นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย โทร 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2564 , เปิดอ่าน 631 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มีการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์สำคัญข้างต้น โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบออกเป็น 1 สำนักงาน 3 ส่วนราชการ ดังนี้ 1) สำนักปลัด 2) กองคลัง 3) กองช่างโยธา และ 4) กองส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในแต่ละส่วนมีหน้าที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) สำนักงานปลัด ประกอบด้วย 7 งาน ได้แก่
(1) งานบริหารงานทั่วไป มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติดังนี้
- งานธุรการ ลงทะเบียนแยกประเภท จัดทำเอกสาร และรับ-ส่งหนังสือ
- รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรม ร้องขอความช่วยเหลือ หรืออื่นๆ
- งานยกร่างข้อบัญญัติต่างๆ ที่พึงมีใช้บังคับในเขตพื้นที่
- งานการให้บริการสาธารณะต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ตตำบล ข้อมูลข่าวสารราชการ การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
- งานเกี่ยวกับนิติกร สัญญา หรืองานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบต่างๆ
- เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ อบต.
- งานบริหารราชการทั่วไปของ อบต.
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) งานการเจ้าหน้าที่ มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติดังนี้
- งานการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล และแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
- งานบริหารงานบุคคลทั้งระบบ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาการมอบหมายงาน การใช้ประโยชน์ การให้รางวัลสิ่งจูงใจ การลงโทษ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(3) งานนโยบายและแผน มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติดังนี้
- จัดเก็บข้อมูล ปัญหา ความต้องการต่างๆ ในพื้นที่ แล้วทำการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลภาพ เพื่อเสนอแนะประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนงานหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ
- จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนพัฒนา อบต./แผนปฏิบัติการข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
- จัดทำแผนชุมชน และร่วมจัดเวทีประชาคม
- ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ อบต. ให้การอุดหนุนงบประมาณแก่หน่วยงานอื่น
- การโอน และเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณ
- งานนโยบายด้านต่างๆ เช่น การเมือง การบริหารเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(4) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติดังนี้
- จัดทำแผนป้องกันและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย
- งานเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆ
- งานฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายการแจ้งเตือนภัย
- งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นและระยะหลังสิ้นสุดภัย
- การบริหารจัดการศูนย์ อปพร.
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

(5) งานด้านการเกษตร มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติดังนี้
-เกี่ยวกับศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร
-ศึกษา พัฒนา ระบบการควบคุม การผลิต
-ให้บริการด้านวิชาการทางการเกษตร 
(6) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์ฯ มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติดังนี้
- การจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. และ กชช.2 ค.
- งานส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน แสวงหาผู้นำองค์กรชุมชนเป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่ตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรกรรม/อุตสาหกรรมในครัวเรือน อำนวยความสะดวกหรือประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่างๆ
- งานกิจกรรมกลุ่มสตรี แม่บ้าน และ อสม.
- งานส่งเสริมอาชีพ ฝึกอาชีพ ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านสินค้า OTOP หรือการรวมกลุ่มทางสังคม
- งานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การค้ามนุษย์ การกระทุนแรงต่อเด็ก สตรีและคนชรา การถูกล่อลวง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- โครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ต่างๆและโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
- งานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ เช่น ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอื่นๆ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(7) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติดังนี้
- งานด้านสาธารณสุขและการควบคุมโรคติดต่อ
- งานด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชน
- งานระบบกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน
- งานเก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย