นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย โทร 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

สินค้าโอทอป
14 พ.ค. 2563

สินค้าโอทอป ร้านใบชาดอย

10 ก.พ. 2563

สินค้าโอทอปร้านโตโตดี

10 ม.ค. 2563

สินค้าโอทอป ร้าน 1x2

05 มี.ค. 2562

กลุ่มพัฒนาอาชีพ

25 ก.พ. 2562

จัดกิจกรรมสินค้าโอทอป