นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย โทร 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม
11 ม.ค. 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย นายเชิดชาย ลาชี แถลงนโยบาย ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ในการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1/2565

11 ม.ค. 2565

มอบเสื้อผ้า ถุงเท้า และขนมให้กับเด็กๆ ศพด.บ้านอากู่-อาไฮ้ ม.3 และ ศพด.บ้านจะป่า ม.19

10 ม.ค. 2565

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

10 ม.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบงานก่อสร้างถนนไหล่ทางคอนกรีนเสิรมเหล็ก ม.6

10 ม.ค. 2565

คณะกรรมการเข้าตรวจสอบงานก่อสร้างแท้งน้ำ ม.4

10 ม.ค. 2565

คณะกรรมการเข้าตรวจสอบงานก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก ม.17

08 ม.ค. 2565

พิธีเปิดงานกิจกรรม \\

07 ม.ค. 2565

เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและการปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง

07 ม.ค. 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยครั้งแรก

07 ม.ค. 2565

มอบขนมให้กับโรงเรียนบ้านเทอดไทย และโรงเรียนบ้านห้วยอื้น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

07 ม.ค. 2565

เข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการ \\

06 ม.ค. 2565

เยี่ยมผู้กักตัวและมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ครัวเรือน และเยี่ยมผู้กักตัว ณ หมู่2 บ้านแสนเมืองโก

05 ม.ค. 2565

สำรวจลานสนามกีฬาและรางระบายน้ำ ณ หมู่2 บ้านแสนเมืองโก (บ้านขาแหย่ง)

04 ม.ค. 2565

ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่จุดตั้งด่านบริการประชาชน 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จำนวน 4 จุด

02 ม.ค. 2565

นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย #เป็นประธานพิธีฆาราวาส พระสาม ธมุมสาโร อายุ 54 พรรษา 14 อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเวียงคำกาขาว (วัดกาขาว)

31 ธ.ค. 2564

นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร และรองปลัด อบต. ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่จุดตั้งด่านบริการประชาชน 7 วันอันตราย #ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

28 พ.ย. 2564

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.เทอดไทย ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ออกตรวจสถานที่หน่วยเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

26 พ.ย. 2564

โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

17 พ.ย. 2564

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565

16 พ.ย. 2564

ร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่นสมาชิกสภา อบต.เทอดไทยและนายก อบต.เทอดไทย

05 พ.ย. 2564

ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. จำนวน 19 หมู่ 21 หน่วยเลือกตั้ง

02 พ.ย. 2564

ลงพื้นที่ออกตรวจสอบดินไลด์ทับบ้านเรือนจำนวน 2 หลัง ณ หมู่1 บ้านเทอดไทย

02 พ.ย. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างฯ ศพด.ม.3 และม.13

02 พ.ย. 2564

ความคืบหน้าการปรับปรุง/ซ่อมแซมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จำนวน 5 ศูนย์ฯ

27 ต.ค. 2564

มอบถุงยังชีพ เหตุเกิดจากน้ำท่วมบ้าน หมู่1 ป๊อก5

18 ต.ค. 2564

ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พักผู้ป่วยกันตัว ณ บ้านพญาไพรเล่าจอ ม.6

11 ต.ค. 2564

การรับสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

08 ต.ค. 2564

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ เวลา 08.00 - 17.00 น.

06 ต.ค. 2564

ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day

28 ก.ย. 2564

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทางธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

28 ก.ย. 2564

เข้าร่วมกับคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน (อัคคีภัย) หมู่ที่ 10

28 ก.ย. 2564

ออกตรวจคัดกรองในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รอบที่ 2 ด้วยวิธี ATK ณ บ้านผาจี หมู่ 15

23 ก.ย. 2564

โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริและปลูกต้นไม้สองข้างทางตามพระราชเสาวนีย์

23 ก.ย. 2564

นำส่งขยะอันตรายให้ อบจ.เชียงราย

23 ก.ย. 2564

พร้อมส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ ณ บ้านม้งเก้าหลัง หมู่ 9

21 ก.ย. 2564

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน (จากอัคคีภัย) หมู่10

21 ก.ย. 2564

ตรวจรับปรับปรุงไฟกิ่ง ณ หมู่ 1 บ้านเทอดไทย

20 ก.ย. 2564

ปรับดินสไลด์ถนน ณ บ้านอากู่-อาไฮ้ หมู่ที่3

20 ก.ย. 2564

มอบหมายงานปฏิบัติภารกิจให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯร่วมกับงานสาธารณสุข

16 ก.ย. 2564

เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก และ เข้าร่วมวิธีการทำปุ๋ยและดูแปลงผักเศรษฐกิจพอเพียง

16 ก.ย. 2564

ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนหน้าทางเข้า-ออก โรงเรียนบ้านปางมะหัน ถูกน้ำเซาะได้รับความเสียหาย

16 ก.ย. 2564

ร่วมประชุมสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 5/2564 (ครั้งที่2) ณ ห้องประชุม อบต.เทอดไทย

15 ก.ย. 2564

มอบกระเบื้องและสังกะสี ให้กับผู้ประสบภัยจากวาตภัย

14 ก.ย. 2564

เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัย ม.9และม16

13 ก.ย. 2564

ร่วมพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด และเปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.5

10 ก.ย. 2564

จัดกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ภายใต้โครงการ \\

08 ก.ย. 2564

คณะกรรมการกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ มาตรวจสอบประเมินพื้นที่พิเศษ

08 ก.ย. 2564

ออกตรวจสอบน้ำป่าหลากกัดเซาะท่อระบายน้ำ ถนนเส้นระหว่างบ้านพญาไพรลิทู่ - โครงการชาน้ำมันปางมะหัน

07 ก.ย. 2564

เข้าเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

06 ก.ย. 2564

จัดกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ภายใต้โครงการ \\

02 ก.ย. 2564

เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหาย สาเหตุการเกิดวาตภัย ฝนตกหนัก

02 ก.ย. 2564

เข้าร่วมการประชุมสัมนาพัฒนาศักยภาพเกียวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

27 ส.ค. 2564

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2/2564

26 ส.ค. 2564

ดูสถานที่ปรับพื้นที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการจะสร้างอาคารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ฟ้าหลวง ณ หมู่15 บ้านผาจี

26 ส.ค. 2564

ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ม.1

24 ส.ค. 2564

ออกตรวจสอบพื้นที่ปลูกพืชการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก ม.2,8และม.14

19 ส.ค. 2564

ขอขอบคุณ หจก.หากเจริญซีเมนต์ (เจ้เหมียว) มอบหน้ากากอนามัยและน้ำดื่ม

19 ส.ค. 2564

นายกองค์บริหารส่วนตำบลเทอดไทย ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักคอย

19 ส.ค. 2564

ออกตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก ณ ม.9

19 ส.ค. 2564

นายเตชินท์ ติยะไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบมุ้งให้กับศูนย์พักคอย

19 ส.ค. 2564

ออกตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก ณ ม.9

16 ส.ค. 2564

ลงพื้นที่ตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเกิดจากฝนตกหนักตลอดทั้งวันและฝนตกติดต่อกันหลายวัน

