นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม
17 ก.ย. 2563

ประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2/2563

16 ก.ย. 2563

โครงการ\"จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ\" กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

16 ก.ย. 2563

เกิดเหตุไฟไหม้อาคารบ้านพักครู ณ โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร

16 ก.ย. 2563

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2563

14 ก.ย. 2563

เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ \"อาสาทำดี\" รุ่นที่6

12 ก.ย. 2563

พิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด (วันไหว้พระจันทร์คัพ) ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาบ้านพญาไพรเล่าจอ ม.6

11 ก.ย. 2563

เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของ อบต.เทอดไทย ประจำปี 256

10 ก.ย. 2563

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10 ก.ย. 2563

เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดคัดกรองโรคโควิด 19

09 ก.ย. 2563

ร่วมงานมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ

08 ก.ย. 2563

จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

01 ก.ย. 2563

ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาของชาวบ้านเรื่องเส้นทางถนน บ้านเทอดไทย ม.1

01 ก.ย. 2563

อบต.ช่วยพ่นหมอกควันในพื้นที่อบรมค่อยอาสาทำดี

01 ก.ย. 2563

จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกชา/กาแฟ ณ บ้านแม่คำน้อย หมู่ที่ 18

25 ส.ค. 2563

ร่วมกิจกรรมพิธีรับธง \\

25 ส.ค. 2563

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการผู้ยากไร้ ม.13และม.3

20 ส.ค. 2563

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันปราบปราม การจัดระเบียบสังคม การปลูกจิตสำนึกด้วยความปลอดภัย ด้วยวินัยจราจรและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วนความปลอดภัยทางถนน

20 ส.ค. 2563

เข้าร่วมประชุมหารือ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาแนวทางเพื่อความช่วยเหลือ เกี่ยวกับครอบครัวมีรายได้น้อย ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาในครอบครัวได้รับความเดือดร้อน

19 ส.ค. 2563

ผู้บริหารท้องถิ่น นายเตชินท์ ติยะไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เป็นประธานพิธีเปิดงานรกิจกรรมโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย รุ่นที่ 1

19 ส.ค. 2563

ผู้บริหารท้องถิ่น นายก. อบต.เทอดไทย ร่วมกับประธานสภา อบต. รอง ประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต.เทอดไทย ประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3/2563 (ครั้งที่2

18 ส.ค. 2563

ได้รับแจ้งเหตุต้นไม้ล้มจำนวน 2 จุด บ้าพญาไพรเล่าจอ ม.6 และบ้านพญาไพลิทู่ ม.11

17 ส.ค. 2563

เกิดสไลด์เส้นถนนหลักบ้านแสนเมืองโก ม.2 และ บ้านอากู่อาไฮ้ ม.3 รถยนต์และรถจักรยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้

14 ส.ค. 2563

ออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ หมู่ที่ 5,6,7,10 และ11

14 ส.ค. 2563

ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านพืช) ภัยแล้ง

11 ส.ค. 2563

ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง ตำบลเทอดไทย

11 ส.ค. 2563

ประชุมวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3/2563

06 ส.ค. 2563

เจ้าหน้าที่จึงรีบออกพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุและดำเนินการตัดต้นไม้ทันที เพื่อเปิดเส้นทางให้สัญจรไปมาได้

05 ส.ค. 2563

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการผู้สูงอายุ จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง (สปสช)

05 ส.ค. 2563

ร่วมประชุมหารือและแจ้งเกี่ยวกับสร้างแหล่งศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านปางมะหัน

05 ส.ค. 2563

เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง

05 ส.ค. 2563

จัดกิจกรรมโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จำนวน 4 รุ่น

04 ส.ค. 2563

ได้รับแจ้งจากประชาชน มีต้นไม้ล้มทับถนน จึงได้ออกไปที่จุดเกิดเหตุและได้ช่วยดำเนินการตัดต้นไม้เล็กและใหญ่ที่ล้มขวางถนน

03 ส.ค. 2563

ร่วมมอบชุดอิ่มอุ่นให้กับเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทอกไทยหนึ่ง ที่มีฐานะความยากลำบาก

03 ส.ค. 2563

เข้าร่วมประชุมหารือโครงการ \\

03 ส.ค. 2563

พบปะและเยี่ยมผู้เข้าร่วมค่ายอาสาทำดี

28 ก.ค. 2563

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

28 ก.ค. 2563

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน Royal Thai volunteers เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

24 ก.ค. 2563

เข้าร่วมพิธีเปิดงานร่วมกิจกรรมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา

22 ก.ค. 2563

ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวนักโทษคดียาเสพติด บ้านปูนะ หมู่ที่ 4

21 ก.ค. 2563

ผู้บริหาร นายก อบต.เทอดไทย พนักงาน และผู้นำตำบลเทอดไทย เข้าร่วมรับฟังศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับด้านปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิในที่ดินจังหวัดเชียงราย

21 ก.ค. 2563

เข้าร่วมโครงการค่ายอาสาทำดี รุ่นที่ 6 และพร้อมมอบหน้ากากผ้าให้กับค่ายอาสาทำดี ณ ศอป.โครงการ พมพ.แม่ฟ้าหลวง แม่จัน

14 ก.ค. 2563

#เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ปีที่ 25 สมเด็กพระศรีนครินทราบรมราชชนนีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ร่วมกับ โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน หน่วยงานราชการและประชาชนตำบลเทอดไทย ร่วมกิจกรรมโครงก

12 มิ.ย. 2563

มอบเจลและสเปร์ยแอลกอฮอล์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเทอดไทย เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)

10 มิ.ย. 2563

ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริและปลูกต้นไม้สองข้างทางตามพระราชสาวนีย์ \"อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ดิน และน้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม\" ประจำปี 2563 ณ หมู่ที่2

09 มิ.ย. 2563

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดในโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

08 มิ.ย. 2563

ร่วมกิจกรรม \"ตู้ปันสุข\"

08 มิ.ย. 2563

ออกหน่วยนอกพื้นที่ เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและรับคำร้องขอเรื่องอุทธรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ หมู่ที่.11,5,6,15

04 มิ.ย. 2563

โครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเพื่ออนุรักษ์ป่าและน้ำเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563

29 พ.ค. 2563

ตรวจติดตามอาสาทำดีรุ่น5 ครั้งที่1 ณ บ้านผาจี ม.15 , บ้านปูนะ ม.4, บ้านจะตี ม.16

21 พ.ค. 2563

งานบริการประชาชน ช่วยตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ผ่านไปมา

20 พ.ค. 2563

จัดตั้ง\"ตู้ปันสุข\"

20 พ.ค. 2563

เจ้าหน้าที่กาชาดสากลมอบวัสดุและเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

20 พ.ค. 2563

ติดตามงานโครงการร้อยใจรักษ์ ณ บ้านพญาไพรลิทู่ ม.11 และบ้านม้งเก้าหลัง ม.9

19 พ.ค. 2563

มอบทรายเคมีให้กับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 19 หมู่บ้าน เพื่อป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ #ใกล้ฤดูฝนแล้ว เพื่อป้องกันยุงลาย

19 พ.ค. 2563

เยี่ยมบ้านครอบครัวของนายเงิน นาหยิ จิตอาสาพระราชทาน ผู้ที่เสียชีวิตจากไฟป่า เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา และพร้อมได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาให้กับทางครอบครัวผู้เสียชีวิต

12 พ.ค. 2563

สำรวจที่ดินในเขตตำบลเทอดไทย

09 พ.ค. 2563

ออกสำรวจพื้นที่เพื่อที่จะสร้างโรงเรียน กศน.ตำบลเทอดไทย ณ บ้านเทอดไทย หมู่ที่ 1

08 พ.ค. 2563

ร่วมกิจกรรมการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโรคโคโรนา (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันติดเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโควิค-19 ณ บ้านเทอดไทย

05 พ.ค. 2563

เข้าร่วมกิจกรรมแจกอาหารหรือสิ่งของให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง

29 เม.ย. 2563

มอบหน้ากากอนามัย (ผ้า) ให้ประชาชนทุกคนในเขตตำบลเทอดไทย คนละ 2 ชิ้น

29 เม.ย. 2563

ดำเนินการนำผู้พิการที่มีฐานะยากจน ภายในตำบลเทอดไทย มาติดต่อขอใบรับรองความพิการที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และมาติดต่อขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ

28 เม.ย. 2563

ยี่ยมบ้านนางทัศนีย์ จันทร์วงศ์ หมู่ที่1ป๊อก10 และนางสาวบูธู มาเยอะ หมู่ที่4 บ้านปูนะ

23 เม.ย. 2563

นายก อบต.เทอดไทย และรองปลัดอบต.เทอดไทย ร่วมมอบเงินเยียวยาบริจาคให้แก่ครอบครัวนายเงิน นาหยิ

23 เม.ย. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้จัดซื้อเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ละอองฝอย ขนาดใหญ่

22 เม.ย. 2563

เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติ (อัคคีภัย)

22 เม.ย. 2563

สนับสนุนข้าวกล่องให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) แต่ละจุดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

22 เม.ย. 2563

สำรวจครัวเรือนยากจน บ้านเทอดไทยหนึ่ง

15 เม.ย. 2563

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจุดเกิดเหตุ เปิดถนนจากต้นไม้ใหญ่หักโค่นเสาไฟฟ้า ปิดทับทาง กีดขวางการจราจร และหลังคาบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย

15 เม.ย. 2563

ประกาศ spot รณรงค์ป้องกัน COVID-19

10 เม.ย. 2563

อบต.เทอดไทย ได้สนับสนุนข้าวกล่องให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19)

10 เม.ย. 2563

มอบท่อน้ำ PVC ให้กับหมู่บ้าน บ้านห้วยอื้น หมู่ที่ 10 และ บ้านเทอดไทยหมู่ที่ 1 ป๊อก8 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในหมู่บ้าน

08 เม.ย. 2563

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

08 เม.ย. 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย นายเตชินท์ ติยะไพศาล กำนันตำบลเทอดไทย รองปลัด อบต. #ยินดีต้อนรับท่านนายอำเภอแม่ฟ้าหลวงคนใหม่ นายณรงค์พล คิดอ่าน

08 เม.ย. 2563

ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า-ออก (ตลาดบ้านเทอดไทย) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

31 มี.ค. 2563

ออกตรวจสำรวจการจัดทำแนวกันไฟ ตามกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟป่าชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันไฟป่า ประจำปี 2563

25 มี.ค. 2563

ร่วมกันทำความสะอาดตลาดสดพร้อมกันในกิจกรรมจิตอาสากวาดล้างทำความสะอาดตลาด ต้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

24 มี.ค. 2563

ออกตรวจสำรวจการจัดทำแนวกันไฟ ตามกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟป่าชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันไฟป่าในเขตเทอดไทย

22 มี.ค. 2563

ประชาสัมพันธ์จากกระทรวงสาธารณสุข

20 มี.ค. 2563

จัดกิจกรรมโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID -19) ในพื้นที่ตำบลเทอดไทย

17 มี.ค. 2563

มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิค-19 ด้วยทำการล้างมือด้วยเจลแอลกฮอร์และวัดไข้ ก่อนเข้าสำนักงาน

16 มี.ค. 2563

จัดทำกิจกรรมโครงการอบรมเชิงให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19 ) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปี 2563

13 มี.ค. 2563

ประชุมเกี่ยวกับโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19 )

10 มี.ค. 2563

เข้าร่วมประชุมโครงการปิดทองหลังพระ

05 มี.ค. 2563

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัย

26 ก.พ. 2563

จัดสถานที่เตรียมการรับเสด็จ

26 ก.พ. 2563

จัดซื้อและส่งมอบอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย ให้กับหมู่บ้าน

23 ก.พ. 2563

พิธีเปิดงานโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด ณ บ้านแม่หม้อ ม.7

23 ก.พ. 2563

ร่วมงานกองทัพบก เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ณ บ้านม้งเก้าหลัง

20 ก.พ. 2563

เข้าร่วมประชุมและส่งมอบหอประชุมป๊อก5 ให้กับครู กศน.

