นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

สินค้าโอทอป
14 พ.ค. 2563

สินค้าโอทอป ร้านใบชาดอย

10 ก.พ. 2563

สินค้าโอทอปร้านโตโตดี

10 ม.ค. 2563

สินค้าโอทอป ร้าน 1x2

05 มี.ค. 2562

กลุ่มพัฒนาอาชีพ

25 ก.พ. 2562

จัดกิจกรรมสินค้าโอทอป