นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชน และผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2562 , เปิดอ่าน 173 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชน และผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562  เพื่อรับรองการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของประชาชนที่จะเข้าร่วมมาตรการฯ โดยสำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายและธนาคารกรุงไทยจะลงพื้นที่มารับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ศาลารวมใจบ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

#เอกสารการรับสมัครมีดังนี้
1.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
2.สำเนาทะเบียนพาณิชย์
3.สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย