ำกัดเซาะถนนและทำให้ถนนพังถล่มเสียหาย ณ ม.9 บ้านม้งเก้าหลัง

07 ต.ค. 2565

นายก.อบต. มอบหมายให้คณะบริหาร รองนายก.อบต. เลขานุการนายก. และเจ้าหน้าที่นายช่างโยธาสำรวจปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หม้อ

07 ต.ค. 2565

รองนายก.อบต.และเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟกิ่ง และ ตัดแต่งกิ่งไม้ ม.5

06 ต.ค. 2565

นายก.อบต. รองนายก.อบต รองปลัด.อบต. ร่วมกับครู ศพด. ร่วมประชุมกับคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเทอดไทย ประจำเดือนตุลาคม 2565

06 ต.ค. 2565

นายก.อบต. มอบหมายให้ รองนายก.อบต. ตรวจดูพื้นที่การขออนุญาตก่อสร้างบ้านของชาวบ้าน ม.13

06 ต.ค. 2565

นายก.อบต. ร่วมกับ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต.เทอดไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2565

06 ต.ค. 2565

นายก.อบต. ร่วมกับ สมาชิก อบต. ร่วมประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำเดือนตุลาคม 2565

05 ต.ค. 2565

นายก.อบต. มอบหมายให้ รองนายก.อบต. ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำ ณ ม.7 บ้านแม่หม้อ และ ลงพื้นที่ตรวจดูรางระบายน้ำ โดนน้ำกัดเซาะทำให้เกิดดินพังเสียหาย ณ ม.5

04 ต.ค. 2565

นายก.อบต. มอบหมายให้ ปลัด.อบต. เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และกองช่าง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ กรมทางหลวงชนบท จังหวัดเชียงราย ลงมาดูพื้นที่เส้นถนนกรมทางหลวงพังถล่มเสียหาย ม.7

03 ต.ค. 2565

นายก และเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ตรวจดูจุดเกิดเหตุดินสไลด์ - น้ำกันเซาะถนน ทำให้ถนนกรมทางหลวงชนบทได้รับความเสียหาย ม.7 บ้านแม่หม้อ

02 ต.ค. 2565

นายก.อบต.เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ม.1 วันเวียงกาขาว

30 ก.ย. 2565

เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนรถมอเตอร์ไซค์ ม.1 ป๊อก8 และตัดต้นไม้ล้มทับเส้นทางเดินไปทางการเกษตร ม.7

30 ก.ย. 2565

นายก.อบต. และหัวหน้าสำนักปลัด สำรวจสถานที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ (บ้านชนเผ่า) เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขสถานที่ฯ

29 ก.ย. 2565

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที่ 4/2565

28 ก.ย. 2565

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุ นางอาจ่า ม้ายื้อ จำนวน 1 ราย ณ หมู่7 บ้านแม่หม้อ

27 ก.ย. 2565

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาจำนวน 1 ครัวเรือน ณ ม.6 บ้านพญาไพรเล่าจอ

26 ก.ย. 2565

เกิดเหตุไฟไหม้ห้องครัว และภายในบ้าน ณ ม.6 บ้านพญาไพรเล่าจอ

24 ก.ย. 2565

นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุดินสไลด์ปิดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านอากู่-อาไฮ้

23 ก.ย. 2565

มีรถจักรยานยนตร์ 2 คันชนกันบริเวณสามแยกทางไป รพ.แม่ฟ้าหลวง

22 ก.ย. 2565

ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟกิ่ง ณ ม.2

22 ก.ย. 2565

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 4 จุด ม.5และม.1

21 ก.ย. 2565

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566

21 ก.ย. 2565

สำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก ณ ม.19

20 ก.ย. 2565

ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ตรวจรับงานโครงการพนังกั้นดิน ม.6

19 ก.ย. 2565

ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และสำรวจถนนภายในหมู่บ้าน ณ ม.9

17 ก.ย. 2565

นำรถแม็คโครตักดินปรับดินสไลด์ทับถนน และรองนายกเข้าพื้นที่ตรวจดูปรับดินสไลด์ทางไปสวนชาของชาวบ้าน ณ ม.7 บ้านแม่หม้อ

15 ก.ย. 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบหมายการปฏิบัติงานภารกิจของเจ้าหน้าที่ฯอบต.ดังนี้ฯ

15 ก.ย. 2565

ตรวจสอบความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานก่อสร้างต่างๆ

14 ก.ย. 2565

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทอดไทย-มะหินกอง ณ ม.1

14 ก.ย. 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบหมายให้รองปลัด เข้าร่วมพิธีเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมหกรรม to be number one ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

13 ก.ย. 2565

ลงพื้นที่ตรวจดูดินสไลด์ปิดถนนรถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ มีต้นไผ่ทับขวางบนถนน ม.19

13 ก.ย. 2565

รองปลัด ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ข้าเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาไพรเล่ามา ม.5

12 ก.ย. 2565

ลงพื้นที่ดูจุดดินสไลด์ ม.7 และ ม.13 และงานก่อสร้างผนังกั้นดิน

12 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ” ปี 2565

08 ก.ย. 2565

การจัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพการเกษตรในการฝึกอบรมจัดทำสารกำจัดศัตรูพืชและการปรับปรุงดินแบบชีวภาพ

08 ก.ย. 2565

เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเนื่องในโอกาสวันไหว้พระจันทร์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

08 ก.ย. 2565

พิธีร่วมงานประเพณีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ครั้งที่22 ณ วัดพระธาตุกาคำ

07 ก.ย. 2565

ลงพื้นที่สำรวจถนน สนับสนุนงบจาก อบจ. และตัดต้นไม้ที่ล้มเหตุเกิดจากดินสไลด์

07 ก.ย. 2565

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2565

06 ก.ย. 2565

ลงพื้นที่สำรวจและตรวจดูดินสไลด์ และตรวจรับงานจ้างตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 หมู่บ้าน

06 ก.ย. 2565

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายผนังกั้นดิน รางระบายน้ำ และตรวจงานก่อสร้างผนังกั้นดิน ม.15 ม.6 และม.7

05 ก.ย. 2565

หลังจากระดับน้ำท่วมลงลดได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจดูพื้นที่และทำความสะอาดบริเวณบ้านที่โดนน้ำท่วม น้ำขัง จากที่ฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก

05 ก.ย. 2565

ลงพื้นที่ตรวจดูและเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศพด. ม.13 และ ศพด. ม.1

05 ก.ย. 2565

ฝนตกถนนลื่น!!! รถหกล้อตกข้างทาง ณ ม.10 บ้านห้วยอื้น

05 ก.ย. 2565

น้ำท่วมบ้านเทอดไทย ม.1 ซอย ป๊อก7,8 และ ม.17

01 ก.ย. 2565

สรุปการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย วันที่ 1 กันยายน 2565

01 ก.ย. 2565

ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมเด็กและครอบครัวบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 1 ราย ณ ม.2 บ้านแสนเมืองโก

31 ส.ค. 2565

โครงการควบคุมโรคมาลาเรียฯ ภาพใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565

30 ส.ค. 2565

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดอบรม ผู้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข่งแรง ประจำปี 2565

30 ส.ค. 2565

พิธีมอบทุกการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของอค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

29 ส.ค. 2565

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาไพรเล่าจอ ม.6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาจี ม.15

29 ส.ค. 2565

ลงพื้นที่สำรวจถนนเส้นทางขึ้นบ้านขุนส่า ณ ม.1 บ้านเทอดไทย

28 ส.ค. 2565

พิธีปิดโครงการการจัดการแข่งขันฟุตบอลเด็กและเยาวชน \\

27 ส.ค. 2565

พิธีเปิดการจัดการแข่งขันฟุตบอลเด็กและเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด 2565

25 ส.ค. 2565

ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทับพืชผลทางการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลเทอดไทย จำนวน 8 หมู่บ้าน

24 ส.ค. 2565

สำรวจพื้นที่รางระบายน้ำ ณ ม.13 บ้านเทอดไทยหนึ่ง (เมืองสอง)

24 ส.ค. 2565

ร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (รุ่นที่ 1)

23 ส.ค. 2565

เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การบริหารจัดการแม่จันถนนคนเดิน ถนนคนดอย

23 ส.ค. 2565

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (รุ่นที่ 1)

22 ส.ค. 2565

ดำเนินการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านและดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้

22 ส.ค. 2565

รับผู้ป่วยติดเตียงกระดูกสันหลังงอ จำนวน 1 ราย รับส่งรักษาต่อโรงพยาบาลกรุงเทพ ตำบลนางแล อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

22 ส.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์ การใช้รถบนเส้นทางถนนทางหลวง (ระหว่างเส้นถนน ตรงสะพาน ม.13 - ก่อนถึงฐานทหารห้วยอื้น ม.10)

19 ส.ค. 2565

ส่งมอบแท้งค์น้ำให้กับบ้านแสนเมืองโก ม.2 และส่งมอบท่อน้ำให้กับหมู่บ้านพญาไพรลิทู่ ม.11

19 ส.ค. 2565

เข้าร่วมพิธีปิดโครงการค่ายอาสาทำดี รุ่นที่ 8

17 ส.ค. 2565

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ครั้งที่4/2565

17 ส.ค. 2565

ลงพื้นที่สำรวจตามที่ชาวบ้านร้องเรียนช่วงฝนตกหนักไม่มีที่ระบายน้ำ/น้ำกันเซาะที่ดิน/เยี่ยม ศพด.

16 ส.ค. 2565

ลงพื้นที่ตรวจดูถนนที่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก อบจ.

16 ส.ค. 2565

ให้ดำเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน ที่ได้รับความเสียหายหรือไฟกิ่งที่ใช้งานไม่ได้ โดยการติดตั้งโฟโต้สวิตซ์เพื่อป้องกันการใช้งานควบคุมไฟกิ่ง

16 ส.ค. 2565

เข้าร่วมอบรมโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอกไปทำงานต่างประเทศ จ.เชียงราย 2565

14 ส.ค. 2565

ลงพื้นที่เกิดเหตุดินสไลด์ ปรับดินสไลด์ และตรวจดูงานก่อสร้างต่างๆ ม.9,ม.12,และม.13

13 ส.ค. 2565

ลงพื้นที่ดินสไลด์ในพื้นที่ตำบลเทอดไทย จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.4,5,6,7,13,16

12 ส.ค. 2565

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฟุตบอลประเพณีโล้ชิงช้าเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างเยาวชนตำบลแม่สลองใน - ตำบลเทอดไทย ครั้งที่1 ประจำปี 2565

12 ส.ค. 2565

เป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

12 ส.ค. 2565

ลงพื้นที่เกิดเหตุดินสไลด์ ปรับดินสไลด์ และตรวจดูงานก่อสร้างต่างๆ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

11 ส.ค. 2565

กิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ร่วมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น

09 ส.ค. 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3/2565

08 ส.ค. 2565

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที่3/2565

07 ส.ค. 2565

ตัดแต่งกิ่งไม้ ณ ม.1 และปรับที่ดินสไลด์บริเวณวัดสามเต้า

05 ส.ค. 2565

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

03 ส.ค. 2565

ร่วมมอบกระเบื้องหลังคาให้กับผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ณ ม.1 ป๊อก10

03 ส.ค. 2565

ตรวจดูดินสไลด์บริเวณหลังอาคารเรียน ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตรวจดูถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจากงบ อบจ.