14 ส.ค. 2564

\\

13 ส.ค. 2564

ขอขอบพระคุณ ธนาคารออมสิน เขตเชียงราย ร่วมด้วย ธนาคารออมสินสาขากลางเวียง และธนาคารสาขาแม่จัน “มอบน้ำดื่ม” จำนวน 840 ขวด

13 ส.ค. 2564

ธนาคารออมสิน เขตเชียงราย ร่วมด้วย ธนาคารออมสินสาขากลางเวียง และธนาคารสาขาแม่จัน “มอบน้ำดื่ม”

13 ส.ค. 2564

ขอขอบพระคุณ ธนาคารออมสิน เขตเชียงราย พร้อมด้วย ธนาคารออมสินสาขากลางเวียง และธนาคารสาขาแม่จัน

13 ส.ค. 2564

ปรับพื้นที่ดินสไลด์ ส่งผู่ป่วยกลับบ้าน ส่งน้ำอุปโภคศูนย์พักคอย

12 ส.ค. 2564

รองนายก อบต.ออกพื้นที่สำรวจความเสียหายเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ ม.8

12 ส.ค. 2564

ส.ส.ละออง ติยะไพรัช พร้อมกับ สจ.เขตพื้นที่ 1 และสจ.เขตพื้นที่2 ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัย จากน้ำป่าไหลหลาก ม.8

11 ส.ค. 2564

เข้าไปสำรวจพื้นที่ผู้ประสบภัยจากอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่บ้านปางมะหัน ม.8

11 ส.ค. 2564

มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่นอน ผ้าห่ม และอื่นๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ม.8

10 ส.ค. 2564

ร่วมมอบอุปกรณ์การป้องกันโรคโควิด-19 และการควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

05 ส.ค. 2564

งานกองช่าง นายช่างไฟฟ้า และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ

04 ส.ค. 2564

ร้านริมกกเฟอร์นิเจอร์ จ.เชียงราย มอบบริจาคเตียงนอนให้กับ ศูนย์พักคอย CI จำนวน 30 เตียง

03 ส.ค. 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สนับสนุนน้ำดื่มให้กับศูนย์พักคอย CI สำหรับผู้ป่วยสีเขียว ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

02 ส.ค. 2564

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ครั้งที่8/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

02 ส.ค. 2564

ออกเยี่ยมผู้พิการและผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย

29 ก.ค. 2564

ร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation)

28 ก.ค. 2564

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity)

23 ก.ค. 2564

ออกสำรวจพื้นที่ ขอปรับพื้นที่บริเวณบ่อน้ำ และเยี่ยมจุดตั้งด่านโควิด-19

23 ก.ค. 2564

ตรวจสอบสถานที่ ม.8,ม18,และม11

22 ก.ค. 2564

สำรวจสถานที่แหล่งท่องเที่ยวและปรึกษาหารือในการวางแผนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

20 ก.ค. 2564

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. สาขาแม่จัน ที่มอบน้ำดื่มให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

20 ก.ค. 2564

ร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมวิสามัญที่4 2564/ครั้งที่2

20 ก.ค. 2564

ร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมวิสามัญที่4 2564/ครั้งที่2

16 ก.ค. 2564

ออกเยี่ยมจุดตั้งด่านโควิด-19 และเยี่ยมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กักกัน 14 วัน พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค หน้ากากอนามัย

15 ก.ค. 2564

ดำเนินการสอบสวนโรคและกำหนดมาตราการป้องกันโรคโควิด-19 กรณีพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 ราย เพศหญิง ณ ม.9 บ้านม้งเก้าหลัง

15 ก.ค. 2564

ออกเยี่ยมจุดตั้งด่านโควิด-19 และมอบเครื่องดื่ม พร้อมให้กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสในชุมชน ป้องกัน และควบคุมโรคโควิค-19

15 ก.ค. 2564

ออกเยี่ยมจุดตั้งด่านโควิด-19 และพร้อมให้กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสในชุมชน ป้องกัน และควบคุมโรคโควิค-19

13 ก.ค. 2564

จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ณ หมู่ที่ 9

13 ก.ค. 2564

พ่นยาฆ่าเชื้อโควิค-19 และทำความสะอาดในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาไพรเล่าจอ ม.6

13 ก.ค. 2564

ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีพบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จำนวน 1 ราย ร่วมกับ ทีม ศปก.ตำบลเทอดไทย

12 ก.ค. 2564

ร่วมออกเยี่ยมบ้านตามโครงการ \\

09 ก.ค. 2564

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างอาชีพและรายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2564

09 ก.ค. 2564

มอบวัสดุซ่อมแซมสร้างบ้าน

08 ก.ค. 2564

โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2564

08 ก.ค. 2564

ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลเทอดไทยและตำบลแม่สลองใน

08 ก.ค. 2564

เหตุเกิดประสบภัยจากวาตภัย ฝนตกหนักและลมพัดแรง จำนวน 2 หมู่บ้าน

07 ก.ค. 2564

เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจในพื้นที่งานก่อสร้างตำบลเทอดไทย

05 ก.ค. 2564

ครอบครัวร้านกาแฟบ้านชนเผ่า และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือให้กับครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จำนวน 5 หมู่บ้าน 11 ครัวเรือน

02 ก.ค. 2564

เข้าร่วมประชุมกับ คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที่ 6/2564

02 ก.ค. 2564

สำรวจขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 13 บ้านเทอดไทยหนึ่ง

01 ก.ค. 2564

ออกเหตุ ว.40 เกิดอุบัติเหตุรถชนกันระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถยนต์ ณ บริเวณถนนโค้ง บ้านห้วยอื้น หมู่ที่10

29 มิ.ย. 2564

เข้าร่วมตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตเลี้ยงไก่ ณ บ้านพญาไพรเล่าจอ หมู่ที่ 6

28 มิ.ย. 2564

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน

24 มิ.ย. 2564

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ \\

23 มิ.ย. 2564

มอบเช็คเงินค่าซ่อมแซมบ้านและค่าเครื่องนอน ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้น ให้กับผู้ประสบภัยอัคคีภัย

21 มิ.ย. 2564

บริษัท TOYOTA เชียงราย จำกัด(สาขาบ้านดู่) มอบน้ำดื่มให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

20 มิ.ย. 2564

ร่วมต้อนรับคณะจากท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

18 มิ.ย. 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย และเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจรับและคณะกรรมการตรวจรับของหมู่ 15 และ ม.1

17 มิ.ย. 2564

คณะกรรมการตรวจรับและคณะกรรมการตรวจรับ ม.1 และม.2

15 มิ.ย. 2564

ร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2564

15 มิ.ย. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านพญาไพรเล่าจอ

11 มิ.ย. 2564

รองนายก และเลขานายก อบจ.เชียงรายลงพื้นที่ประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ของถนนหมายเลข ชร.ถ.1-0097 ร่วมกับนายก อบต.เทอดไทย

