นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

การบริหารความเสี่ยง
• แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564
• นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย 2564
• คู่มือปฏิบัติราชการ : บริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปี 2564

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น