03 ส.ค. 2565

เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการอบรมผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการอบรมสิทธิประโยชน์และกฎหมายสำหรับผู้สูงอายุ

03 ส.ค. 2565

เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

02 ส.ค. 2565

ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทับพืชผลทางการเกษตรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

02 ส.ค. 2565

เข้าร่วมประชุมการพิจารณาเสนอรายชื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล เพื่อเสนอรายชื่อให้วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

02 ส.ค. 2565

เข้าร่วมประชุมการเตรียมงานเทศกาลโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ \"บ่อ ฉ่อง ตุ๊ \" ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อบต.แม่สลองใน

01 ส.ค. 2565

เข้าร่วมประชุมกำหนดจัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565

30 ก.ค. 2565

ออกพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายเหตุเกิดจากวาตภัย ฝนตกหนัก และลมกระโชกแรง พร้อมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ม.7

28 ก.ค. 2565

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

27 ก.ค. 2565

ดำเนินโครงการตรวจคุณภาพน้ำในชุมชน ประจำปี 2565

27 ก.ค. 2565

ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ณ วัดพระธาตุกาคำ (วัดกาคำ)

24 ก.ค. 2565

ลงพื้นที่สำรวจดินสไลด์บนถนน และโดนน้ำกัดเซาะสะพาน ในพื้นที่ตำบลเทอดไทย

23 ก.ค. 2565

ลงพื้นที่สำรวจดินสไลด์ พร้อมดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านที่ดินสไลด์ทับผนังบ้านเรือน

22 ก.ค. 2565

ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุดินสไลด์ จำนวน 2 จุด ได้แก่ บ้านเทอดไทย ป๊อก5 และ ม.13

21 ก.ค. 2565

สำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทับพืชผลทางการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลเทอดไทย

21 ก.ค. 2565

กิจกรรมการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย

21 ก.ค. 2565

สำรวจถนน เพื่อจัดตั้งงบประมาณข้อบัญญัติ 2566

21 ก.ค. 2565

ออกหน่วยพื้นที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

20 ก.ค. 2565

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

20 ก.ค. 2565

ประเมินครู ศพด.ตำบลเทอดไทย

19 ก.ค. 2565

สำรวจถนนและดูสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.5

18 ก.ค. 2565

ลงพื้นที่สำรวจถนนไหล่ทางที่ชำรุดและเสียหาย

18 ก.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมห้องครัว

18 ก.ค. 2565

เข้าร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

15 ก.ค. 2565

ได้รับแจ้งจากชาวบ้านมีต้นไม้ใหญ่ล้มขวางทางถนนสายหลัก (บริเวณถนนป๊อก8) บ้านเทอดไทย

15 ก.ค. 2565

ลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุดินสไลด์ จากที่ฝนตกหนักทั้งคืน จำนวน 2 จุด ม.2 และ ม.15

13 ก.ค. 2565

สำรวจดินสไลด์และกั้นกันเกิดอุบัติเหตุดินสไลด์ถนนทางเข้าบ้านเล่าหวังใหม่

12 ก.ค. 2565

เข้าสำรวจดูสถานที่เพื่อจะดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่10 บ้านห้วยอื้น(บ้านผาจีใหม่)

11 ก.ค. 2565

ตรวจรับงานจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 และก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

08 ก.ค. 2565

ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ตั้งแต่ถนนเส้นทาง บ้านแม่หม้อ ม.7 - บ้านพญาไพร ม.6

08 ก.ค. 2565

ร่วมจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา พร้อมถวายเทียนพรรษา

07 ก.ค. 2565

ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการวางท่อน้ำและดูสถานที่ในการจัดวางท่อน้ำ ณ หมู่1 บ้านเทอดไทย

06 ก.ค. 2565

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565

05 ก.ค. 2565

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายที่เกิดจากฝนตกหนัก ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

05 ก.ค. 2565

ดำเนินการเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือปรับดินสไลด์ที่ขวางทางถนน ตัดกิ่งไม้กีดขวาง และสำรวจพื้นที่กำแพงบ้านพังถล่มที่ได้รับความเสียหาย

05 ก.ค. 2565

ประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

04 ก.ค. 2565

ลงพื้นที่สำรวจถนนทางโรงเรียนบ้านห้วยอื้นหรือทางขึ้นหมู่บ้านจะป่า ม.10 ปรับดินสไลด์ และการจัดเก็บขยะอันตราย

01 ก.ค. 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

28 มิ.ย. 2565

นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างปฏิบัติภารกิจดูงานก่อสร้าง จำนวน 3 หมู่บ้าน

28 มิ.ย. 2565

ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางให้เกิดถนนคนเดินขึ้นในพื้นที่ตำบลเทอดไทย ตั้งแต่บริเวณหน้าทางเข้า อบต.เทอดไทย - บริเวณหนองน้ำบ้านเทอดไทย

27 มิ.ย. 2565

เข้าร่วมประชุมค่ายอาสาทำดี รุ่นที่8 ณ ศอป.โครงการ พมพ.แม่ฟ้าหลวง-แม่จัน

24 มิ.ย. 2565

ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 เข้าตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ม.19 และลงพื้นที่ดูสถานที่ก่อสร้างแท้งค์น้ำ ม.7

24 มิ.ย. 2565

ร่วมประชุมการตรวจนิเทศการปฏิบัติการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

23 มิ.ย. 2565

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.12และม.9

21 มิ.ย. 2565

ลงพื้นที่เยี่ยมค่ายอาสาทำดี ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวงจัน ม.1 และตัดแต่งกิ่งไม้

20 มิ.ย. 2565

ลงพื้นที่ตรวจดูงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างกำแพงกันดินและโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไก่

17 มิ.ย. 2565

จัดอบรมโครงการให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565

16 มิ.ย. 2565

เข้าร่วมกิจกรรมชี้แจงโครงการจัดทำข้อมูลในการบริหารจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วมของชุมชน

15 มิ.ย. 2565

เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2/2565

15 มิ.ย. 2565

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ประกอบการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ร้านอาหาร เครื่องดื่มและร้านค้า ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และลงพื้นที่สำรวจถนนที่สัญจรไปมาลำบาก ม.1

15 มิ.ย. 2565

รองนายก.อบต.เข้าร่วมคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนพระราชทานในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปี 2565

14 มิ.ย. 2565

โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน ส่งเสริมกล้าชา ให้กับกลุ่มสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนฯ

14 มิ.ย. 2565

เรื่องกำหนดการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสิทธิชุมชนชาติพันธุ์ในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ของทีมงาน Dikonia

14 มิ.ย. 2565

เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก.อบต./ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนบ้านเทอดไทย ณ หมู่ที่1 บ้านเทอดไทย

13 มิ.ย. 2565

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านร่วมกับกาชาดอำเภอแม่ฟ้าหลวง จำนวน 1 ครัวเรือน

13 มิ.ย. 2565

ร่วมมอบกล้าชาให้กับชาวบ้านบ้านปางมะหัน และร่วมปลูกกล้าชา เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนบ้านปางมะหันสร้างรายได้จากต้นชา ณ หมู่ที่8

12 มิ.ย. 2565

วางท่อระบายน้ำคอนกรีม ม.1 (สามแยกไปทาง รพ.แม่ฟ้าหลวง )

10 มิ.ย. 2565

เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ การอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์ และการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สัญจรภาคเหนือ

09 มิ.ย. 2565

นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบหมายภารกิจการปฏิบัติงาน

09 มิ.ย. 2565

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2564

08 มิ.ย. 2565

มอบปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน ให้กับครัวเรือนที่ได้ความเดือดร้อนจากประสบอัคคีภัยที่ผ่านมา ณ ม.11

08 มิ.ย. 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สำรวจถนน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

07 มิ.ย. 2565

เข้าร่วมประชุมการติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

06 มิ.ย. 2565

ลงพื้นที่สำรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 2 ครัวเรือน ตามการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่ฟ้าหลวง

06 มิ.ย. 2565

เข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันป่าชุมชน (ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำและป่าไม้)

03 มิ.ย. 2565

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

02 มิ.ย. 2565

เข้าร่วมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ ม.4 บ้านปูนะ

31 พ.ค. 2565

เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิง การอพยพหนีภัยต่างๆ และการป้องกันภัยต่างๆ และซ่อมแซมไฟกิ่ง ม.14

31 พ.ค. 2565

ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไฟไหม้บ้าน อัคคีภัย จำนวน 1 หลัง ม.11

31 พ.ค. 2565

ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์งบสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 ภายใต้คำขวัญ \"บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม\" 2565

30 พ.ค. 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน

30 พ.ค. 2565

สำรวจพื้นที่ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์

30 พ.ค. 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบหมายภารกิจการปฏิบัติงานดังนี้

30 พ.ค. 2565

ร่วมมอบกล้าชา/กาแฟ ให้กับกลุ่มสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนฯ ม.18 บ้านแม่คำน้อย

27 พ.ค. 2565

กิจกรรมโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตามกฏหมาย อำนวจหน้าที่ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

25 พ.ค. 2565

ลงพื้นที่สำรวจถนนที่ได้รับความเสียหาย ชำรุด ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรไปมาลำบากและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้

25 พ.ค. 2565

จัดกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565

24 พ.ค. 2565

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที่2/2565

20 พ.ค. 2565

มอบถังเก็บน้ำบนดิน

20 พ.ค. 2565

ประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลเทอดไทย

19 พ.ค. 2565

โครงการเหล่ากาชาดห่วงใยเปลี่ยนสายไฟที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ของตำบลเทอดไทย จำนวน 1 ราย

18 พ.ค. 2565

ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการเปิดภาคเรียนที่1/2565

18 พ.ค. 2565

เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม ว.40 หมู่10 บ้านห้วยอื้น

14 พ.ค. 2565

เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมเยาวชน สร้างผู้นำ ดี เก่ง กล้า อาสาพัฒนาสังคมและห่างไกลยาเสพติด ภายใต้ \\

12 พ.ค. 2565

ลงพื้นที่สำรวจและหาแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงปัญหาต่างๆ

12 พ.ค. 2565

สำรวจและตรวจสอบรางระบายน้ำที่เกิดปัญหาน้ำขังและน้ำท่วม ม.1และม.5

11 พ.ค. 2565

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2565

11 พ.ค. 2565

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำและ ป่าไม้)

11 พ.ค. 2565

สำรวจพื้นที่ขยายเขตไฟฟ้า ม.13 บ้านเทอดไทยหนึ่ง

10 พ.ค. 2565

โครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

09 พ.ค. 2565

มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัย ให้กับผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก.อบต. เพื่อการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

09 พ.ค. 2565

เข้าร่วมประชุม การขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิหาคม 2565

06 พ.ค. 2565

เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงราย ระยะ 2

06 พ.ค. 2565

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

03 พ.ค. 2565

สำรวจตรวจสอบพื้นที่ย้ายจุดก่อสร้างอาคาร ศพด.หมู่.5

03 พ.ค. 2565

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่5/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

28 เม.ย. 2565

กองคลัง เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีรายได้ จัดโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

27 เม.ย. 2565

ร่วมมอบอิฐบล็อก ปูนและทราย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ม.14

26 เม.ย. 2565

ประสานงาน พูดคุยกับผู้รับเหมา ก่อนเข้าดำเนินการทำงานก่อสร้างต่อเติมห้องครัวและลงพื้นที่จัดเก็บขยะอันตราย จำนวน 19 หมู่บ้าน

25 เม.ย. 2565

มอบหมายให้นายจอมฟ้า แสงอ้าย รองนายก.อบต.และเจ้าหน้าที่ฯ ปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจฯ

21 เม.ย. 2565

นายจอมฟ้า แสงอ้าย รองนายก.อบต. #ลงพื้นที่สำรวจถนนเทคอนกรีตเสริมเหล็ก และเจ้าหน้าที่อบต.ออกสำรวจฯ

