นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม
sq-sample6

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

sq-sample6

ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

sq-sample6

ด้านการพัฒนาสังคม

sq-sample6

ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

sq-sample6

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)

วันปิยมหาราช 23 ต.ค.ของทุกปี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จัดกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้และการปฎิบัติการเรื่องการจัดการแปลงชาเพื่อเข้าสู่ระบบอินทรีย์ (ภายใต้โครงการ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชาเกษตรกร กลุ่ม 93 ผลิตและแปรรูปชาพญาไพรเล่าจอ)

ประชุมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเขตพื้นที่การปกครองของตำบลเทอดไทยและตำบลแม่สลองใน

สำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ดินถล่ม

ลงพื้นที่สำรวจดินสไลด์เพิ่มเติม หมู่4 และหมู่16

จัดส่งมอบ #อุปกรณ์วัสดุก่อสร้างให้กับครอบครัวบ้านผู้ยากไร้ ม.14 บ้านห้วยหม้อ

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่มทับบ้านเรือนได้รับความเสียหาย

#ร่วมประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการจัดกิจกรรม #ส่งเสริมการเดิน-วิ่ง #Payaprai Highland Run 2023 (ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬานันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2567)

#เกิดเหตุ!! #อุทกภัย #ฝนตกหนัก - #น้ำป่าไหลหลาก และดินสไดล์ในพื้นที่ตำบลเทอดไทย

ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

13 ตุลาคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

จัดส่งขยะอันตรายจังหวัดเชียงราย

รองนายก.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่16

ตรวจสอบความคืบหน้างานก่อสร้างห้องน้ำภายใน ศพด.บ้านผาจี และงานก่อสร้างห้องเก็บของและห้องน้ำบ่อขยะฯ

ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้างานต่อเติมเวทีสนามกลางบ้านเทอดไทย ม.1

ร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตซอล #โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

ออกเกิดเหตุรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ ม.1 บ้านเทอดไทย ป๊อก5

มอบเงินสดจำนวน 55,300 บาท ให้กับผู้ประสบภัยจากอุทกภัย จำนวน 4 ครัวเรือน

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอล #โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

ร่วมงานบุญเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ครั้งที่23 ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุกาคำ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที่6/2566 ณ ห้องประชุม อบต.เทอดไทย

เข้าร่วมการแข่งขันโครงการจัดการแข่งขันกีฬา (กีฬาไหว้พระจันทร์) กีฬาต้านภัยยาเสพติด การแข่งขันฟุตซอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านสันติคี

รถจักรยานยนต์ล้มเอง ทางเข้าหมู่บ้านจะป่า ม.19

ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้างานก่อสร้างฯ หมู่1 บ้านเทอดไทย และหมู่15 บ้านผาจี

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลเทอดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย น้ำท่วมบ้านเรือน น้ำป่าไหลหลาก จำนวน 5 หลังคาเรือน

ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่1 บ้านเทอดไทย

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ครั้งที่7

ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน หมู่6 บ้านพญาไพรเล่าจอ และ หมู่15 บ้านผาจี

ดำเนินการติดตั้งป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนเมืองโก-สาขาแม่คำน้อย

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุดินสไลด์ ณ หมู่15 บ้านผาจี และ หมู่4

ออกหน่วยรับผู้ป่วยที่ตลาดไททอง

เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ "อาสาทำดี รุ่นที่10 " โครงการเพื่อช่วยเหลือ บำบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน แก่ราษฎรจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม และดำเนินการช่วยเหลือทำความสะอาดบริเวณน้ำท่วม ล้างบ้าน หลังน้ำท่วม ม.1 บ้านเทอดไทย ป๊อก8

ลงพื้นที่เกิดเหตุน้ำท่วมบ้านเทอดไทย ป๊อก8

ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล. และตรวจดูงานก่อสร้างถนน คสล.

เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลโล้ชิงช้า “บ่อ ฉ่อง ตุ๊” นานาชาติ ประจำปี 2566 ณ ลานพระสยามเทวาธิราช บ้านสามแยกอาข่า

ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน ม.1,12 และม.13

ลงพื้นที่วัดระยะถนนและดูพื้นที่ปรับถนนบริเวณที่ทรุดตัวลง ณ ม.4 บ้านปูนะ

ประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) 2566

ประชุมเตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอำเภอแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่7 ประจำปี 2566

โครงการอบรม "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย" ประจำปี 2566

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

ประชุมประชาคม เรื่องให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดและคัดแยกขยะจากต้นทางและรับฟังความคิดเห็นในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่บ้านเทอดไทย หมู่1 บ้านเทอดไทย (ป๊อก 1-3)

ตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน รร.บ้านเทอดไทย (ประถมศึกษา)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพพร้อมมอบเงินสดจำนวนหนึ่งหมื่นบาท ให้แก่ผู้ประสบภัยอัคคีภัย ม.10 บ้านห้วยอื้น (ผาจีใหม่)

ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ม.16

ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ม.18

ฝนตกหนักทำให้ถนนทรุดตัวในพื้นที่บ้านปูนะ ม.4 (ต้องปิดทางจารจร)