11 มิ.ย. 2564

งานภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

11 มิ.ย. 2564

ปรับปรุงไฟกิ่ง ณ บ้านเทอดไทย หมู่ที่1

10 มิ.ย. 2564

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการสร้างบ้านในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงและเสี่ยงต่อดินถล่ม ณ บ้านเทอดไทย หมู่ที่ 1

09 มิ.ย. 2564

ร่วมประชุมโครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน

09 มิ.ย. 2564

พ่นยาฆ่าเชื้อโควิค-19 เพื่อเตรียมการความพร้อมสถานที่ในห้องเรียนและบริเวณรอบๆอาคารเรียนก่อนเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

09 มิ.ย. 2564

ตรวจดูสถานที่งานก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 16 บ้านจะตี

08 มิ.ย. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 หมู่บ้าน ม.8และม.14

08 มิ.ย. 2564

โครงการส่งเสริมศักยภาพการเกษตรในการฝึกอบรมจัดทำสารกำจัดศัตรูพืชและการปรับปรุงดินแบบชีวภาพ

08 มิ.ย. 2564

เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่องการเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

07 มิ.ย. 2564

เข้าร่วมกิจกรรมงาน KICK off การฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

07 มิ.ย. 2564

เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้และนำตัวผู้บาดเจ็บ หมู่ที่ 3

04 มิ.ย. 2564

ตัดแต่งกิ่งไม้ ที่อยู่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ร่วมถึงในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้า และล้มทับบ้านเรือนของประชาชน

03 มิ.ย. 2564

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ สุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินีฯ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ภายใต้กิจกรรม \\

03 มิ.ย. 2564

ปรับปรุงไฟกิ่ง จำนวน 21 จุด ณ บ้านพญาไพรลิทู่ ม.11

31 พ.ค. 2564

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

31 พ.ค. 2564

ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

28 พ.ค. 2564

มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวที่ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน ม.18

27 พ.ค. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการลานสนามกีฬาฟุตซอล ม.19 และ ม.16

21 พ.ค. 2564

การปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

20 พ.ค. 2564

เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 2564

19 พ.ค. 2564

โครงการจัดทำข้อมูลในการบริหารจัดการ การบำรุงนักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วมของชุมชน

18 พ.ค. 2564

การตรวจเยี่ยมติดตามและการดำเนินการภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

16 พ.ค. 2564

ร่วมกันนำยางมะตอยมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่1

14 พ.ค. 2564

ดำเนินตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 หมู่บ้าน

14 พ.ค. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการลานสนามกีฬาฟุตซอล ม.14

13 พ.ค. 2564

ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ให้กับหมู่บ้าน จำนวน 3 หมู่บ้าน

13 พ.ค. 2564

ดำเนินการโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564

11 พ.ค. 2564

ติดตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์ เรื่อง กลิ่นรบกวนจากการเลี้ยงหมู ณ บ้านพญาไพรเล่าจอ หมู่ที่ 6

07 พ.ค. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านพญาไพรลิทู่ ม.11และบ้านห้วยอื้น ม.10

06 พ.ค. 2564

ร่วมกันนำยางมะตอยมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทั้งถนนเส้นหลักของหมู่บ้านและถนนในซอยหมู่บ้าน

30 เม.ย. 2564

ภารกิจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

27 เม.ย. 2564

ร่วมประชุมกับ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่3/2564

27 เม.ย. 2564

ส่งมอบถังเก็บน้ำบนดินให้แต่ละหมู่บ้าน โดยให้สมาชิกแต่ละหมู่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของหมู่บ้านและส่งมอบกระเบื้องหลังคา ให้กับบ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยที่ผ่า

27 เม.ย. 2564

#ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านปางมะหัน ม.8

23 เม.ย. 2564

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อบต.ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนำทีม จิตอาสา ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการร่วมกิจกรรมล้างทำความสะอาด ตลาด หอประชุม และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

22 เม.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยมอบชุด PPE อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย สู้โควิด-19 ให้กับ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง และรพ.สต.บ้านเทอดไทย

21 เม.ย. 2564

เข้าร่วมกิจกรรมล้างทำความสะอาด (big cleaning day) บริเวณตลาดเช้าบ้านเทอดไทย ม.1

21 เม.ย. 2564

ภารกิจของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ดับไฟป่าและตรวจงานก่อสร้างลานสนามกีฬา

20 เม.ย. 2564

ผู้บริหารท้องถิ่น นายเตชินท์ ติยะไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบหมายให้ รองปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ป้องกัน ไปสำรวจไฟไหม้ภายในบ้านและพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือน

16 เม.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย งานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง นำทีมเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ม.1 บ้านเทอดไทย ป๊อก2

15 เม.ย. 2564

รองปลัด อบต.และเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน อสม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดตั้งด่านชุมชนรณรงค์ปป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

14 เม.ย. 2564

ร่วมจัดตั้งด่านชุมชนรณรงค์ปป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 และจุดคัดกรองโควิด19 ในเขตตำบลเทอดไทย ณ บ้านเทอดไทย ม.1

09 เม.ย. 2564

การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)

09 เม.ย. 2564

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม 7 วันอันตราย อย่างเป็นทางการ #ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

09 เม.ย. 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ออกนอกพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ

08 เม.ย. 2564

ภารกิจหน้าที่ดำเนินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อบต.เทอดไทย

07 เม.ย. 2564

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน และออกพื้นที่สำรวจถนน ณ ม.8 บ้านปางมะหัน

06 เม.ย. 2564

เข้าร่วมการประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2564

05 เม.ย. 2564

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเข้าพบปะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ร่วมประสานเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย

05 เม.ย. 2564

เข้าไปดำเนินการดูบ่อน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาจี

03 เม.ย. 2564

นายกอบต. ร่วมกับพ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 เชียงราย ลงพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ร่วมตรวจสอบและดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณตามแนวชายเเดนฐานทหารปฏิบัติ

02 เม.ย. 2564

พิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมลานเด็กสร้างสรรค์ เด็กและเยาวชนตำบลเทอดไทย ประจำปี 2564

01 เม.ย. 2564

เจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกับ สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำและชาวบ้าน นำยางมะตอยมาซ่อมแซมถนนที่เสียหายโดยนำ

01 เม.ย. 2564

ร่วมกิจกรรมฉีดดล้างทำความสะอาดอาคาร สถานที่และฉีดพ่นละอองน้ำ

01 เม.ย. 2564

เจ้าหน้าที่กองช่างนำรถตักหน้าขุดหลังปรับพื้นที่สภาพถนนเส้นทางถนนให้ชาวบ้าน

31 มี.ค. 2564

นายกร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.9 และ 12

31 มี.ค. 2564

ผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างออกสำรวจเปิดถนนเส้นใหม่และสำรวจโรงเรียนอาคารหลังเล็ก(หลังเก่า) และออกสำรวจท่อรางระบายน้ำ

30 มี.ค. 2564

ร่วมประชุมกับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2/2564 ครั้งที่ 2