21 เม.ย. 2565

เข้าร่วมประชุมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ ครูกศน. และผู้นำชุมชนบ้านเทอดไทย เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมอาชีพและผลักดันฯ

21 เม.ย. 2565

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ครู บุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลเทอดไทย

20 เม.ย. 2565

นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลเทอดไทย

19 เม.ย. 2565

จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระดับครัวเรือน/ชุมชน (ภายใต้โครงการบริหารจักการขยะในชุมชน ประจำปี 2565

18 เม.ย. 2565

จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ขอพรจากคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

18 เม.ย. 2565

ร่วมงานพิธีถวายน้ำสงกรานต์พระเถรานุเถระ พิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช และพิธีสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565

18 เม.ย. 2565

ดำเนินการสำรวจข้อมูลเกษตรกร/ประชาชน ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการจัดทำข้อมูลในการบริหารจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

18 เม.ย. 2565

รองนายก.อบต. และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เข้าตรวจสอบในพื้นที่ พร้อมแจ้งการไฟฟ้าตัดระบบไฟฟ้า

16 เม.ย. 2565

ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดบริการประชาชนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

12 เม.ย. 2565

ลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรค พร้อมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว ในพื้นที่บ้านม้งเก้าหลัง หมู่ที่ 9

12 เม.ย. 2565

ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดบริการประชาชนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

11 เม.ย. 2565

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากฝนตกหนักและมีลมพายุ และมอบกระเบื้องหลังคา จำนวน 3 หลัง ม.2

08 เม.ย. 2565

สำรวจถนนทางขึ้นวัดกาคำ ม.1 บ้านเทอดไทยและม.10 บ้านห้วยอื้น และสำรวจหอประชุมเทอดไทยหนึ่ง ม.13 และตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้

07 เม.ย. 2565

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565

07 เม.ย. 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบหมายภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละกอง

07 เม.ย. 2565

ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการฯ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565

05 เม.ย. 2565

ลงพื้นที่สำรวจอาคารของ ศพด.บ้านจะป่า

05 เม.ย. 2565

สำรวจสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณริมคลอง และจัดทำจุดชมวิว

05 เม.ย. 2565

จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว (อาสาสมัครปศุสัตว์หมู่บ้าน)

05 เม.ย. 2565

เข้าร่วมประชุมจัดทำฐานข้อมูลด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น

04 เม.ย. 2565

ร่วมกิจกรรม “เจียงฮาย หายจน” ตามโครงการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

01 เม.ย. 2565

สำรวจความเสียหายจากฝนตกหนัก และลมพายุ

01 เม.ย. 2565

เข้าร่วมประชุมตามแนวการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่นยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

31 มี.ค. 2565

ลงพื้นที่สำรวจถนนทางโค้ง เพื่อจัดการจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชุมชน จับพิกัดจุดติดตั้งกระจกมองทางโค้ง

28 มี.ค. 2565

เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ภายใต้โครงการบริหารงานยุติธรรม

21 มี.ค. 2565

เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลเทอดไทย ประจำปี 2565

18 มี.ค. 2565

วันท้องถิ่นไทย\\

17 มี.ค. 2565

ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางถนนกรมทางหลวงในส่วนรับผิดชอบของ อบจ.เชียงราย

17 มี.ค. 2565

เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.จังหวัดเชียงราย

16 มี.ค. 2565

ได้รับแจ้งจากศูนย์ 1669 ว.4 ออกปฏิบัติหน้าที่รับผู้ป่วยฉุกเฉิน ว.40 ขับรถจักรยานยนต์ขับรถล้มเอง ณ บ้านเมืองสอง หมู่ที่ 13 จำนวน 1 ราย

11 มี.ค. 2565

จัดทำโครงการจัดทำแนวกันไฟ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ร่วมกับ สถานีควบคุมไฟป่าดอยแม่สลอง/ หน่วยงานป้องกันและพัฒนาป่าไม้-แม่สาย/ วนอุทยานสันผาพญาไพร/ หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในตำบ

09 มี.ค. 2565

เกิดเหตุไฟไหม้โกดังเก็บข้าวโพด ม.8 บ้านปางมะหัน

03 มี.ค. 2565

เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ประจำปี 2565 (ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น )

03 มี.ค. 2565

ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ หอประชุมจีน

03 มี.ค. 2565

ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์โรค covid -19 พร้อมมอบนโยบายและมาตรการในการป้องกันควบคุมโรค covid -19 และติดตามการให้บริการวัคซีนป้องกันโรค covid -19 ให้ครอบคลุมประชากรในพื้นที่ตำบลเทอดไทย

03 มี.ค. 2565

มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสียงสูง จำนวน 4 หมู่บ้าน 19 ครัวเรือน

28 ก.พ. 2565

ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงสูง covid-19 ที่ได้รับคำสั่งให้กักตัว 7 วัน หมู่1

25 ก.พ. 2565

ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงสูง covid-19 ที่ได้รับคำสั่งให้กักตัว 7 วัน จำนวน 3 หมู่บ้าน

25 ก.พ. 2565

ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ที่จากไป และมอบพวงหรีดแสดงความเสียใจในครั้งนี้

23 ก.พ. 2565

ร่วมประชุมสถานการณ์โควิด-19 และหาแนวทางแก้ปัญหาโควิด-19 2565

23 ก.พ. 2565

ลงพื้นที่สำรวจถนนที่ชำรุดและได้รับความเสียหาย หมู่ที่16 บ้านจะตี และสำรวจพื้นที่ ศพด.บ้านเทอดไทยหนึ่ง หมู่13

23 ก.พ. 2565

ร่วมต้อนรับการตรวจนิเทศงานและวางแผนบูรณาการการปฏิบัติงานของ อปท. 2565

23 ก.พ. 2565

ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับฟังปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเรื่องต่างๆ เพื่อดำเนินการปรับปรุง ม.19และม.1

22 ก.พ. 2565

เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ประจำปี 2565

22 ก.พ. 2565

ลงพื้นที่สำรวจถนน หมู่.12 และสำรวจอาคารหอประชุม หมู่2

22 ก.พ. 2565

ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับฟังปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเรื่องต่างๆ ม.2,9และม.12

22 ก.พ. 2565

มอบค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยและโรงเรือนฯ ให้ผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้านพักอาศัยและโรงเรือนใบชาอบแห้ง)

17 ก.พ. 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงาน “โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน” ณ บ้านปางมะหัน และบ้านปูนะ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

17 ก.พ. 2565

ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก จำนวน 5 หมู่บ้าน

16 ก.พ. 2565

นายก อบต. เข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

16 ก.พ. 2565

การเตรียมความพร้อมในงานรับเสด็จฯ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

14 ก.พ. 2565

นายก อบต.ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทอดไทย

14 ก.พ. 2565

มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงสูง covid-19 จำนวน 4 หมู่บ้าน

13 ก.พ. 2565

เข้าช่วยเหลือจุดเกิดเหตุฯ รถจักรยานยนต์ 2 คันชนกัน

11 ก.พ. 2565

มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงสูง covid-19 ที่ได้รับคำสั่งให้กักตัว 7 วัน ม.3,7,10,14 และ15

10 ก.พ. 2565

นายจอมฟ้า แสงอ้าย (รองนายก อบต.) สำรวจต้นน้ำ เพื่อนำมาใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูซอ

10 ก.พ. 2565

นายจอมฟ้า แสงอ้าย (รองนายก อบต.) สำรวจซ่อมแซมหรือปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

10 ก.พ. 2565

นายจอมฟ้า แสงอ้าย รองนายก อบต. เยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ณ หมู่4 บ้านปูนะ และ หมู่16 บ้านจะตี จำนวน 10 ครอบครัว

09 ก.พ. 2565

ลงพื้นที่ตรวจดูสถานที่ปรับที่ดินสนามกีฬาของหมู่บ้าน ม.3

08 ก.พ. 2565

นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกอบต. เป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงสูง covid-19 หมู่ 2

08 ก.พ. 2565

รองนายกลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบกรณีปัญหาดินสไลด์ลงทับบ้านประชาชน และหาแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ณ ม.1 บ้านเทอดไทย ป๊อก8

08 ก.พ. 2565

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ตำบลเทอดไทย และมอบป้ายรณรงค์ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ ฯ

08 ก.พ. 2565

เข้าร่วมการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ประจำปี 2565 (ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

07 ก.พ. 2565

นายจอมฟ้า แสงอ้าย รองนายก.อบต. มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงสูง covid-19 ม.1

07 ก.พ. 2565

นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ร่วมมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนพญาไพรไตรมิตร ม.5 และโรงเรียนพญาไพร ม.6

04 ก.พ. 2565

นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย พร้อมด้วย รองนายก.อบต. เลขานุการนายก. เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงประจำซุ้มอำเภอแม่ฟ้าหลวง

04 ก.พ. 2565

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ระดับตำบล ครั้งที่ 1/2565

04 ก.พ. 2565

รองนายกอบต.ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อในพื้นที่ตำบลเทอดไทย

03 ก.พ. 2565

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ฟ้าหลวงพร้อมกับได้รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกอบต.

03 ก.พ. 2565

การปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารศูนย์ Ci ( ศูนย์กักตัวโควิด-19)

02 ก.พ. 2565

ลงพื้นที่ตรวจดูงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่1 บ้านเทอดไทย

02 ก.พ. 2565

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 แห่ง พร้อมรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงในด้านต่างๆ

02 ก.พ. 2565

ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ณ หนองน้ำบ้านเทอดไทย

01 ก.พ. 2565

มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงสูง covid-19 ที่ได้รับคำสั่งให้กักตัว 7 วัน จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ รร.ตชด อากู่-อาไฮ้ ม.3 และม.10 บ้านห้วยอื้น

01 ก.พ. 2565

ข้าเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.8 บ้านปางมะหัน และ ม.13 บ้านเทอดไทยหนึ่ง

01 ก.พ. 2565

ร่วมกับมอบถุงยังชีพและเยี่ยม ผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้านพักอาศัยและโรงเรือนใบชาอบแห้ง ณ ม.8 บ้านปางมะหัน)

31 ม.ค. 2565

ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางถนนและซ่อมแซมเส้นทางรับเสด็จฯ ณ บ้านปูนะ ม.4 และ บ้านแม่หม้อ- บ้านพญาไพร

31 ม.ค. 2565

มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงสูง covid-19 ที่ได้รับคำสั่งให้กักตัว 7 วัน จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 42 หลังคาเรือน ณ ม.3

31 ม.ค. 2565

มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านเสียหาย (อัคคีภัย)และสำรวจเตาเผาขยะ ณ หมู่14 บ้านห้วยหม้อ

30 ม.ค. 2565

เร่งการช่วยเหลือดับไฟไหม้บ้านพักอาศัยและโรงเรือนใบชาอบแห้ง ม.8

29 ม.ค. 2565

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ครัวเรือน ณ หมู่1 บ้านเทอดไทย

28 ม.ค. 2565

ร่วมเดินขบวนแห่งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2565

28 ม.ค. 2565

เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

28 ม.ค. 2565

เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแผนงานและโครงการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565

26 ม.ค. 2565

ดูสถานที่เตรียมความพร้อมในการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2565

26 ม.ค. 2565

ลงพื้นที่ในเขตตำบลเทอดไทย ออกสำรวจภาษีป้าย ประจำปี 2565

26 ม.ค. 2565

ร่วมงานพิธีไหว้สาพญามังราย (การถวายเครื่องราชสังการะ) อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

25 ม.ค. 2565

ลงพื้นที่สำรวจถนนเส้นกรมทางหลวงชนบทและเส้นถนน อบจ. ที่ชำรุดเสียหาย ตั้งแต่เส้น บ้านปูนะ บ้านจะตี และบ้านแม่หม้อ - บ้านพญาไพร

25 ม.ค. 2565

ลงพื้นที่เยี่ยมและตรวจสอบของครอบครัวเด็กที่ได้รับความเดือดร้อน

25 ม.ค. 2565

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง

24 ม.ค. 2565

เข้าร่วมการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1/2565 ครั้งที่2

21 ม.ค. 2565

สำรวจสถานที่ปรับพื้นที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ณ หมู่7

21 ม.ค. 2565

เข้าไปสำรวจพื้นที่จะวางแท้งค์น้ำของหมู่บ้าน และลานกีฬาของหมู่บ้าน ม.3

19 ม.ค. 2565

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และปัจจัย ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ #ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

19 ม.ค. 2565

เข้าร่วมประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ พบปะพูดคุย ปรึกษาหารือ และสวัสดีปีใหม่ กับ นายก อบจ.