20 ก.พ. 2563

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

12 ก.พ. 2563

ร่วมประชุมและหารือเตรียมความพร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่า แนวกันไฟ ในเขตวนอุทยานสันผาพญาไพรตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงในแต่ละหมู่บ้าน ณ ที่ทำการวนอุทยานสันผาพญาไพร

30 ม.ค. 2563

เข้าร่วมประชุม ค่ายอาสาทำดี รุ่นที่ 5

22 ม.ค. 2563

พิธีเปิดงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดแม่หม้อคัพ ครั้ง9

10 ม.ค. 2563

พิธีเปิดงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลูกข่าง(ชาติพันธุ์อาข่า) ประจำปี 2563

05 ม.ค. 2563

พิธีเปิดงาน \"บ้านวิชาการ (Open House)\" ณ โรงเรียนบ้านจะตี

05 ม.ค. 2563

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำรถบรรทุกน้ำ บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคหรือน้ำใช้ช่วยเหลือให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ

03 ม.ค. 2563

ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมบ้านปางมะหัน ม.8 และหอประชุมบ้านม้

02 ม.ค. 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย,รองนายก อบต.,กำนันตำบลเทอดไทย ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ลาหู่ ณ บ้านปูนะ ม.4 และบ้านจะตี ม.16

29 ธ.ค. 2562

ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

24 ธ.ค. 2562

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด “เทอดไทยคัพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

23 ธ.ค. 2562

ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมบ้านพญาไพรเล่าจอ ม.6 และหอประชุมบ้

20 ธ.ค. 2562

ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

18 ธ.ค. 2562

ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

09 ธ.ค. 2562

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่

06 ธ.ค. 2562

มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนตำบลเทอดไทย

05 ธ.ค. 2562

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

05 ธ.ค. 2562

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

26 พ.ย. 2562

ประชุมชี้แจงแผนกองทุนสุขภาพตำบลเทอดไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

26 พ.ย. 2562

ร่วมประชุมคมหมู่บ้าน ม.14 เพื่อปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชนหรือหาแนวคิดในการช่วยเหลือของประชาชน

26 พ.ย. 2562

พิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ไตย(ไทยใหญ่) ครั้งที่24 ประจำปี 2562

31 ต.ค. 2562

สำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุที่ผ่านมา พร้อมมอบสังกะสี เพื่อซ่อมแซมหลังคาให้กับผู้รับความเสียหาย ณ บ้านแม่คำน้อย

22 ต.ค. 2562

เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและหารือแนวทางความต้องการของประชาชน ณ บ้านแม่คำน้อย

21 ต.ค. 2562

ข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและหารือแนวทางความต้องการของประชาชน ณ บ้านจะป่า หมู่ที่ 19

10 ต.ค. 2562

เข้าร่วมรับฟังผลการประเมินจากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะตีและป่าซางสูง

03 ต.ค. 2562

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที่4/2562

03 ต.ค. 2562

เข้าร่วมขอแสดงความยินดีกับ ผญบ.นายลิซาง วิบูลวิโรจน์กุล หมู่ที่ 19 บ้านจะป่า ต.เทอดไทย

23 ก.ย. 2562

ประชุมสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่3/2562

17 ก.ย. 2562

เข้าตรวจเหยี่ยมอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพญาไพรไตรมิตร

17 ก.ย. 2562

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ ร.ร.บ้านจะตี

17 ก.ย. 2562

ร่วมต้อนรับ พล.ท พิชัย เข็มทอง และร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานราชการในพื้นที่

17 ก.ย. 2562

ออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย บ้านเทอดไทย ม.1

17 ก.ย. 2562

ร่วมงานโครงการมหกรรมโครงงานนักศึกษา กศน. อำเภอแม่ฟ้าหลวง

17 ก.ย. 2562

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา

17 ก.ย. 2562

พิธีเปิดงานโครงการการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 10

17 ก.ย. 2562

ร่วมกิจกรรม \"คนเชียงราย ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก\"

20 ส.ค. 2562

เข้าตรวจเหยี่ยมอาหารกลางวันโรงเรียนอากู่ ม.3

19 ส.ค. 2562

พิธีเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย และร่วมกิจกรรมซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัย

19 ส.ค. 2562

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 จังหวัดเชียงราย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยจากวาตภัย

19 ส.ค. 2562

เข้าตรวจเหยี่ยมอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านม้งเก้าหลัง ม.9

15 ส.ค. 2562

อบต.ดำเนินการป้องกันและระงับไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ 1

15 ส.ค. 2562

จิตอาสา \"เราทำดี ด้วยหัวใจ ป้องกันโรคไข้เลือดออกและเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โรคไข้เลือดออก

15 ส.ค. 2562

รองนายก อบต.ร่วมมอบรถวีลแชร์และถุงยังชีพ ให้กับผู้พิการ

15 ส.ค. 2562

นายก อบต. ทหาร เจ้าหน้าที่โครงการชาน้ำมันปูนะ-ปางมะหัน และเจ้าหน้าที่ อบต. เข้าร่วมประชุมประชาคม

15 ส.ค. 2562

ผู้บริหารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอกไทย เข้าตรวจเหยี่ยมอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปางมะหัน ม.8

15 ส.ค. 2562

ประชุมสมัยประชุมสามัญ 3/2562

15 ส.ค. 2562

ตามโครงการชุมชนนำร่องปลอดขยะ ประจำปี 2562 ณ บ้านปางมะหัน

11 ส.ค. 2562

การจัดกิจกรรม big cleaning dat

30 ก.ค. 2562

กิจกรรมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ #เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

30 ก.ค. 2562

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

30 ก.ค. 2562

โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข

19 ก.ค. 2562

ข้าร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง​ และถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562

18 ก.ค. 2562

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2562

10 ก.ค. 2562

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคที่เกิดจากขยะ ประจำปี 2562

10 ก.ค. 2562

โครงการอบรมให้ความรู้โรคมือเท้าปากและโรคติดต่ออื่นๆ ประจำปี 2562

09 ก.ค. 2562

เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังโรค \"โรคมือ เท้า ปาก\" และโรคอื่นๆ ระหว่างวันที่ 9 -11 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเทอดไทย

09 ก.ค. 2562

ออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย​ประจำปีงบประมาณ2562

09 ก.ค. 2562

ร้องเรียนร้องทุกข์ ป๊อก5

09 ก.ค. 2562

พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส มอบรถเข็นให้ผู้พิการ ให้กับ อบต.เทอดไทย

26 มิ.ย. 2562

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที่ 3/2562

26 มิ.ย. 2562

เข้าร่วมกันคัดเลือกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ณ ที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเทอดไทย

25 มิ.ย. 2562

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2/2562 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565

14 มิ.ย. 2562

โครงการจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก

13 มิ.ย. 2562

โครงการจิตอาสา...ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช #เราทำความดีด้วยหัวใจ

06 มิ.ย. 2562

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข (รุ่นที่ 1

03 มิ.ย. 2562

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

31 พ.ค. 2562

กิจกรรมเดินรณรงค์ #วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พ.ค. 2562

ร่วมกิจกรรมแสดงวัฒนธรรมและพบปะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชในพื้นที่ชายแดน

29 พ.ค. 2562

อบรมเชิงวิชาการการแก้ไขปัญหาไฟป่า ภายใต้โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562

23 พ.ค. 2562

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบกระเบื้องและสังกะสี​ ให้ผู้ประสบเหตุวาตภัยหมู่ 10 และหมู่ 13

23 พ.ค. 2562

ร่วมงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลเทอดไทย

17 พ.ค. 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบถังเก็บน้ำบนดินเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเทอดไทย

10 พ.ค. 2562

กิจกรรม 5 ส สำนักงานและบ้านพัก อบต.

09 พ.ค. 2562

โครงการอบรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

07 พ.ค. 2562

ผู้บริหาร อบต.เทอดไทย ข้าราชการ ข้าราชการครู และพนักงาน อบต.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

07 พ.ค. 2562

เยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการไปดับไฟป่า ณ บ้านพญาไพรเล่ามา

06 พ.ค. 2562

ร่วมงานพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก ณ หอประชุมอำเภอแม่ฟ้าหลวง