ร่วมกิจกรรมพิธีแลกเงินขวัญถุงสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัย ประจำปี 2566

ช่างไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้กลุ่มชาติพันธุ์ตำบลเทอดไทย (บ้านชนเผ่า)

เข้าร่วมพิธีเปิด TO BE NUMBER ONE (โครงการเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด ประจำปี 2566)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะหัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม้งแปดหลัง

พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งและคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน (ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566)

โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

ร่วมประชุมหาแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระหว่าง อบต.เทอดไทย กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3/2566 ครั้งที่2

ประชุมชี้แจงการกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ 2566

มีคนตกจากต้นไม้เป็นชายอายุ 55 ปี ที่บ้านอากู่-อาไฮ้ หมู่ที่ 3

จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566

ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าและตรวจดูงานก่อสร้างถนน คสล. ม.13

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักของกรมทางหลวงถนนที่เป็นหลุดเป็นบ่อ ถนนพังชำรุดและเสียหายหลายจุดเป็นเวลาหลายปีมาแล้ว

รับมอบหมวกกันน็อค ตามโครงการ “#ครอบครัวสุขสันต์ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน”

นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3/2566

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านเทอดไทย หมู่ที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง และคณะ ลงพื้นที่การเกษตรผู้ปลูกชาศึกษาดูงานแหล่งปลูกป่าต้นชา ณ บ้านพญาไพร

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้บ้าน ม.10

ร่วมพิธีเปิดส่งมอบโรงงานน้ำดื่มบ้านอากู่-อาไฮ้ ตามโครงการ“การพัฒนาระบบน้ำดื่มน้ำใช้สำหรับชาวเขา”

ตรวจรับโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อรางระบายน้ำ ณ หมู่ที่ 11 บ้านพญาไพรลิทู่

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายอาสาทำดี รุ่นที่10 ณ ศอป.โครงการ พมพ.แม่ฟ้าหลวง - แม่จัน

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลเทอดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไฟไหม้บ้าน ม.10 บ้านห้วยอื้น (บ้านผาจีใหม่)

ลงพื้นที่สำรวจถนนชำรุดเสียหายและรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ม.9

มอบถุงยังชีพและสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านให้กับประสบภัยเพลิงไหม้บ้าน ม.10 บ้านห้วยอื้น (บ้านผาจีใหม่)

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ส่งมอบแผ่นหลังคาสังกะสีให้กับครอบครัวผู้พิการ ม.1 บ้านเทอดไทย

ร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า ฟื้นฟูพันธุ์ปลา รักษาให้ลูกหลาน ประจำปี 2566

จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติตามศาสตร์พระราชา ณ รร.สามัคคีพัฒนา

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4

ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายบ้านพญาไพรเล่ามา ม.5

ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9

โครงการส่งเสริมศักยภาพการเกษตรในการฝึกอบรมจัดทำสารกำจัดศัตรูพืชและการปรับปรุงดินแบบชีวภาพ

ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นภายในบ้านให้กับผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย ม.6 บ้านพญาไพรเล่าจอ

นายก.อบต. และรองปลัด.อบต.รก.แทน.ปลัด.อบต.เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

ช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมส่งมอบกระเบื้องหลังคาให้กับผู้ประสบภัยจากพายุและฝนตกหนัก

ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของตำบลเทอดไทย (กรณีเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน 3 หลังคาเรือน)

รองนายก.อบต. ออกพื้นที่สำรวจถนน คสล. ที่ชำรุดและเสียหายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ลงพื้นที่สำรวจถนน คสล. หมู่2 บ้านแสนเมืองโก

ตรวจสอบความคืบหน้าและตรวจดูงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านแม่หม้อ

ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้างานก่อสร้างโรงตากชาอบแห้งและสำรวจถนน คสล.

สำรวจถนนและสะพานเส้นทางกรมทางหลวงชนบท ที่ชำรุดและเสียหาย ในเขต.พื้นที่ตำบลเทอดไทย

จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2566

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคมของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปี 2566

กิจกรรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ประจำปี 2566 (ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและป่าไม้)

ออกพื้นที่จัดเก็บขยะพิษและมูลฝอยอันตรายในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อบต.เทอดไทย

กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน EF และการขับเคลื่อนความปลอดภัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566

ลงพื้นที่สำรวจแม่น้ำลำคลองเขตตำบลเทอดไทย และตำบลแม่สลองใน

รองนายก.ลงพื้นที่สำรวจถนน คสล.ที่ได้รับความเสียหายหรือชำรุดและสำรวจลานกีฬาฯของหมู่บ้าน

จัดกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2566

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (MOU) การดำเนินงานขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) พื้นที่

ร่วมกิจกรรมปลูกไม้ผล

ร่วมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล

ร่วมกิจกรรม Kickoff กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบ้านเทอดไทย ป๊อก 8

รองนายก.ลงพื้นที่ตรวจดูงานก่อสร้างรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาจี

ส่งมอบท่อน้ำประปาช่วยเหลือประชาชนที่ระบบท่อน้ำประปาของหมู่บ้านที่ถูกไฟป่าไหม้ท่อน้ำได้รับความเสียหาย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น