18 ม.ค. 2565

เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อมูลผลการตอบสนองโครงการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเตรียมการทบทวน (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

18 ม.ค. 2565

รองนายก อบต. มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงสูง covid-19 ที่ได้รับคำสั่งให้กักตัว 14 วัน ม.5

18 ม.ค. 2565

นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย #เข้าร่วมกิจกรรม \\

17 ม.ค. 2565

ลงพื้นที่สำรวจต่อเติมโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหม้อ ม.14

17 ม.ค. 2565

มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงสูง covid-19 ที่ได้รับคำสั่งให้กักตัว 14 วัน ณ ม.12

17 ม.ค. 2565

ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที่1/2565

14 ม.ค. 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอไดทย ร่วมรับมอบน้ำดื่มและเสื้อผ้า จากสิงห์อาสา

14 ม.ค. 2565

ออกสำรวจโครงการก่อสร้างถนนฯ ม.1

12 ม.ค. 2565

มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงสูง covid-19 ณ ม.5 บ้านพญาไพรเล่ามา

11 ม.ค. 2565

มอบเสื้อผ้า ถุงเท้า และขนมให้กับเด็กๆ ศพด.บ้านอากู่-อาไฮ้ ม.3 และ ศพด.บ้านจะป่า ม.19

11 ม.ค. 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย นายเชิดชาย ลาชี แถลงนโยบาย ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ในการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1/2565

10 ม.ค. 2565

คณะกรรมการเข้าตรวจสอบงานก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก ม.17

10 ม.ค. 2565

คณะกรรมการเข้าตรวจสอบงานก่อสร้างแท้งน้ำ ม.4

10 ม.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบงานก่อสร้างถนนไหล่ทางคอนกรีนเสิรมเหล็ก ม.6

10 ม.ค. 2565

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

08 ม.ค. 2565

พิธีเปิดงานกิจกรรม \\

07 ม.ค. 2565

เข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการ \\

07 ม.ค. 2565

มอบขนมให้กับโรงเรียนบ้านเทอดไทย และโรงเรียนบ้านห้วยอื้น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

07 ม.ค. 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยครั้งแรก

07 ม.ค. 2565

เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและการปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง

06 ม.ค. 2565

เยี่ยมผู้กักตัวและมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ครัวเรือน และเยี่ยมผู้กักตัว ณ หมู่2 บ้านแสนเมืองโก

05 ม.ค. 2565

สำรวจลานสนามกีฬาและรางระบายน้ำ ณ หมู่2 บ้านแสนเมืองโก (บ้านขาแหย่ง)

04 ม.ค. 2565

ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่จุดตั้งด่านบริการประชาชน 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จำนวน 4 จุด

02 ม.ค. 2565

นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย #เป็นประธานพิธีฆาราวาส พระสาม ธมุมสาโร อายุ 54 พรรษา 14 อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเวียงคำกาขาว (วัดกาขาว)

31 ธ.ค. 2564

นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร และรองปลัด อบต. ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่จุดตั้งด่านบริการประชาชน 7 วันอันตราย #ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

28 ธ.ค. 2564

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ประจำปี 2565

28 พ.ย. 2564

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.เทอดไทย ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ออกตรวจสถานที่หน่วยเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

26 พ.ย. 2564

โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

17 พ.ย. 2564

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565

16 พ.ย. 2564

ร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่นสมาชิกสภา อบต.เทอดไทยและนายก อบต.เทอดไทย

05 พ.ย. 2564

ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. จำนวน 19 หมู่ 21 หน่วยเลือกตั้ง

02 พ.ย. 2564

ความคืบหน้าการปรับปรุง/ซ่อมแซมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จำนวน 5 ศูนย์ฯ

02 พ.ย. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างฯ ศพด.ม.3 และม.13

02 พ.ย. 2564

ลงพื้นที่ออกตรวจสอบดินไลด์ทับบ้านเรือนจำนวน 2 หลัง ณ หมู่1 บ้านเทอดไทย

27 ต.ค. 2564

มอบถุงยังชีพ เหตุเกิดจากน้ำท่วมบ้าน หมู่1 ป๊อก5

18 ต.ค. 2564

ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พักผู้ป่วยกันตัว ณ บ้านพญาไพรเล่าจอ ม.6

11 ต.ค. 2564

การรับสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

08 ต.ค. 2564

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ เวลา 08.00 - 17.00 น.

06 ต.ค. 2564

ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day

28 ก.ย. 2564

ออกตรวจคัดกรองในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รอบที่ 2 ด้วยวิธี ATK ณ บ้านผาจี หมู่ 15

28 ก.ย. 2564

เข้าร่วมกับคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน (อัคคีภัย) หมู่ที่ 10

28 ก.ย. 2564

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทางธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

23 ก.ย. 2564

พร้อมส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ ณ บ้านม้งเก้าหลัง หมู่ 9

23 ก.ย. 2564

นำส่งขยะอันตรายให้ อบจ.เชียงราย

23 ก.ย. 2564

โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริและปลูกต้นไม้สองข้างทางตามพระราชเสาวนีย์

21 ก.ย. 2564

ตรวจรับปรับปรุงไฟกิ่ง ณ หมู่ 1 บ้านเทอดไทย

21 ก.ย. 2564

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน (จากอัคคีภัย) หมู่10

20 ก.ย. 2564

มอบหมายงานปฏิบัติภารกิจให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯร่วมกับงานสาธารณสุข

20 ก.ย. 2564

ปรับดินสไลด์ถนน ณ บ้านอากู่-อาไฮ้ หมู่ที่3

16 ก.ย. 2564

ร่วมประชุมสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 5/2564 (ครั้งที่2) ณ ห้องประชุม อบต.เทอดไทย

16 ก.ย. 2564

ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนหน้าทางเข้า-ออก โรงเรียนบ้านปางมะหัน ถูกน้ำเซาะได้รับความเสียหาย

16 ก.ย. 2564

เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก และ เข้าร่วมวิธีการทำปุ๋ยและดูแปลงผักเศรษฐกิจพอเพียง

15 ก.ย. 2564

มอบกระเบื้องและสังกะสี ให้กับผู้ประสบภัยจากวาตภัย

14 ก.ย. 2564

เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัย ม.9และม16

13 ก.ย. 2564

ร่วมพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด และเปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.5

10 ก.ย. 2564

จัดกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ภายใต้โครงการ \\

08 ก.ย. 2564

ออกตรวจสอบน้ำป่าหลากกัดเซาะท่อระบายน้ำ ถนนเส้นระหว่างบ้านพญาไพรลิทู่ - โครงการชาน้ำมันปางมะหัน

08 ก.ย. 2564

คณะกรรมการกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ มาตรวจสอบประเมินพื้นที่พิเศษ

07 ก.ย. 2564

เข้าเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

06 ก.ย. 2564

จัดกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ภายใต้โครงการ \\

02 ก.ย. 2564

เข้าร่วมการประชุมสัมนาพัฒนาศักยภาพเกียวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

02 ก.ย. 2564

เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหาย สาเหตุการเกิดวาตภัย ฝนตกหนัก

27 ส.ค. 2564

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2/2564

26 ส.ค. 2564

ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ม.1

26 ส.ค. 2564

ดูสถานที่ปรับพื้นที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการจะสร้างอาคารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ฟ้าหลวง ณ หมู่15 บ้านผาจี

24 ส.ค. 2564

ออกตรวจสอบพื้นที่ปลูกพืชการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก ม.2,8และม.14

19 ส.ค. 2564

ออกตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก ณ ม.9

19 ส.ค. 2564

นายเตชินท์ ติยะไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบมุ้งให้กับศูนย์พักคอย

19 ส.ค. 2564

ออกตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก ณ ม.9

19 ส.ค. 2564

นายกองค์บริหารส่วนตำบลเทอดไทย ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักคอย

19 ส.ค. 2564

ขอขอบคุณ หจก.หากเจริญซีเมนต์ (เจ้เหมียว) มอบหน้ากากอนามัยและน้ำดื่ม

16 ส.ค. 2564

ลงพื้นที่ตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเกิดจากฝนตกหนักตลอดทั้งวันและฝนตกติดต่อกันหลายวัน

14 ส.ค. 2564

\\

13 ส.ค. 2564

ปรับพื้นที่ดินสไลด์ ส่งผู่ป่วยกลับบ้าน ส่งน้ำอุปโภคศูนย์พักคอย

13 ส.ค. 2564

ขอขอบพระคุณ ธนาคารออมสิน เขตเชียงราย พร้อมด้วย ธนาคารออมสินสาขากลางเวียง และธนาคารสาขาแม่จัน

13 ส.ค. 2564

ธนาคารออมสิน เขตเชียงราย ร่วมด้วย ธนาคารออมสินสาขากลางเวียง และธนาคารสาขาแม่จัน “มอบน้ำดื่ม”

13 ส.ค. 2564

ขอขอบพระคุณ ธนาคารออมสิน เขตเชียงราย ร่วมด้วย ธนาคารออมสินสาขากลางเวียง และธนาคารสาขาแม่จัน “มอบน้ำดื่ม” จำนวน 840 ขวด

12 ส.ค. 2564

ส.ส.ละออง ติยะไพรัช พร้อมกับ สจ.เขตพื้นที่ 1 และสจ.เขตพื้นที่2 ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัย จากน้ำป่าไหลหลาก ม.8

12 ส.ค. 2564

รองนายก อบต.ออกพื้นที่สำรวจความเสียหายเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ ม.8

11 ส.ค. 2564

มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่นอน ผ้าห่ม และอื่นๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ม.8

11 ส.ค. 2564

เข้าไปสำรวจพื้นที่ผู้ประสบภัยจากอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่บ้านปางมะหัน ม.8

10 ส.ค. 2564

ร่วมมอบอุปกรณ์การป้องกันโรคโควิด-19 และการควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

05 ส.ค. 2564

งานกองช่าง นายช่างไฟฟ้า และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ

04 ส.ค. 2564

ร้านริมกกเฟอร์นิเจอร์ จ.เชียงราย มอบบริจาคเตียงนอนให้กับ ศูนย์พักคอย CI จำนวน 30 เตียง

03 ส.ค. 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สนับสนุนน้ำดื่มให้กับศูนย์พักคอย CI สำหรับผู้ป่วยสีเขียว ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

02 ส.ค. 2564

ออกเยี่ยมผู้พิการและผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย

02 ส.ค. 2564

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ครั้งที่8/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

29 ก.ค. 2564

ร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation)

28 ก.ค. 2564

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity)

