นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม : ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2566

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.57 น. , เปิดอ่าน 0 ครั้ง
#ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2566
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00น. นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ทั้ง 19 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2566 ณ ห้องประชุม อบต.เทอดไทย ชั้น2
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
- รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
- รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3/2566 ครั้งที่2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
- ขอความเห็นชอบแยกหมู่บ้าน หมู่ที่1 บ้านเทอดไทย (ป๊อก10)
- เรื่องอื่นๆในที่ประชุม


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น