30 มี.ค. 2564

ผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำ และอาคารอเนกประสงค์

30 มี.ค. 2564

นายก อบต. และคณะกรรมการร่วมตรวจรับงานก่อสร้างโครงการโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ บ้านม้งแปดหลัง ม.12

22 มี.ค. 2564

ร่วมประชุมประชาคมกับชาวบ้าน ม.7,ม.4,ม6,ม.15 และม.3 ประจำปี 2564

19 มี.ค. 2564

เปิดกิจกรรมการฝึกซักซ้อมแผนอพยพพลเรือน ประจำปี 2564

17 มี.ค. 2564

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ประจำปี 2564 (ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)

12 มี.ค. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกพื้นที่สำรวจถนน ม.19

12 มี.ค. 2564

ออกพื้นที่สำรวจต้นน้ำ เพื่อก่อสร้างฝาย

11 มี.ค. 2564

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่เขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง

11 มี.ค. 2564

ร่วมประชุมและพบปะกับตัวแทนเยาวชนตำบลเทอดไทย

10 มี.ค. 2564

ออกพื้นที่สำรวจถนนเส้นทางบ้านห้วยหม้อ ม.14

09 มี.ค. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะป่า ม.19

09 มี.ค. 2564

เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

04 มี.ค. 2564

พิธีเปิดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทอดไทยคัพ ประจำปี 2564

03 มี.ค. 2564

เข้าร่วมการประชุมคืนข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวทางการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ในพระราชดำริ

02 มี.ค. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8

02 มี.ค. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9

25 ก.พ. 2564

ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย และรับประทานอาหารกลางวัน

25 ก.พ. 2564

จัดกิจกรรมเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็ก

25 ก.พ. 2564

ติดตั้งชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ให้กั

24 ก.พ. 2564

ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานกองทุนสุขภาพตำบลเทอดไทย

24 ก.พ. 2564

จัดกิจกรรมเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็ก

23 ก.พ. 2564

ออกสำรวจเส้นทางถนนบ้านแสนเมืองโก

22 ก.พ. 2564

ประชุมกับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย และสมาชิก อบต. ประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1/2564

22 ก.พ. 2564

จัดทำกิจกรรมสอนทำโซฟาจากกล่องนม

22 ก.พ. 2564

ออกสำรวจต้นน้ำหมู่ที่4

19 ก.พ. 2564

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน

18 ก.พ. 2564

เข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียน 318/ล /55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) และเปิดบ้านวิชาการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า 2564 ณ โรงเรียนสามัคคีพัฒนา ม.9

16 ก.พ. 2564

เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2564 )

16 ก.พ. 2564

เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน #เรื่องปรึกษาและหารือเกี่ยวกับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คำน้อย

11 ก.พ. 2564

กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงครอบครัวบ้านผู้ยากไร้ ม.13

11 ก.พ. 2564

ร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ม.9

05 ก.พ. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วง ม.4

04 ก.พ. 2564

ผู้บริหารท้องถิ่น รองนายก อบต.เทอดไทย พร้อมผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก สอบต. เจ้าหน้าที่ อบต. ดูสถานที่เพื่อจะปรับปรุงและต่อเติมภายในอาคาร และบริเวณนอกอาคาร

03 ก.พ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย นายก อบต. มอบหมายให้รองปลัด (รักษาราชการแทนปลัด อบต.) เยี่ยมผู้ไร้ พร้อมด้วย ร่วมกับร้าน Panor Coffee House

02 ก.พ. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11

02 ก.พ. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามกีฬา ม.11 และม.8

02 ก.พ. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8

02 ก.พ. 2564

ผู้บริหารท้องถิ่น นายเตชินท์ ติยะไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย รองปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุและสอบถามปัญหาต่างๆ

02 ก.พ. 2564

เก็บขยะอันตราย หมู่.11,5,6,7 และ 10

01 ก.พ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ ม.1,14

01 ก.พ. 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ร่วมกับรองปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต

29 ม.ค. 2564

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคมือเท้าปากให้กับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 แห่ง

28 ม.ค. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15

28 ม.ค. 2564

ตรวจดูความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารหอประชุม ม.7 บ้านเล่าหวังใหม่

28 ม.ค. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7

28 ม.ค. 2564

ดำเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งของหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,8 และ 16

28 ม.ค. 2564

ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16

28 ม.ค. 2564

ดูสถานที่กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะตี ม.16

28 ม.ค. 2564

สำรวจต้นน้ำฝายชะลอน้ำของหมู่บ้านม้งเก้าหลังและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม้งเก้าหลัง

27 ม.ค. 2564

ฝ่ายกองช่าง นัดหมายคณะกรรมการตรวจรับและผู้รับเหมาก่อสร้าง ดูสถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

26 ม.ค. 2564

เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนเม็งรายมหาราชและพิธีไหว้สาพญามังราย ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุนฯ )

25 ม.ค. 2564

รองปลัดและเจ้าหน้าที่ อบต. เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ และมอบสิ่งของ ณ บ้านจะป่า ม.19

25 ม.ค. 2564

รองปลัด อบต.มอบถุงเท้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนเมืองโก หมู่ที่ 2

23 ม.ค. 2564

พิธีเปิดงาน #โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) รุ่นที่ 1 ณ บ้านพญาไพรเล่ามา ม.5

22 ม.ค. 2564

ปรับที่ถนนทางไปโครงการชาน้ำมันปางหนุน ระหว่างบ้านพญาไพรลิทู่ - โครงการชาน้ำมันบ้านปางมะกัน ณ บ้านพญาไพรลิทู่ ม.11

22 ม.ค. 2564

คณะกรรมการตรวจรับดูงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วง หมู่ที่9

22 ม.ค. 2564

ตรวจดูงานโครงการก่อสร้างโรงอาหารขอองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะตี

15 ม.ค. 2564

เข้าร่วมพิธีปิดโครงการค่ายอาสาทำดี รุ่น 7

15 ม.ค. 2564

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที่2

13 ม.ค. 2564

เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

07 ม.ค. 2564

#จุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ ทางเข้า อบต.เทอดไทย

06 ม.ค. 2564

คณะส่วนล่วงหน้า ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ ตำบลเทอดไทย

05 ม.ค. 2564

ร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1/2564 5 ม.ค. 2564

18 ธ.ค. 2563

#ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับตัวแทน เด็ก นักเรียน และเยาวชนในแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลเทอดไทย

16 ธ.ค. 2563

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและโรคระบาด ประจำปี 2564

15 ธ.ค. 2563

ส่งมอบโถส้วม เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน

15 ธ.ค. 2563

เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 ธ.ค. 2563

อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

14 ธ.ค. 2563

ร่วมจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟ หมู่ที่ 13 บ้านเทอดไทยหนึ่ง

10 ธ.ค. 2563

กิจกรรม Big Cleaning Day 2020

04 ธ.ค. 2563

ร่วมแจกเสื้อกันหนาวให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยและชาวบ้านในชุมชนทุกหมู่บ้านโดยได้รับสนับสนุนเสื้อกันหนาวจากบริษัทคูโบต้าร่วมกับกองทัพบก