23 ก.ค. 2564

ตรวจสอบสถานที่ ม.8,ม18,และม11

23 ก.ค. 2564

ออกสำรวจพื้นที่ ขอปรับพื้นที่บริเวณบ่อน้ำ และเยี่ยมจุดตั้งด่านโควิด-19

22 ก.ค. 2564

สำรวจสถานที่แหล่งท่องเที่ยวและปรึกษาหารือในการวางแผนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

20 ก.ค. 2564

ร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมวิสามัญที่4 2564/ครั้งที่2

20 ก.ค. 2564

ร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมวิสามัญที่4 2564/ครั้งที่2

20 ก.ค. 2564

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. สาขาแม่จัน ที่มอบน้ำดื่มให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

16 ก.ค. 2564

ออกเยี่ยมจุดตั้งด่านโควิด-19 และเยี่ยมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กักกัน 14 วัน พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค หน้ากากอนามัย

15 ก.ค. 2564

ออกเยี่ยมจุดตั้งด่านโควิด-19 และพร้อมให้กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสในชุมชน ป้องกัน และควบคุมโรคโควิค-19

15 ก.ค. 2564

ออกเยี่ยมจุดตั้งด่านโควิด-19 และมอบเครื่องดื่ม พร้อมให้กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสในชุมชน ป้องกัน และควบคุมโรคโควิค-19

15 ก.ค. 2564

ดำเนินการสอบสวนโรคและกำหนดมาตราการป้องกันโรคโควิด-19 กรณีพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 ราย เพศหญิง ณ ม.9 บ้านม้งเก้าหลัง

13 ก.ค. 2564

ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีพบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จำนวน 1 ราย ร่วมกับ ทีม ศปก.ตำบลเทอดไทย

13 ก.ค. 2564

พ่นยาฆ่าเชื้อโควิค-19 และทำความสะอาดในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาไพรเล่าจอ ม.6

13 ก.ค. 2564

จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ณ หมู่ที่ 9

12 ก.ค. 2564

ร่วมออกเยี่ยมบ้านตามโครงการ \\

09 ก.ค. 2564

มอบวัสดุซ่อมแซมสร้างบ้าน

09 ก.ค. 2564

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างอาชีพและรายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2564

08 ก.ค. 2564

เหตุเกิดประสบภัยจากวาตภัย ฝนตกหนักและลมพัดแรง จำนวน 2 หมู่บ้าน

08 ก.ค. 2564

ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลเทอดไทยและตำบลแม่สลองใน

08 ก.ค. 2564

โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2564

07 ก.ค. 2564

เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจในพื้นที่งานก่อสร้างตำบลเทอดไทย

05 ก.ค. 2564

ครอบครัวร้านกาแฟบ้านชนเผ่า และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือให้กับครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จำนวน 5 หมู่บ้าน 11 ครัวเรือน

02 ก.ค. 2564

สำรวจขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 13 บ้านเทอดไทยหนึ่ง

02 ก.ค. 2564

เข้าร่วมประชุมกับ คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที่ 6/2564

01 ก.ค. 2564

ออกเหตุ ว.40 เกิดอุบัติเหตุรถชนกันระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถยนต์ ณ บริเวณถนนโค้ง บ้านห้วยอื้น หมู่ที่10

29 มิ.ย. 2564

เข้าร่วมตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตเลี้ยงไก่ ณ บ้านพญาไพรเล่าจอ หมู่ที่ 6

28 มิ.ย. 2564

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน

24 มิ.ย. 2564

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ \\

23 มิ.ย. 2564

มอบเช็คเงินค่าซ่อมแซมบ้านและค่าเครื่องนอน ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้น ให้กับผู้ประสบภัยอัคคีภัย

21 มิ.ย. 2564

บริษัท TOYOTA เชียงราย จำกัด(สาขาบ้านดู่) มอบน้ำดื่มให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

20 มิ.ย. 2564

ร่วมต้อนรับคณะจากท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

18 มิ.ย. 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย และเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจรับและคณะกรรมการตรวจรับของหมู่ 15 และ ม.1

17 มิ.ย. 2564

คณะกรรมการตรวจรับและคณะกรรมการตรวจรับ ม.1 และม.2

15 มิ.ย. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านพญาไพรเล่าจอ

15 มิ.ย. 2564

ร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2564

14 มิ.ย. 2564

กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564

11 มิ.ย. 2564

ปรับปรุงไฟกิ่ง ณ บ้านเทอดไทย หมู่ที่1

11 มิ.ย. 2564

งานภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

11 มิ.ย. 2564

รองนายก และเลขานายก อบจ.เชียงรายลงพื้นที่ประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ของถนนหมายเลข ชร.ถ.1-0097 ร่วมกับนายก อบต.เทอดไทย

10 มิ.ย. 2564

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการสร้างบ้านในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงและเสี่ยงต่อดินถล่ม ณ บ้านเทอดไทย หมู่ที่ 1

09 มิ.ย. 2564

ตรวจดูสถานที่งานก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 16 บ้านจะตี

09 มิ.ย. 2564

พ่นยาฆ่าเชื้อโควิค-19 เพื่อเตรียมการความพร้อมสถานที่ในห้องเรียนและบริเวณรอบๆอาคารเรียนก่อนเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

09 มิ.ย. 2564

ร่วมประชุมโครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน

08 มิ.ย. 2564

เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่องการเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

08 มิ.ย. 2564

โครงการส่งเสริมศักยภาพการเกษตรในการฝึกอบรมจัดทำสารกำจัดศัตรูพืชและการปรับปรุงดินแบบชีวภาพ

08 มิ.ย. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 หมู่บ้าน ม.8และม.14

07 มิ.ย. 2564

เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้และนำตัวผู้บาดเจ็บ หมู่ที่ 3

07 มิ.ย. 2564

เข้าร่วมกิจกรรมงาน KICK off การฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

04 มิ.ย. 2564

ตัดแต่งกิ่งไม้ ที่อยู่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ร่วมถึงในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้า และล้มทับบ้านเรือนของประชาชน

03 มิ.ย. 2564

ปรับปรุงไฟกิ่ง จำนวน 21 จุด ณ บ้านพญาไพรลิทู่ ม.11

03 มิ.ย. 2564

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ สุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินีฯ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ภายใต้กิจกรรม \\

31 พ.ค. 2564

ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

31 พ.ค. 2564

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

28 พ.ค. 2564

มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวที่ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน ม.18

27 พ.ค. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการลานสนามกีฬาฟุตซอล ม.19 และ ม.16

21 พ.ค. 2564

การปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

20 พ.ค. 2564

เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 2564

19 พ.ค. 2564

โครงการจัดทำข้อมูลในการบริหารจัดการ การบำรุงนักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วมของชุมชน

18 พ.ค. 2564

การตรวจเยี่ยมติดตามและการดำเนินการภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

16 พ.ค. 2564

ร่วมกันนำยางมะตอยมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่1

14 พ.ค. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการลานสนามกีฬาฟุตซอล ม.14

14 พ.ค. 2564

ดำเนินตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 หมู่บ้าน

13 พ.ค. 2564

ดำเนินการโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564

13 พ.ค. 2564

ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ให้กับหมู่บ้าน จำนวน 3 หมู่บ้าน

11 พ.ค. 2564

ติดตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์ เรื่อง กลิ่นรบกวนจากการเลี้ยงหมู ณ บ้านพญาไพรเล่าจอ หมู่ที่ 6

07 พ.ค. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านพญาไพรลิทู่ ม.11และบ้านห้วยอื้น ม.10

06 พ.ค. 2564

ร่วมกันนำยางมะตอยมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทั้งถนนเส้นหลักของหมู่บ้านและถนนในซอยหมู่บ้าน

30 เม.ย. 2564

ภารกิจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

27 เม.ย. 2564

#ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านปางมะหัน ม.8

27 เม.ย. 2564

ส่งมอบถังเก็บน้ำบนดินให้แต่ละหมู่บ้าน โดยให้สมาชิกแต่ละหมู่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของหมู่บ้านและส่งมอบกระเบื้องหลังคา ให้กับบ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยที่ผ่า

27 เม.ย. 2564

ร่วมประชุมกับ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่3/2564

23 เม.ย. 2564

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อบต.ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนำทีม จิตอาสา ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการร่วมกิจกรรมล้างทำความสะอาด ตลาด หอประชุม และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

22 เม.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยมอบชุด PPE อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย สู้โควิด-19 ให้กับ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง และรพ.สต.บ้านเทอดไทย

21 เม.ย. 2564

ภารกิจของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ดับไฟป่าและตรวจงานก่อสร้างลานสนามกีฬา

21 เม.ย. 2564

เข้าร่วมกิจกรรมล้างทำความสะอาด (big cleaning day) บริเวณตลาดเช้าบ้านเทอดไทย ม.1

20 เม.ย. 2564

ผู้บริหารท้องถิ่น นายเตชินท์ ติยะไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบหมายให้ รองปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ป้องกัน ไปสำรวจไฟไหม้ภายในบ้านและพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือน

16 เม.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย งานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง นำทีมเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ม.1 บ้านเทอดไทย ป๊อก2

15 เม.ย. 2564

รองปลัด อบต.และเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน อสม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดตั้งด่านชุมชนรณรงค์ปป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

14 เม.ย. 2564

ร่วมจัดตั้งด่านชุมชนรณรงค์ปป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 และจุดคัดกรองโควิด19 ในเขตตำบลเทอดไทย ณ บ้านเทอดไทย ม.1

09 เม.ย. 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ออกนอกพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ

09 เม.ย. 2564

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม 7 วันอันตราย อย่างเป็นทางการ #ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

09 เม.ย. 2564

การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)

08 เม.ย. 2564

ภารกิจหน้าที่ดำเนินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อบต.เทอดไทย

07 เม.ย. 2564

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน และออกพื้นที่สำรวจถนน ณ ม.8 บ้านปางมะหัน

06 เม.ย. 2564

เข้าร่วมการประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2564

05 เม.ย. 2564

เข้าไปดำเนินการดูบ่อน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาจี

05 เม.ย. 2564

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเข้าพบปะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ร่วมประสานเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย

03 เม.ย. 2564

นายกอบต. ร่วมกับพ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 เชียงราย ลงพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ร่วมตรวจสอบและดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณตามแนวชายเเดนฐานทหารปฏิบัติ

02 เม.ย. 2564

พิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมลานเด็กสร้างสรรค์ เด็กและเยาวชนตำบลเทอดไทย ประจำปี 2564

01 เม.ย. 2564

เจ้าหน้าที่กองช่างนำรถตักหน้าขุดหลังปรับพื้นที่สภาพถนนเส้นทางถนนให้ชาวบ้าน

01 เม.ย. 2564

ร่วมกิจกรรมฉีดดล้างทำความสะอาดอาคาร สถานที่และฉีดพ่นละอองน้ำ

01 เม.ย. 2564

เจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกับ สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำและชาวบ้าน นำยางมะตอยมาซ่อมแซมถนนที่เสียหายโดยนำ

31 มี.ค. 2564

ผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างออกสำรวจเปิดถนนเส้นใหม่และสำรวจโรงเรียนอาคารหลังเล็ก(หลังเก่า) และออกสำรวจท่อรางระบายน้ำ

31 มี.ค. 2564

นายกร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.9 และ 12

30 มี.ค. 2564

นายก อบต. และคณะกรรมการร่วมตรวจรับงานก่อสร้างโครงการโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ บ้านม้งแปดหลัง ม.12

30 มี.ค. 2564

ผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำ และอาคารอเนกประสงค์

30 มี.ค. 2564

ร่วมประชุมกับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2/2564 ครั้งที่ 2