05 พ.ค. 2562

ร่วมงานพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

30 เม.ย. 2562

ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ โรงงานชาพญาไพรแม่หม้อ ม.7

30 เม.ย. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เข้าไปช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากวาตภัยที่ผ่านมาและได้มอบอุปกรณ์กระเบื้องหลังคาและอื่นๆให้กับครัวเรือนผู้ประสบภัยที่ได้ความเสียหายจากวาตภัย

19 เม.ย. 2562

ร่วมรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ฟ้าหลวงและผู้สูงอายุ และทำบุญผ้าป่าทอดกฐิน ที่วัดกาขาวต.เทอดไทย 62

13 เม.ย. 2562

ผู้บริหารเยี่ยมจุดตรวจด่าน เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และมอบสิ่งของในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ปี62

11 เม.ย. 2562

โครงการจัดงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

09 เม.ย. 2562

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยประจำเดือนเมษายน 2562

09 เม.ย. 2562

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (รุ่น 1)

06 เม.ย. 2562

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดบ้านพญาไพรเล่ามา

04 เม.ย. 2562

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 7,13และ15

03 เม.ย. 2562

ประชุมประชาคม หมู่18และหมู่2

03 เม.ย. 2562

เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรยั่งยืน

02 เม.ย. 2562

มอบประกาศนียบัตรให้กับบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2561

02 เม.ย. 2562

ประชุมประชาคม ม.9,ม.12 และแจกผ้าปิกปากป้องกันมลพิษทางอากาศ

02 เม.ย. 2562

เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด ณ บ้านแม่หม้อ

28 มี.ค. 2562

ประชุม คณะกรรมการกองทุนสุขภาพ ต.เทอดไทยครั้งที่ 2 /2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

26 มี.ค. 2562

มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า

22 มี.ค. 2562

นักเรียนนักศึกษาฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2562

22 มี.ค. 2562

ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ประจำปี 2562

21 มี.ค. 2562

ประชุมชี้แจงและสอบสัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียน

14 มี.ค. 2562

จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ”งานหัตกรรมฝีมือ จักสานงานไม้ไผ่” และส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว

13 มี.ค. 2562

สมัยประชุวิสามัญ สมัยที่1/2562

11 มี.ค. 2562

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อตำบลเทอดไทย

08 มี.ค. 2562

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด ณ หมู่ที่ 6 บ้านพญาไพรเล่าจอ

08 มี.ค. 2562

โครงการเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่งคงและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

08 มี.ค. 2562

วันสตรีสากล ประจำปี 2562

07 มี.ค. 2562

โครงการจิตอาสาทำความดีกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

03 มี.ค. 2562

พิธีเปิดงานโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด ณ บ้านพญาไพรเล่ามา ม.5

28 ก.พ. 2562

สภาเกษตรจังหวัดมาประชุม เรื่องชา

19 ก.พ. 2562

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2562

18 ก.พ. 2562

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด ณ บ้านปางมะหัน

15 ก.พ. 2562

รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ตำบลเทอดไทย

13 ก.พ. 2562

โครงการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562

09 ก.พ. 2562

พิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์และเทศกาลชาเลิศรสตำบลเทอดไทย ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านพญาไพรเล่าจอ

07 ก.พ. 2562

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข

03 ก.พ. 2562

พิธีเปิดงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดแม่หม้อตัดครั้งที่8 ประจำปี 2562

01 ก.พ. 2562

ติดตามการเตรียมการรับเสด็จฯ

31 ม.ค. 2562

พิธีเปิดงาน Kick off แผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง เทอดไทยเมืองสะอาด ประจำปี 2562

23 ม.ค. 2562

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีจังหวัดเชียงราย 2562

23 ม.ค. 2562

บริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธุ์ภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562

22 ม.ค. 2562

เดินขบวนแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด #เทอดไทยคัพ ประจำปี 2562

17 ม.ค. 2562

เป็นประธานพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬากลุ่มดอกบัวตองบานเกมส์ ณ โรงเรียนบ้านปางมะหัน

12 ม.ค. 2562

งานอุ่นไอรัก คลายหนาวฯ ณ บริเวณพระราชวังดุสิต กทม

12 ม.ค. 2562

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

07 ม.ค. 2562

ประชุมหารือการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ประจำปี 2562

07 ม.ค. 2562

พิธีเปิดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562