01 ธ.ค. 2563

เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาทำดี รุ่นที่ 7

30 พ.ย. 2563

ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทุกจุดในเขตตำบลเทอดไทย

25 พ.ย. 2563

เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบเสื้อกันหนาวในโครงการ kutota พลังใจ สู้ภัยหนาว โดยสยามคูโบต้า ร่วมกับ กองทัพบก

25 พ.ย. 2563

ร่วมประชุมและเยี่ยมค่าอาสาทำดี

25 พ.ย. 2563

เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์ พอ.สว.เคลื่อนที่

17 พ.ย. 2563

กิจกรรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 และ #โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 2564

13 พ.ย. 2563

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที่ 1 /2564 ประจำงบประมาณ 2564

12 พ.ย. 2563

ร่วมประชุมกับ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2563

10 พ.ย. 2563

กิจกรรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 และ #โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 2564

10 พ.ย. 2563

เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเตรียมหน่วยแพทย์พอ.สว.เคลื่อนที่ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเตรียมหน่วยแพทย์พอ.สว.เคลื่อนที่

03 พ.ย. 2563

เข้าเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหม้อ สอบถามในเรื่องต่างๆ ทั้งการเรียนการสอน ปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

29 ต.ค. 2563

ร่วมประชุมโครงการ KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว โดยบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมกับกองทัพบก ร่วมประชุมหารือ ประสานงาน เพื่อช่วยเหลือภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง

26 ต.ค. 2563

ตรวจสอบเหตุเกิดไฟไหม้บ้าน จำนวน 1 หลังและ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค บรรเทาความเดือดร้อน

26 ต.ค. 2563

ร่วมกันสร้างฝายจัดเก็บน้ำตามโครงการแก้ไขปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน

21 ต.ค. 2563

ร่วมงานกิจกรรม พิธีวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

20 ต.ค. 2563

ร่วมออกสำรวจพื้นที่ ตามที่เจ้าของบ้าน ได้ยื่นคำขอขอนุญาตต่อเติมหลังคาบ้าน ณ บ้านเทอดไทยหนึ่ง หมู่ที่ 13

14 ต.ค. 2563

ร่วมประชุมโครงการร้อยใจรักษ์ ณ บ้านพญาไพรลิทู่

14 ต.ค. 2563

เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ

14 ต.ค. 2563

เข้าร่วมประชุมโครงการร้อยใจรักษ์

14 ต.ค. 2563

ปรับเส้นถนน บ้านเทอดไทย ป๊อก 5 เข้าไปเส้นทาง ป๊อก 8

14 ต.ค. 2563

ออกสำรวจเส้นทางถนนไปทาง โครงการชาน้ำมันปางหนุน ณ บ้านพญาไพรลิทู่ ม.11

07 ต.ค. 2563

ร่วมพิธีบวงสรวง ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการทำงานในงบประมาณประจำปี 2564

17 ก.ย. 2563

ประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2/2563

16 ก.ย. 2563

โครงการ\"จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ\" กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

16 ก.ย. 2563

เกิดเหตุไฟไหม้อาคารบ้านพักครู ณ โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร

16 ก.ย. 2563

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2563

14 ก.ย. 2563

เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ \"อาสาทำดี\" รุ่นที่6

12 ก.ย. 2563

พิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด (วันไหว้พระจันทร์คัพ) ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาบ้านพญาไพรเล่าจอ ม.6

11 ก.ย. 2563

เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของ อบต.เทอดไทย ประจำปี 256

10 ก.ย. 2563

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10 ก.ย. 2563

เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดคัดกรองโรคโควิด 19

09 ก.ย. 2563

ร่วมงานมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ

08 ก.ย. 2563

จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

01 ก.ย. 2563

ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาของชาวบ้านเรื่องเส้นทางถนน บ้านเทอดไทย ม.1

01 ก.ย. 2563

อบต.ช่วยพ่นหมอกควันในพื้นที่อบรมค่อยอาสาทำดี

01 ก.ย. 2563

จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกชา/กาแฟ ณ บ้านแม่คำน้อย หมู่ที่ 18

25 ส.ค. 2563

ร่วมกิจกรรมพิธีรับธง \\

25 ส.ค. 2563

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการผู้ยากไร้ ม.13และม.3

20 ส.ค. 2563

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันปราบปราม การจัดระเบียบสังคม การปลูกจิตสำนึกด้วยความปลอดภัย ด้วยวินัยจราจรและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วนความปลอดภัยทางถนน

20 ส.ค. 2563

เข้าร่วมประชุมหารือ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาแนวทางเพื่อความช่วยเหลือ เกี่ยวกับครอบครัวมีรายได้น้อย ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาในครอบครัวได้รับความเดือดร้อน

19 ส.ค. 2563

ผู้บริหารท้องถิ่น นายเตชินท์ ติยะไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เป็นประธานพิธีเปิดงานรกิจกรรมโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย รุ่นที่ 1

19 ส.ค. 2563

ผู้บริหารท้องถิ่น นายก. อบต.เทอดไทย ร่วมกับประธานสภา อบต. รอง ประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต.เทอดไทย ประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3/2563 (ครั้งที่2

18 ส.ค. 2563

ได้รับแจ้งเหตุต้นไม้ล้มจำนวน 2 จุด บ้าพญาไพรเล่าจอ ม.6 และบ้านพญาไพลิทู่ ม.11

17 ส.ค. 2563

เกิดสไลด์เส้นถนนหลักบ้านแสนเมืองโก ม.2 และ บ้านอากู่อาไฮ้ ม.3 รถยนต์และรถจักรยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้

14 ส.ค. 2563

ออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ หมู่ที่ 5,6,7,10 และ11

14 ส.ค. 2563

ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านพืช) ภัยแล้ง

11 ส.ค. 2563

ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง ตำบลเทอดไทย

11 ส.ค. 2563

ประชุมวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3/2563

06 ส.ค. 2563

เจ้าหน้าที่จึงรีบออกพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุและดำเนินการตัดต้นไม้ทันที เพื่อเปิดเส้นทางให้สัญจรไปมาได้

05 ส.ค. 2563

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการผู้สูงอายุ จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง (สปสช)

05 ส.ค. 2563

ร่วมประชุมหารือและแจ้งเกี่ยวกับสร้างแหล่งศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านปางมะหัน

05 ส.ค. 2563

เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง

05 ส.ค. 2563

จัดกิจกรรมโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จำนวน 4 รุ่น

04 ส.ค. 2563

ได้รับแจ้งจากประชาชน มีต้นไม้ล้มทับถนน จึงได้ออกไปที่จุดเกิดเหตุและได้ช่วยดำเนินการตัดต้นไม้เล็กและใหญ่ที่ล้มขวางถนน

03 ส.ค. 2563

ร่วมมอบชุดอิ่มอุ่นให้กับเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทอกไทยหนึ่ง ที่มีฐานะความยากลำบาก