22 มี.ค. 2564

ร่วมประชุมประชาคมกับชาวบ้าน ม.7,ม.4,ม6,ม.15 และม.3 ประจำปี 2564

19 มี.ค. 2564

เปิดกิจกรรมการฝึกซักซ้อมแผนอพยพพลเรือน ประจำปี 2564

17 มี.ค. 2564

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ประจำปี 2564 (ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)

12 มี.ค. 2564

ออกพื้นที่สำรวจต้นน้ำ เพื่อก่อสร้างฝาย

12 มี.ค. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกพื้นที่สำรวจถนน ม.19

11 มี.ค. 2564

ร่วมประชุมและพบปะกับตัวแทนเยาวชนตำบลเทอดไทย

11 มี.ค. 2564

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่เขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง

10 มี.ค. 2564

ออกพื้นที่สำรวจถนนเส้นทางบ้านห้วยหม้อ ม.14

09 มี.ค. 2564

เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

09 มี.ค. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะป่า ม.19

04 มี.ค. 2564

พิธีเปิดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทอดไทยคัพ ประจำปี 2564

03 มี.ค. 2564

เข้าร่วมการประชุมคืนข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวทางการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ในพระราชดำริ

02 มี.ค. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9

02 มี.ค. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8

25 ก.พ. 2564

ติดตั้งชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ให้กั

25 ก.พ. 2564

จัดกิจกรรมเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็ก

25 ก.พ. 2564

ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย และรับประทานอาหารกลางวัน

24 ก.พ. 2564

จัดกิจกรรมเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็ก

24 ก.พ. 2564

ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานกองทุนสุขภาพตำบลเทอดไทย

23 ก.พ. 2564

ออกสำรวจเส้นทางถนนบ้านแสนเมืองโก

22 ก.พ. 2564

ออกสำรวจต้นน้ำหมู่ที่4

22 ก.พ. 2564

จัดทำกิจกรรมสอนทำโซฟาจากกล่องนม

22 ก.พ. 2564

ประชุมกับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย และสมาชิก อบต. ประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1/2564

19 ก.พ. 2564

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน

18 ก.พ. 2564

เข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียน 318/ล /55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) และเปิดบ้านวิชาการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า 2564 ณ โรงเรียนสามัคคีพัฒนา ม.9

16 ก.พ. 2564

โครงการการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

16 ก.พ. 2564

เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน #เรื่องปรึกษาและหารือเกี่ยวกับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คำน้อย

16 ก.พ. 2564

เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2564 )

11 ก.พ. 2564

ร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ม.9

11 ก.พ. 2564

กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงครอบครัวบ้านผู้ยากไร้ ม.13

05 ก.พ. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วง ม.4

04 ก.พ. 2564

ผู้บริหารท้องถิ่น รองนายก อบต.เทอดไทย พร้อมผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก สอบต. เจ้าหน้าที่ อบต. ดูสถานที่เพื่อจะปรับปรุงและต่อเติมภายในอาคาร และบริเวณนอกอาคาร

03 ก.พ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย นายก อบต. มอบหมายให้รองปลัด (รักษาราชการแทนปลัด อบต.) เยี่ยมผู้ไร้ พร้อมด้วย ร่วมกับร้าน Panor Coffee House

02 ก.พ. 2564

เก็บขยะอันตราย หมู่.11,5,6,7 และ 10

02 ก.พ. 2564

ผู้บริหารท้องถิ่น นายเตชินท์ ติยะไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย รองปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุและสอบถามปัญหาต่างๆ

02 ก.พ. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8

02 ก.พ. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามกีฬา ม.11 และม.8

02 ก.พ. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11

01 ก.พ. 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ร่วมกับรองปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต

01 ก.พ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ ม.1,14

29 ม.ค. 2564

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคมือเท้าปากให้กับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 แห่ง

28 ม.ค. 2564

สำรวจต้นน้ำฝายชะลอน้ำของหมู่บ้านม้งเก้าหลังและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม้งเก้าหลัง

28 ม.ค. 2564

ดูสถานที่กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะตี ม.16

28 ม.ค. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16

28 ม.ค. 2564

ดำเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งของหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,8 และ 16

28 ม.ค. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7

28 ม.ค. 2564

ตรวจดูความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารหอประชุม ม.7 บ้านเล่าหวังใหม่

28 ม.ค. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15

27 ม.ค. 2564

ฝ่ายกองช่าง นัดหมายคณะกรรมการตรวจรับและผู้รับเหมาก่อสร้าง ดูสถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

26 ม.ค. 2564

เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนเม็งรายมหาราชและพิธีไหว้สาพญามังราย ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุนฯ )

25 ม.ค. 2564

รองปลัด อบต.มอบถุงเท้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนเมืองโก หมู่ที่ 2

25 ม.ค. 2564

รองปลัดและเจ้าหน้าที่ อบต. เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ และมอบสิ่งของ ณ บ้านจะป่า ม.19

23 ม.ค. 2564

พิธีเปิดงาน #โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) รุ่นที่ 1 ณ บ้านพญาไพรเล่ามา ม.5

22 ม.ค. 2564

ตรวจดูงานโครงการก่อสร้างโรงอาหารขอองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะตี

22 ม.ค. 2564

คณะกรรมการตรวจรับดูงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วง หมู่ที่9

22 ม.ค. 2564

ปรับที่ถนนทางไปโครงการชาน้ำมันปางหนุน ระหว่างบ้านพญาไพรลิทู่ - โครงการชาน้ำมันบ้านปางมะกัน ณ บ้านพญาไพรลิทู่ ม.11

15 ม.ค. 2564

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที่2

15 ม.ค. 2564

เข้าร่วมพิธีปิดโครงการค่ายอาสาทำดี รุ่น 7

13 ม.ค. 2564

เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

07 ม.ค. 2564

#จุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ ทางเข้า อบต.เทอดไทย

06 ม.ค. 2564

คณะส่วนล่วงหน้า ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ ตำบลเทอดไทย

05 ม.ค. 2564

ร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1/2564 5 ม.ค. 2564

18 ธ.ค. 2563

#ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับตัวแทน เด็ก นักเรียน และเยาวชนในแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลเทอดไทย

16 ธ.ค. 2563

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและโรคระบาด ประจำปี 2564

15 ธ.ค. 2563

อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

15 ธ.ค. 2563

เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 ธ.ค. 2563

ส่งมอบโถส้วม เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน

14 ธ.ค. 2563

ร่วมจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟ หมู่ที่ 13 บ้านเทอดไทยหนึ่ง

10 ธ.ค. 2563

กิจกรรม Big Cleaning Day 2020

04 ธ.ค. 2563

ร่วมแจกเสื้อกันหนาวให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยและชาวบ้านในชุมชนทุกหมู่บ้านโดยได้รับสนับสนุนเสื้อกันหนาวจากบริษัทคูโบต้าร่วมกับกองทัพบก

01 ธ.ค. 2563

เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาทำดี รุ่นที่ 7

30 พ.ย. 2563

ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทุกจุดในเขตตำบลเทอดไทย

25 พ.ย. 2563

เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์ พอ.สว.เคลื่อนที่

25 พ.ย. 2563

ร่วมประชุมและเยี่ยมค่าอาสาทำดี

25 พ.ย. 2563

เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบเสื้อกันหนาวในโครงการ kutota พลังใจ สู้ภัยหนาว โดยสยามคูโบต้า ร่วมกับ กองทัพบก

17 พ.ย. 2563

กิจกรรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 และ #โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 2564

13 พ.ย. 2563

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที่ 1 /2564 ประจำงบประมาณ 2564

12 พ.ย. 2563

ร่วมประชุมกับ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2563

10 พ.ย. 2563

เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเตรียมหน่วยแพทย์พอ.สว.เคลื่อนที่ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเตรียมหน่วยแพทย์พอ.สว.เคลื่อนที่

10 พ.ย. 2563

กิจกรรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 และ #โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 2564

03 พ.ย. 2563

เข้าเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหม้อ สอบถามในเรื่องต่างๆ ทั้งการเรียนการสอน ปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

29 ต.ค. 2563

ร่วมประชุมโครงการ KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว โดยบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมกับกองทัพบก ร่วมประชุมหารือ ประสานงาน เพื่อช่วยเหลือภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง

26 ต.ค. 2563

ร่วมกันสร้างฝายจัดเก็บน้ำตามโครงการแก้ไขปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน

26 ต.ค. 2563

ตรวจสอบเหตุเกิดไฟไหม้บ้าน จำนวน 1 หลังและ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค บรรเทาความเดือดร้อน

21 ต.ค. 2563

ร่วมงานกิจกรรม พิธีวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

20 ต.ค. 2563

ร่วมออกสำรวจพื้นที่ ตามที่เจ้าของบ้าน ได้ยื่นคำขอขอนุญาตต่อเติมหลังคาบ้าน ณ บ้านเทอดไทยหนึ่ง หมู่ที่ 13

14 ต.ค. 2563

ออกสำรวจเส้นทางถนนไปทาง โครงการชาน้ำมันปางหนุน ณ บ้านพญาไพรลิทู่ ม.11

14 ต.ค. 2563

ปรับเส้นถนน บ้านเทอดไทย ป๊อก 5 เข้าไปเส้นทาง ป๊อก 8

14 ต.ค. 2563

เข้าร่วมประชุมโครงการร้อยใจรักษ์

14 ต.ค. 2563

เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ

14 ต.ค. 2563

ร่วมประชุมโครงการร้อยใจรักษ์ ณ บ้านพญาไพรลิทู่

07 ต.ค. 2563

ร่วมพิธีบวงสรวง ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการทำงานในงบประมาณประจำปี 2564

17 ก.ย. 2563

ประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2/2563

16 ก.ย. 2563

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2563

16 ก.ย. 2563

เกิดเหตุไฟไหม้อาคารบ้านพักครู ณ โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร

16 ก.ย. 2563

โครงการ\"จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ\" กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

14 ก.ย. 2563

เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ \"อาสาทำดี\" รุ่นที่6

12 ก.ย. 2563

พิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด (วันไหว้พระจันทร์คัพ) ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาบ้านพญาไพรเล่าจอ ม.6

11 ก.ย. 2563

เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของ อบต.เทอดไทย ประจำปี 256

10 ก.ย. 2563

เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดคัดกรองโรคโควิด 19

10 ก.ย. 2563

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

09 ก.ย. 2563

ร่วมงานมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ

08 ก.ย. 2563

จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

01 ก.ย. 2563

จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกชา/กาแฟ ณ บ้านแม่คำน้อย หมู่ที่ 18

01 ก.ย. 2563

อบต.ช่วยพ่นหมอกควันในพื้นที่อบรมค่อยอาสาทำดี

01 ก.ย. 2563

ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาของชาวบ้านเรื่องเส้นทางถนน บ้านเทอดไทย ม.1

25 ส.ค. 2563

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการผู้ยากไร้ ม.13และม.3

25 ส.ค. 2563

ร่วมกิจกรรมพิธีรับธง \\

20 ส.ค. 2563

เข้าร่วมประชุมหารือ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาแนวทางเพื่อความช่วยเหลือ เกี่ยวกับครอบครัวมีรายได้น้อย ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาในครอบครัวได้รับความเดือดร้อน

20 ส.ค. 2563

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันปราบปราม การจัดระเบียบสังคม การปลูกจิตสำนึกด้วยความปลอดภัย ด้วยวินัยจราจรและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วนความปลอดภัยทางถนน