03 ส.ค. 2563

เข้าร่วมประชุมหารือโครงการ \\

03 ส.ค. 2563

พบปะและเยี่ยมผู้เข้าร่วมค่ายอาสาทำดี

28 ก.ค. 2563

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

28 ก.ค. 2563

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน Royal Thai volunteers เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

24 ก.ค. 2563

เข้าร่วมพิธีเปิดงานร่วมกิจกรรมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา

22 ก.ค. 2563

ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวนักโทษคดียาเสพติด บ้านปูนะ หมู่ที่ 4

21 ก.ค. 2563

ผู้บริหาร นายก อบต.เทอดไทย พนักงาน และผู้นำตำบลเทอดไทย เข้าร่วมรับฟังศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับด้านปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิในที่ดินจังหวัดเชียงราย

21 ก.ค. 2563

เข้าร่วมโครงการค่ายอาสาทำดี รุ่นที่ 6 และพร้อมมอบหน้ากากผ้าให้กับค่ายอาสาทำดี ณ ศอป.โครงการ พมพ.แม่ฟ้าหลวง แม่จัน

17 ก.ค. 2563

โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ประจำปี 2563

14 ก.ค. 2563

#เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ปีที่ 25 สมเด็กพระศรีนครินทราบรมราชชนนีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ร่วมกับ โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน หน่วยงานราชการและประชาชนตำบลเทอดไทย ร่วมกิจกรรมโครงก

12 มิ.ย. 2563

มอบเจลและสเปร์ยแอลกอฮอล์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเทอดไทย เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)

10 มิ.ย. 2563

ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริและปลูกต้นไม้สองข้างทางตามพระราชสาวนีย์ \"อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ดิน และน้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม\" ประจำปี 2563 ณ หมู่ที่2

09 มิ.ย. 2563

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดในโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

08 มิ.ย. 2563

ร่วมกิจกรรม \"ตู้ปันสุข\"

08 มิ.ย. 2563

ออกหน่วยนอกพื้นที่ เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและรับคำร้องขอเรื่องอุทธรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ หมู่ที่.11,5,6,15

04 มิ.ย. 2563

โครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเพื่ออนุรักษ์ป่าและน้ำเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563

29 พ.ค. 2563

ตรวจติดตามอาสาทำดีรุ่น5 ครั้งที่1 ณ บ้านผาจี ม.15 , บ้านปูนะ ม.4, บ้านจะตี ม.16

21 พ.ค. 2563

งานบริการประชาชน ช่วยตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ผ่านไปมา

20 พ.ค. 2563

จัดตั้ง\"ตู้ปันสุข\"

20 พ.ค. 2563

เจ้าหน้าที่กาชาดสากลมอบวัสดุและเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

20 พ.ค. 2563

ติดตามงานโครงการร้อยใจรักษ์ ณ บ้านพญาไพรลิทู่ ม.11 และบ้านม้งเก้าหลัง ม.9

19 พ.ค. 2563

มอบทรายเคมีให้กับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 19 หมู่บ้าน เพื่อป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ #ใกล้ฤดูฝนแล้ว เพื่อป้องกันยุงลาย

19 พ.ค. 2563

เยี่ยมบ้านครอบครัวของนายเงิน นาหยิ จิตอาสาพระราชทาน ผู้ที่เสียชีวิตจากไฟป่า เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา และพร้อมได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาให้กับทางครอบครัวผู้เสียชีวิต

13 พ.ค. 2563

โครงการเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนเก้าสามผลิตและแปรรูปชาพญาไพรเล่าจอ ตามโครงการกองทุนต้นพันธุ์ชาอัสสัม

12 พ.ค. 2563

สำรวจที่ดินในเขตตำบลเทอดไทย

09 พ.ค. 2563

ออกสำรวจพื้นที่เพื่อที่จะสร้างโรงเรียน กศน.ตำบลเทอดไทย ณ บ้านเทอดไทย หมู่ที่ 1

08 พ.ค. 2563

ร่วมกิจกรรมการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโรคโคโรนา (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันติดเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโควิค-19 ณ บ้านเทอดไทย

05 พ.ค. 2563

เข้าร่วมกิจกรรมแจกอาหารหรือสิ่งของให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง

29 เม.ย. 2563

มอบหน้ากากอนามัย (ผ้า) ให้ประชาชนทุกคนในเขตตำบลเทอดไทย คนละ 2 ชิ้น

29 เม.ย. 2563

ดำเนินการนำผู้พิการที่มีฐานะยากจน ภายในตำบลเทอดไทย มาติดต่อขอใบรับรองความพิการที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และมาติดต่อขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ

28 เม.ย. 2563

ยี่ยมบ้านนางทัศนีย์ จันทร์วงศ์ หมู่ที่1ป๊อก10 และนางสาวบูธู มาเยอะ หมู่ที่4 บ้านปูนะ

23 เม.ย. 2563

นายก อบต.เทอดไทย และรองปลัดอบต.เทอดไทย ร่วมมอบเงินเยียวยาบริจาคให้แก่ครอบครัวนายเงิน นาหยิ

23 เม.ย. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้จัดซื้อเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ละอองฝอย ขนาดใหญ่

22 เม.ย. 2563

เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติ (อัคคีภัย)

22 เม.ย. 2563

สนับสนุนข้าวกล่องให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) แต่ละจุดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

22 เม.ย. 2563

สำรวจครัวเรือนยากจน บ้านเทอดไทยหนึ่ง

15 เม.ย. 2563

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจุดเกิดเหตุ เปิดถนนจากต้นไม้ใหญ่หักโค่นเสาไฟฟ้า ปิดทับทาง กีดขวางการจราจร และหลังคาบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย

15 เม.ย. 2563

ประกาศ spot รณรงค์ป้องกัน COVID-19

10 เม.ย. 2563

อบต.เทอดไทย ได้สนับสนุนข้าวกล่องให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19)

10 เม.ย. 2563

มอบท่อน้ำ PVC ให้กับหมู่บ้าน บ้านห้วยอื้น หมู่ที่ 10 และ บ้านเทอดไทยหมู่ที่ 1 ป๊อก8 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในหมู่บ้าน

08 เม.ย. 2563

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

08 เม.ย. 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย นายเตชินท์ ติยะไพศาล กำนันตำบลเทอดไทย รองปลัด อบต. #ยินดีต้อนรับท่านนายอำเภอแม่ฟ้าหลวงคนใหม่ นายณรงค์พล คิดอ่าน

08 เม.ย. 2563

ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า-ออก (ตลาดบ้านเทอดไทย) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

31 มี.ค. 2563

ออกตรวจสำรวจการจัดทำแนวกันไฟ ตามกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟป่าชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันไฟป่า ประจำปี 2563

25 มี.ค. 2563

ร่วมกันทำความสะอาดตลาดสดพร้อมกันในกิจกรรมจิตอาสากวาดล้างทำความสะอาดตลาด ต้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

24 มี.ค. 2563

ออกตรวจสำรวจการจัดทำแนวกันไฟ ตามกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟป่าชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันไฟป่าในเขตเทอดไทย

22 มี.ค. 2563

ประชาสัมพันธ์จากกระทรวงสาธารณสุข

20 มี.ค. 2563

จัดกิจกรรมโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID -19) ในพื้นที่ตำบลเทอดไทย

17 มี.ค. 2563

มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิค-19 ด้วยทำการล้างมือด้วยเจลแอลกฮอร์และวัดไข้ ก่อนเข้าสำนักงาน

16 มี.ค. 2563

จัดทำกิจกรรมโครงการอบรมเชิงให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19 ) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปี 2563

13 มี.ค. 2563

ประชุมเกี่ยวกับโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19 )

10 มี.ค. 2563

เข้าร่วมประชุมโครงการปิดทองหลังพระ

05 มี.ค. 2563

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัย

26 ก.พ. 2563

จัดสถานที่เตรียมการรับเสด็จ

26 ก.พ. 2563

จัดซื้อและส่งมอบอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย ให้กับหมู่บ้าน

23 ก.พ. 2563

พิธีเปิดงานโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด ณ บ้านแม่หม้อ ม.7

20 ก.พ. 2563

เข้าร่วมประชุมและส่งมอบหอประชุมป๊อก5 ให้กับครู กศน.

20 ก.พ. 2563

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

12 ก.พ. 2563

ร่วมประชุมและหารือเตรียมความพร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่า แนวกันไฟ ในเขตวนอุทยานสันผาพญาไพรตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงในแต่ละหมู่บ้าน ณ ที่ทำการวนอุทยานสันผาพญาไพร

04 ก.พ. 2563

ลานกีฬาตำบลเทอดไทย

30 ม.ค. 2563

เข้าร่วมประชุม ค่ายอาสาทำดี รุ่นที่ 5

28 ม.ค. 2563

ภาพกิจกรรมโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธ์ุและเทศกาลชาเลิศรส 2563

22 ม.ค. 2563

พิธีเปิดงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดแม่หม้อคัพ ครั้ง9

15 ม.ค. 2563

การแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน ตำบลเทอดไทย

10 ม.ค. 2563

พิธีเปิดงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลูกข่าง(ชาติพันธุ์อาข่า) ประจำปี 2563

05 ม.ค. 2563

พิธีเปิดงาน \"บ้านวิชาการ (Open House)\" ณ โรงเรียนบ้านจะตี

05 ม.ค. 2563

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำรถบรรทุกน้ำ บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคหรือน้ำใช้ช่วยเหลือให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ

03 ม.ค. 2563

ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมบ้านปางมะหัน ม.8 และหอประชุมบ้านม้

02 ม.ค. 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย,รองนายก อบต.,กำนันตำบลเทอดไทย ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ลาหู่ ณ บ้านปูนะ ม.4 และบ้านจะตี ม.16

29 ธ.ค. 2562

ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

24 ธ.ค. 2562

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด “เทอดไทยคัพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

23 ธ.ค. 2562

ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมบ้านพญาไพรเล่าจอ ม.6 และหอประชุมบ้

20 ธ.ค. 2562

ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

18 ธ.ค. 2562

ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

09 ธ.ค. 2562

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่

06 ธ.ค. 2562

มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนตำบลเทอดไทย

05 ธ.ค. 2562

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

05 ธ.ค. 2562

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

26 พ.ย. 2562

ประชุมชี้แจงแผนกองทุนสุขภาพตำบลเทอดไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

26 พ.ย. 2562

ร่วมประชุมคมหมู่บ้าน ม.14 เพื่อปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชนหรือหาแนวคิดในการช่วยเหลือของประชาชน

26 พ.ย. 2562

พิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ไตย(ไทยใหญ่) ครั้งที่24 ประจำปี 2562

31 ต.ค. 2562

สำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุที่ผ่านมา พร้อมมอบสังกะสี เพื่อซ่อมแซมหลังคาให้กับผู้รับความเสียหาย ณ บ้านแม่คำน้อย

22 ต.ค. 2562

เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและหารือแนวทางความต้องการของประชาชน ณ บ้านแม่คำน้อย

21 ต.ค. 2562

ข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและหารือแนวทางความต้องการของประชาชน ณ บ้านจะป่า หมู่ที่ 19

10 ต.ค. 2562

เข้าร่วมรับฟังผลการประเมินจากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะตีและป่าซางสูง

03 ต.ค. 2562

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที่4/2562

03 ต.ค. 2562

เข้าร่วมขอแสดงความยินดีกับ ผญบ.นายลิซาง วิบูลวิโรจน์กุล หมู่ที่ 19 บ้านจะป่า ต.เทอดไทย

23 ก.ย. 2562

ประชุมสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่3/2562

17 ก.ย. 2562

เข้าตรวจเหยี่ยมอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพญาไพรไตรมิตร

17 ก.ย. 2562

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ ร.ร.บ้านจะตี

17 ก.ย. 2562

ร่วมต้อนรับ พล.ท พิชัย เข็มทอง และร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานราชการในพื้นที่

17 ก.ย. 2562

ออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย บ้านเทอดไทย ม.1

17 ก.ย. 2562

ร่วมงานโครงการมหกรรมโครงงานนักศึกษา กศน. อำเภอแม่ฟ้าหลวง

17 ก.ย. 2562

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา

17 ก.ย. 2562

พิธีเปิดงานโครงการการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 10

17 ก.ย. 2562

ร่วมกิจกรรม \"คนเชียงราย ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก\"

20 ส.ค. 2562

เข้าตรวจเหยี่ยมอาหารกลางวันโรงเรียนอากู่ ม.3

19 ส.ค. 2562

พิธีเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย และร่วมกิจกรรมซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัย

19 ส.ค. 2562

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 จังหวัดเชียงราย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยจากวาตภัย

19 ส.ค. 2562

เข้าตรวจเหยี่ยมอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านม้งเก้าหลัง ม.9

15 ส.ค. 2562

อบต.ดำเนินการป้องกันและระงับไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ 1

15 ส.ค. 2562

จิตอาสา \"เราทำดี ด้วยหัวใจ ป้องกันโรคไข้เลือดออกและเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โรคไข้เลือดออก

15 ส.ค. 2562

รองนายก อบต.ร่วมมอบรถวีลแชร์และถุงยังชีพ ให้กับผู้พิการ

15 ส.ค. 2562

นายก อบต. ทหาร เจ้าหน้าที่โครงการชาน้ำมันปูนะ-ปางมะหัน และเจ้าหน้าที่ อบต. เข้าร่วมประชุมประชาคม

15 ส.ค. 2562

ผู้บริหารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอกไทย เข้าตรวจเหยี่ยมอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปางมะหัน ม.8

15 ส.ค. 2562

ประชุมสมัยประชุมสามัญ 3/2562

15 ส.ค. 2562

ตามโครงการชุมชนนำร่องปลอดขยะ ประจำปี 2562 ณ บ้านปางมะหัน

11 ส.ค. 2562

การจัดกิจกรรม big cleaning dat

30 ก.ค. 2562

กิจกรรมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ #เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