19 ส.ค. 2563

ผู้บริหารท้องถิ่น นายก. อบต.เทอดไทย ร่วมกับประธานสภา อบต. รอง ประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต.เทอดไทย ประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3/2563 (ครั้งที่2

19 ส.ค. 2563

ผู้บริหารท้องถิ่น นายเตชินท์ ติยะไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เป็นประธานพิธีเปิดงานรกิจกรรมโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย รุ่นที่ 1

18 ส.ค. 2563

ได้รับแจ้งเหตุต้นไม้ล้มจำนวน 2 จุด บ้าพญาไพรเล่าจอ ม.6 และบ้านพญาไพลิทู่ ม.11

17 ส.ค. 2563

เกิดสไลด์เส้นถนนหลักบ้านแสนเมืองโก ม.2 และ บ้านอากู่อาไฮ้ ม.3 รถยนต์และรถจักรยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้

14 ส.ค. 2563

ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านพืช) ภัยแล้ง

14 ส.ค. 2563

ออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ หมู่ที่ 5,6,7,10 และ11

11 ส.ค. 2563

ประชุมวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3/2563

11 ส.ค. 2563

ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง ตำบลเทอดไทย

06 ส.ค. 2563

เจ้าหน้าที่จึงรีบออกพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุและดำเนินการตัดต้นไม้ทันที เพื่อเปิดเส้นทางให้สัญจรไปมาได้

05 ส.ค. 2563

จัดกิจกรรมโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จำนวน 4 รุ่น

05 ส.ค. 2563

เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง

05 ส.ค. 2563

ร่วมประชุมหารือและแจ้งเกี่ยวกับสร้างแหล่งศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านปางมะหัน

05 ส.ค. 2563

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการผู้สูงอายุ จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง (สปสช)

04 ส.ค. 2563

ได้รับแจ้งจากประชาชน มีต้นไม้ล้มทับถนน จึงได้ออกไปที่จุดเกิดเหตุและได้ช่วยดำเนินการตัดต้นไม้เล็กและใหญ่ที่ล้มขวางถนน

03 ส.ค. 2563

พบปะและเยี่ยมผู้เข้าร่วมค่ายอาสาทำดี

03 ส.ค. 2563

เข้าร่วมประชุมหารือโครงการ \\

03 ส.ค. 2563

ร่วมมอบชุดอิ่มอุ่นให้กับเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทอกไทยหนึ่ง ที่มีฐานะความยากลำบาก

28 ก.ค. 2563

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน Royal Thai volunteers เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

28 ก.ค. 2563

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

24 ก.ค. 2563

เข้าร่วมพิธีเปิดงานร่วมกิจกรรมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา

22 ก.ค. 2563

ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวนักโทษคดียาเสพติด บ้านปูนะ หมู่ที่ 4

21 ก.ค. 2563

เข้าร่วมโครงการค่ายอาสาทำดี รุ่นที่ 6 และพร้อมมอบหน้ากากผ้าให้กับค่ายอาสาทำดี ณ ศอป.โครงการ พมพ.แม่ฟ้าหลวง แม่จัน

21 ก.ค. 2563

ผู้บริหาร นายก อบต.เทอดไทย พนักงาน และผู้นำตำบลเทอดไทย เข้าร่วมรับฟังศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับด้านปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิในที่ดินจังหวัดเชียงราย

17 ก.ค. 2563

โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ประจำปี 2563

14 ก.ค. 2563

#เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ปีที่ 25 สมเด็กพระศรีนครินทราบรมราชชนนีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ร่วมกับ โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน หน่วยงานราชการและประชาชนตำบลเทอดไทย ร่วมกิจกรรมโครงก

12 มิ.ย. 2563

มอบเจลและสเปร์ยแอลกอฮอล์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเทอดไทย เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)

10 มิ.ย. 2563

ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริและปลูกต้นไม้สองข้างทางตามพระราชสาวนีย์ \"อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ดิน และน้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม\" ประจำปี 2563 ณ หมู่ที่2

09 มิ.ย. 2563

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดในโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

08 มิ.ย. 2563

ออกหน่วยนอกพื้นที่ เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและรับคำร้องขอเรื่องอุทธรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ หมู่ที่.11,5,6,15

08 มิ.ย. 2563

ร่วมกิจกรรม \"ตู้ปันสุข\"

04 มิ.ย. 2563

โครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเพื่ออนุรักษ์ป่าและน้ำเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563

29 พ.ค. 2563

ตรวจติดตามอาสาทำดีรุ่น5 ครั้งที่1 ณ บ้านผาจี ม.15 , บ้านปูนะ ม.4, บ้านจะตี ม.16

21 พ.ค. 2563

งานบริการประชาชน ช่วยตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ผ่านไปมา

20 พ.ค. 2563

ติดตามงานโครงการร้อยใจรักษ์ ณ บ้านพญาไพรลิทู่ ม.11 และบ้านม้งเก้าหลัง ม.9

20 พ.ค. 2563

เจ้าหน้าที่กาชาดสากลมอบวัสดุและเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

20 พ.ค. 2563

จัดตั้ง\"ตู้ปันสุข\"

19 พ.ค. 2563

เยี่ยมบ้านครอบครัวของนายเงิน นาหยิ จิตอาสาพระราชทาน ผู้ที่เสียชีวิตจากไฟป่า เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา และพร้อมได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาให้กับทางครอบครัวผู้เสียชีวิต

19 พ.ค. 2563

มอบทรายเคมีให้กับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 19 หมู่บ้าน เพื่อป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ #ใกล้ฤดูฝนแล้ว เพื่อป้องกันยุงลาย

13 พ.ค. 2563

โครงการเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนเก้าสามผลิตและแปรรูปชาพญาไพรเล่าจอ ตามโครงการกองทุนต้นพันธุ์ชาอัสสัม

12 พ.ค. 2563

สำรวจที่ดินในเขตตำบลเทอดไทย

09 พ.ค. 2563

ออกสำรวจพื้นที่เพื่อที่จะสร้างโรงเรียน กศน.ตำบลเทอดไทย ณ บ้านเทอดไทย หมู่ที่ 1

08 พ.ค. 2563

ร่วมกิจกรรมการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโรคโคโรนา (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันติดเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโควิค-19 ณ บ้านเทอดไทย

05 พ.ค. 2563

เข้าร่วมกิจกรรมแจกอาหารหรือสิ่งของให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง

29 เม.ย. 2563

ดำเนินการนำผู้พิการที่มีฐานะยากจน ภายในตำบลเทอดไทย มาติดต่อขอใบรับรองความพิการที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และมาติดต่อขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ

29 เม.ย. 2563

มอบหน้ากากอนามัย (ผ้า) ให้ประชาชนทุกคนในเขตตำบลเทอดไทย คนละ 2 ชิ้น

28 เม.ย. 2563

ยี่ยมบ้านนางทัศนีย์ จันทร์วงศ์ หมู่ที่1ป๊อก10 และนางสาวบูธู มาเยอะ หมู่ที่4 บ้านปูนะ

23 เม.ย. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้จัดซื้อเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ละอองฝอย ขนาดใหญ่

23 เม.ย. 2563

นายก อบต.เทอดไทย และรองปลัดอบต.เทอดไทย ร่วมมอบเงินเยียวยาบริจาคให้แก่ครอบครัวนายเงิน นาหยิ

22 เม.ย. 2563

สำรวจครัวเรือนยากจน บ้านเทอดไทยหนึ่ง

22 เม.ย. 2563

สนับสนุนข้าวกล่องให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) แต่ละจุดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

22 เม.ย. 2563

เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติ (อัคคีภัย)

15 เม.ย. 2563

ประกาศ spot รณรงค์ป้องกัน COVID-19

15 เม.ย. 2563

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจุดเกิดเหตุ เปิดถนนจากต้นไม้ใหญ่หักโค่นเสาไฟฟ้า ปิดทับทาง กีดขวางการจราจร และหลังคาบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย

10 เม.ย. 2563

มอบท่อน้ำ PVC ให้กับหมู่บ้าน บ้านห้วยอื้น หมู่ที่ 10 และ บ้านเทอดไทยหมู่ที่ 1 ป๊อก8 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในหมู่บ้าน

10 เม.ย. 2563

อบต.เทอดไทย ได้สนับสนุนข้าวกล่องให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19)

08 เม.ย. 2563

ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า-ออก (ตลาดบ้านเทอดไทย) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

08 เม.ย. 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย นายเตชินท์ ติยะไพศาล กำนันตำบลเทอดไทย รองปลัด อบต. #ยินดีต้อนรับท่านนายอำเภอแม่ฟ้าหลวงคนใหม่ นายณรงค์พล คิดอ่าน

08 เม.ย. 2563

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

31 มี.ค. 2563

ออกตรวจสำรวจการจัดทำแนวกันไฟ ตามกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟป่าชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันไฟป่า ประจำปี 2563

25 มี.ค. 2563

ร่วมกันทำความสะอาดตลาดสดพร้อมกันในกิจกรรมจิตอาสากวาดล้างทำความสะอาดตลาด ต้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

24 มี.ค. 2563

ออกตรวจสำรวจการจัดทำแนวกันไฟ ตามกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟป่าชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันไฟป่าในเขตเทอดไทย

22 มี.ค. 2563

ประชาสัมพันธ์จากกระทรวงสาธารณสุข

20 มี.ค. 2563

จัดกิจกรรมโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID -19) ในพื้นที่ตำบลเทอดไทย

17 มี.ค. 2563

มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิค-19 ด้วยทำการล้างมือด้วยเจลแอลกฮอร์และวัดไข้ ก่อนเข้าสำนักงาน

16 มี.ค. 2563

จัดทำกิจกรรมโครงการอบรมเชิงให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19 ) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปี 2563

13 มี.ค. 2563

ประชุมเกี่ยวกับโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19 )

10 มี.ค. 2563

เข้าร่วมประชุมโครงการปิดทองหลังพระ

05 มี.ค. 2563

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัย

26 ก.พ. 2563

จัดซื้อและส่งมอบอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย ให้กับหมู่บ้าน

26 ก.พ. 2563

จัดสถานที่เตรียมการรับเสด็จ

23 ก.พ. 2563

พิธีเปิดงานโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด ณ บ้านแม่หม้อ ม.7

20 ก.พ. 2563

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

20 ก.พ. 2563

เข้าร่วมประชุมและส่งมอบหอประชุมป๊อก5 ให้กับครู กศน.

12 ก.พ. 2563

ร่วมประชุมและหารือเตรียมความพร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่า แนวกันไฟ ในเขตวนอุทยานสันผาพญาไพรตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงในแต่ละหมู่บ้าน ณ ที่ทำการวนอุทยานสันผาพญาไพร

04 ก.พ. 2563

ลานกีฬาตำบลเทอดไทย

30 ม.ค. 2563

เข้าร่วมประชุม ค่ายอาสาทำดี รุ่นที่ 5

28 ม.ค. 2563

ภาพกิจกรรมโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธ์ุและเทศกาลชาเลิศรส 2563

22 ม.ค. 2563

พิธีเปิดงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดแม่หม้อคัพ ครั้ง9

15 ม.ค. 2563

การแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน ตำบลเทอดไทย

10 ม.ค. 2563

พิธีเปิดงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลูกข่าง(ชาติพันธุ์อาข่า) ประจำปี 2563

05 ม.ค. 2563

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำรถบรรทุกน้ำ บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคหรือน้ำใช้ช่วยเหลือให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ

05 ม.ค. 2563

พิธีเปิดงาน \"บ้านวิชาการ (Open House)\" ณ โรงเรียนบ้านจะตี

03 ม.ค. 2563

ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมบ้านปางมะหัน ม.8 และหอประชุมบ้านม้

02 ม.ค. 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย,รองนายก อบต.,กำนันตำบลเทอดไทย ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ลาหู่ ณ บ้านปูนะ ม.4 และบ้านจะตี ม.16

29 ธ.ค. 2562

ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

24 ธ.ค. 2562

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด “เทอดไทยคัพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

23 ธ.ค. 2562

ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมบ้านพญาไพรเล่าจอ ม.6 และหอประชุมบ้

20 ธ.ค. 2562

ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

18 ธ.ค. 2562

ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

09 ธ.ค. 2562

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่

06 ธ.ค. 2562

มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนตำบลเทอดไทย

05 ธ.ค. 2562

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

05 ธ.ค. 2562

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

26 พ.ย. 2562

พิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ไตย(ไทยใหญ่) ครั้งที่24 ประจำปี 2562

26 พ.ย. 2562

ร่วมประชุมคมหมู่บ้าน ม.14 เพื่อปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชนหรือหาแนวคิดในการช่วยเหลือของประชาชน

26 พ.ย. 2562

ประชุมชี้แจงแผนกองทุนสุขภาพตำบลเทอดไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

31 ต.ค. 2562

สำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุที่ผ่านมา พร้อมมอบสังกะสี เพื่อซ่อมแซมหลังคาให้กับผู้รับความเสียหาย ณ บ้านแม่คำน้อย

22 ต.ค. 2562

เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและหารือแนวทางความต้องการของประชาชน ณ บ้านแม่คำน้อย

21 ต.ค. 2562

ข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและหารือแนวทางความต้องการของประชาชน ณ บ้านจะป่า หมู่ที่ 19

10 ต.ค. 2562

เข้าร่วมรับฟังผลการประเมินจากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะตีและป่าซางสูง

03 ต.ค. 2562

เข้าร่วมขอแสดงความยินดีกับ ผญบ.นายลิซาง วิบูลวิโรจน์กุล หมู่ที่ 19 บ้านจะป่า ต.เทอดไทย

03 ต.ค. 2562

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที่4/2562

23 ก.ย. 2562

ประชุมสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่3/2562

17 ก.ย. 2562

ร่วมกิจกรรม \"คนเชียงราย ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก\"

17 ก.ย. 2562

พิธีเปิดงานโครงการการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 10

17 ก.ย. 2562

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา

17 ก.ย. 2562

ร่วมงานโครงการมหกรรมโครงงานนักศึกษา กศน. อำเภอแม่ฟ้าหลวง

17 ก.ย. 2562

ออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย บ้านเทอดไทย ม.1

17 ก.ย. 2562

ร่วมต้อนรับ พล.ท พิชัย เข็มทอง และร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานราชการในพื้นที่

17 ก.ย. 2562

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ ร.ร.บ้านจะตี

17 ก.ย. 2562

เข้าตรวจเหยี่ยมอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพญาไพรไตรมิตร

20 ส.ค. 2562

เข้าตรวจเหยี่ยมอาหารกลางวันโรงเรียนอากู่ ม.3

19 ส.ค. 2562

เข้าตรวจเหยี่ยมอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านม้งเก้าหลัง ม.9

19 ส.ค. 2562

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 จังหวัดเชียงราย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยจากวาตภัย

19 ส.ค. 2562

พิธีเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย และร่วมกิจกรรมซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัย

15 ส.ค. 2562

ตามโครงการชุมชนนำร่องปลอดขยะ ประจำปี 2562 ณ บ้านปางมะหัน

15 ส.ค. 2562

ประชุมสมัยประชุมสามัญ 3/2562

15 ส.ค. 2562

ผู้บริหารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอกไทย เข้าตรวจเหยี่ยมอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปางมะหัน ม.8

15 ส.ค. 2562

นายก อบต. ทหาร เจ้าหน้าที่โครงการชาน้ำมันปูนะ-ปางมะหัน และเจ้าหน้าที่ อบต. เข้าร่วมประชุมประชาคม

15 ส.ค. 2562

รองนายก อบต.ร่วมมอบรถวีลแชร์และถุงยังชีพ ให้กับผู้พิการ

15 ส.ค. 2562

จิตอาสา \"เราทำดี ด้วยหัวใจ ป้องกันโรคไข้เลือดออกและเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โรคไข้เลือดออก

15 ส.ค. 2562

อบต.ดำเนินการป้องกันและระงับไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ 1

11 ส.ค. 2562

การจัดกิจกรรม big cleaning dat

30 ก.ค. 2562

โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข

30 ก.ค. 2562

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

30 ก.ค. 2562

กิจกรรมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ #เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

19 ก.ค. 2562

ข้าร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง​ และถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562

18 ก.ค. 2562

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2562

10 ก.ค. 2562

โครงการอบรมให้ความรู้โรคมือเท้าปากและโรคติดต่ออื่นๆ ประจำปี 2562

10 ก.ค. 2562

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคที่เกิดจากขยะ ประจำปี 2562

09 ก.ค. 2562

พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส มอบรถเข็นให้ผู้พิการ ให้กับ อบต.เทอดไทย

09 ก.ค. 2562

ร้องเรียนร้องทุกข์ ป๊อก5

09 ก.ค. 2562

ออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย​ประจำปีงบประมาณ2562

09 ก.ค. 2562

เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังโรค \"โรคมือ เท้า ปาก\" และโรคอื่นๆ ระหว่างวันที่ 9 -11 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเทอดไทย

26 มิ.ย. 2562

เข้าร่วมกันคัดเลือกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ณ ที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเทอดไทย

26 มิ.ย. 2562

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที่ 3/2562

25 มิ.ย. 2562

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2/2562 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565

14 มิ.ย. 2562

โครงการจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก

13 มิ.ย. 2562

โครงการจิตอาสา...ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช #เราทำความดีด้วยหัวใจ

06 มิ.ย. 2562

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข (รุ่นที่ 1

03 มิ.ย. 2562

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

31 พ.ค. 2562

ร่วมกิจกรรมแสดงวัฒนธรรมและพบปะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชในพื้นที่ชายแดน

31 พ.ค. 2562

กิจกรรมเดินรณรงค์ #วันงดสูบบุหรี่โลก

29 พ.ค. 2562

อบรมเชิงวิชาการการแก้ไขปัญหาไฟป่า ภายใต้โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562

23 พ.ค. 2562

ร่วมงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลเทอดไทย

23 พ.ค. 2562

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบกระเบื้องและสังกะสี​ ให้ผู้ประสบเหตุวาตภัยหมู่ 10 และหมู่ 13

17 พ.ค. 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบถังเก็บน้ำบนดินเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเทอดไทย

10 พ.ค. 2562

กิจกรรม 5 ส สำนักงานและบ้านพัก อบต.

09 พ.ค. 2562

โครงการอบรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

07 พ.ค. 2562

เยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการไปดับไฟป่า ณ บ้านพญาไพรเล่ามา

07 พ.ค. 2562

ผู้บริหาร อบต.เทอดไทย ข้าราชการ ข้าราชการครู และพนักงาน อบต.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

06 พ.ค. 2562

ร่วมงานพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก ณ หอประชุมอำเภอแม่ฟ้าหลวง

05 พ.ค. 2562

ร่วมงานพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

30 เม.ย. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เข้าไปช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากวาตภัยที่ผ่านมาและได้มอบอุปกรณ์กระเบื้องหลังคาและอื่นๆให้กับครัวเรือนผู้ประสบภัยที่ได้ความเสียหายจากวาตภัย

30 เม.ย. 2562

ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ โรงงานชาพญาไพรแม่หม้อ ม.7

19 เม.ย. 2562

ร่วมรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ฟ้าหลวงและผู้สูงอายุ และทำบุญผ้าป่าทอดกฐิน ที่วัดกาขาวต.เทอดไทย 62

13 เม.ย. 2562

ผู้บริหารเยี่ยมจุดตรวจด่าน เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และมอบสิ่งของในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ปี62

11 เม.ย. 2562

โครงการจัดงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

09 เม.ย. 2562

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (รุ่น 1)

09 เม.ย. 2562

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยประจำเดือนเมษายน 2562

06 เม.ย. 2562

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดบ้านพญาไพรเล่ามา

04 เม.ย. 2562

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 7,13และ15

03 เม.ย. 2562

เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรยั่งยืน

03 เม.ย. 2562

ประชุมประชาคม หมู่18และหมู่2

02 เม.ย. 2562

เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด ณ บ้านแม่หม้อ

02 เม.ย. 2562

ประชุมประชาคม ม.9,ม.12 และแจกผ้าปิกปากป้องกันมลพิษทางอากาศ

02 เม.ย. 2562

มอบประกาศนียบัตรให้กับบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2561

28 มี.ค. 2562

ประชุม คณะกรรมการกองทุนสุขภาพ ต.เทอดไทยครั้งที่ 2 /2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

26 มี.ค. 2562

มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า

22 มี.ค. 2562

ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ประจำปี 2562

22 มี.ค. 2562

นักเรียนนักศึกษาฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2562

21 มี.ค. 2562

ประชุมชี้แจงและสอบสัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียน

14 มี.ค. 2562

จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ”งานหัตกรรมฝีมือ จักสานงานไม้ไผ่” และส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว

13 มี.ค. 2562

สมัยประชุวิสามัญ สมัยที่1/2562

11 มี.ค. 2562

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อตำบลเทอดไทย

08 มี.ค. 2562

วันสตรีสากล ประจำปี 2562

08 มี.ค. 2562

โครงการเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่งคงและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

08 มี.ค. 2562

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด ณ หมู่ที่ 6 บ้านพญาไพรเล่าจอ

07 มี.ค. 2562

โครงการจิตอาสาทำความดีกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

03 มี.ค. 2562

พิธีเปิดงานโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด ณ บ้านพญาไพรเล่ามา ม.5

28 ก.พ. 2562

สภาเกษตรจังหวัดมาประชุม เรื่องชา

19 ก.พ. 2562

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2562

18 ก.พ. 2562

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด ณ บ้านปางมะหัน

15 ก.พ. 2562

รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ตำบลเทอดไทย

13 ก.พ. 2562

โครงการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562

09 ก.พ. 2562

พิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์และเทศกาลชาเลิศรสตำบลเทอดไทย ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านพญาไพรเล่าจอ

07 ก.พ. 2562

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข

03 ก.พ. 2562

พิธีเปิดงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดแม่หม้อตัดครั้งที่8 ประจำปี 2562

01 ก.พ. 2562

ติดตามการเตรียมการรับเสด็จฯ

31 ม.ค. 2562

พิธีเปิดงาน Kick off แผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง เทอดไทยเมืองสะอาด ประจำปี 2562

23 ม.ค. 2562

บริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธุ์ภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562

23 ม.ค. 2562

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีจังหวัดเชียงราย 2562

22 ม.ค. 2562

เดินขบวนแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด #เทอดไทยคัพ ประจำปี 2562

17 ม.ค. 2562

เป็นประธานพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬากลุ่มดอกบัวตองบานเกมส์ ณ โรงเรียนบ้านปางมะหัน

12 ม.ค. 2562

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

12 ม.ค. 2562

งานอุ่นไอรัก คลายหนาวฯ ณ บริเวณพระราชวังดุสิต กทม

07 ม.ค. 2562

พิธีเปิดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562

07 ม.ค. 2562

ประชุมหารือการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ประจำปี 2562

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น