30 ก.ค. 2562

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

30 ก.ค. 2562

โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข

19 ก.ค. 2562

ข้าร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง​ และถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562

18 ก.ค. 2562

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2562

10 ก.ค. 2562

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคที่เกิดจากขยะ ประจำปี 2562

10 ก.ค. 2562

โครงการอบรมให้ความรู้โรคมือเท้าปากและโรคติดต่ออื่นๆ ประจำปี 2562

09 ก.ค. 2562

เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังโรค \"โรคมือ เท้า ปาก\" และโรคอื่นๆ ระหว่างวันที่ 9 -11 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเทอดไทย

09 ก.ค. 2562

ออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย​ประจำปีงบประมาณ2562

09 ก.ค. 2562

ร้องเรียนร้องทุกข์ ป๊อก5

09 ก.ค. 2562

พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส มอบรถเข็นให้ผู้พิการ ให้กับ อบต.เทอดไทย

26 มิ.ย. 2562

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที่ 3/2562

26 มิ.ย. 2562

เข้าร่วมกันคัดเลือกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ณ ที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเทอดไทย

25 มิ.ย. 2562

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2/2562 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565

14 มิ.ย. 2562

โครงการจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก

13 มิ.ย. 2562

โครงการจิตอาสา...ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช #เราทำความดีด้วยหัวใจ

06 มิ.ย. 2562

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข (รุ่นที่ 1

03 มิ.ย. 2562

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

31 พ.ค. 2562

กิจกรรมเดินรณรงค์ #วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พ.ค. 2562

ร่วมกิจกรรมแสดงวัฒนธรรมและพบปะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชในพื้นที่ชายแดน

29 พ.ค. 2562

อบรมเชิงวิชาการการแก้ไขปัญหาไฟป่า ภายใต้โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562

23 พ.ค. 2562

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบกระเบื้องและสังกะสี​ ให้ผู้ประสบเหตุวาตภัยหมู่ 10 และหมู่ 13

23 พ.ค. 2562

ร่วมงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลเทอดไทย

17 พ.ค. 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบถังเก็บน้ำบนดินเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเทอดไทย

10 พ.ค. 2562

กิจกรรม 5 ส สำนักงานและบ้านพัก อบต.

09 พ.ค. 2562

โครงการอบรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

07 พ.ค. 2562

ผู้บริหาร อบต.เทอดไทย ข้าราชการ ข้าราชการครู และพนักงาน อบต.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

07 พ.ค. 2562

เยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการไปดับไฟป่า ณ บ้านพญาไพรเล่ามา

06 พ.ค. 2562

ร่วมงานพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก ณ หอประชุมอำเภอแม่ฟ้าหลวง

05 พ.ค. 2562

ร่วมงานพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

30 เม.ย. 2562

ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ โรงงานชาพญาไพรแม่หม้อ ม.7

30 เม.ย. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เข้าไปช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากวาตภัยที่ผ่านมาและได้มอบอุปกรณ์กระเบื้องหลังคาและอื่นๆให้กับครัวเรือนผู้ประสบภัยที่ได้ความเสียหายจากวาตภัย

19 เม.ย. 2562

ร่วมรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ฟ้าหลวงและผู้สูงอายุ และทำบุญผ้าป่าทอดกฐิน ที่วัดกาขาวต.เทอดไทย 62

13 เม.ย. 2562

ผู้บริหารเยี่ยมจุดตรวจด่าน เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และมอบสิ่งของในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ปี62

11 เม.ย. 2562

โครงการจัดงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

09 เม.ย. 2562

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยประจำเดือนเมษายน 2562

09 เม.ย. 2562

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (รุ่น 1)

06 เม.ย. 2562

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดบ้านพญาไพรเล่ามา

04 เม.ย. 2562

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 7,13และ15

03 เม.ย. 2562

ประชุมประชาคม หมู่18และหมู่2

03 เม.ย. 2562

เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรยั่งยืน

02 เม.ย. 2562

มอบประกาศนียบัตรให้กับบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2561

02 เม.ย. 2562

ประชุมประชาคม ม.9,ม.12 และแจกผ้าปิกปากป้องกันมลพิษทางอากาศ

02 เม.ย. 2562

เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด ณ บ้านแม่หม้อ

28 มี.ค. 2562

ประชุม คณะกรรมการกองทุนสุขภาพ ต.เทอดไทยครั้งที่ 2 /2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

26 มี.ค. 2562

มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า

22 มี.ค. 2562

นักเรียนนักศึกษาฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2562

22 มี.ค. 2562

ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ประจำปี 2562

21 มี.ค. 2562

ประชุมชี้แจงและสอบสัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียน

14 มี.ค. 2562

จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ”งานหัตกรรมฝีมือ จักสานงานไม้ไผ่” และส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว

13 มี.ค. 2562

สมัยประชุวิสามัญ สมัยที่1/2562

11 มี.ค. 2562

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อตำบลเทอดไทย

08 มี.ค. 2562

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด ณ หมู่ที่ 6 บ้านพญาไพรเล่าจอ

08 มี.ค. 2562

โครงการเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่งคงและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

08 มี.ค. 2562

วันสตรีสากล ประจำปี 2562

07 มี.ค. 2562

โครงการจิตอาสาทำความดีกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

03 มี.ค. 2562

พิธีเปิดงานโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด ณ บ้านพญาไพรเล่ามา ม.5

28 ก.พ. 2562

สภาเกษตรจังหวัดมาประชุม เรื่องชา

19 ก.พ. 2562

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2562

18 ก.พ. 2562

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด ณ บ้านปางมะหัน

15 ก.พ. 2562

รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ตำบลเทอดไทย

13 ก.พ. 2562

โครงการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562

09 ก.พ. 2562

พิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์และเทศกาลชาเลิศรสตำบลเทอดไทย ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านพญาไพรเล่าจอ

07 ก.พ. 2562

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข

03 ก.พ. 2562

พิธีเปิดงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดแม่หม้อตัดครั้งที่8 ประจำปี 2562

01 ก.พ. 2562

ติดตามการเตรียมการรับเสด็จฯ

31 ม.ค. 2562

พิธีเปิดงาน Kick off แผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง เทอดไทยเมืองสะอาด ประจำปี 2562

23 ม.ค. 2562

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีจังหวัดเชียงราย 2562

23 ม.ค. 2562

บริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธุ์ภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562

22 ม.ค. 2562

เดินขบวนแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด #เทอดไทยคัพ ประจำปี 2562

17 ม.ค. 2562

เป็นประธานพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬากลุ่มดอกบัวตองบานเกมส์ ณ โรงเรียนบ้านปางมะหัน

12 ม.ค. 2562

งานอุ่นไอรัก คลายหนาวฯ ณ บริเวณพระราชวังดุสิต กทม

12 ม.ค. 2562

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

07 ม.ค. 2562

ประชุมหารือการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ประจำปี 2562

07 ม.ค. 2562

พิธีเปิดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562