นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ข้อมูลทั่วไป
เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2562 , เปิดอ่าน 12764 ครั้ง

1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

          1.ด้านกายภาพ

                   1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ตั้งอยู่เลขที่ 658 หมู่ที่ 1 บ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย 
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอแม่ฟ้าหลวง อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ  800  เมตร   
ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวงประมาณ  40   กิโลเมตร 

- ทิศเหนือ      ติดประเทศสหภาพพม่าโดยมีแนวเขตจากหัวแม่คำ   (บ้านม้งแปดหลัง)  บริเวณพิกัด

NC 481547 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวแบ่งเขตแดนประเทศ สิ้นสุดที่บ้านป่าซางนาเงิน ตำบลแม่ฟ้าหลวง บริเวณพิกัด NC 755479 
รวมระยะทาง 13.5 กิโลเมตร

- ทิศใต้  ติดตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มจากลำห้วยแปลกบรรจบแม่น้ำคำ บริเวณพิกัด 
NC 770393 ไปทางทิศตะวันตก ตามแม่คำเป็นแนวแบ่งเขตสิ้นสุดที่ลำห้วยหมากบรรจบแม่น้ำคำเป็นแนวแบ่งเขต บริเวณพิกัด NC 681391 รวมระยะทาง 16 กิโลเมตร

- ทิศตะวันออก    ติดตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มจากลำห้วยปุม เขตชายแดนไทย-  พม่า 
บริเวณพิกัด NC 755479ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามลำห้วยปุม ถึง ลำห้วย ป่าไร่ บรรจบลำห้วยแปลก บริเวณพิกัด NC 764402 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ สิ้นสุดที่ลำห้วยแปลกบรรจบแม่น้ำคำบริเวณพิกัด  NC 770393 รวมระยะทาง 12.5 กิโลเมตร

- ทิศตะวันตก ติดตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มจาก  ลำห้วยหมากบรรจบแม่น้ำคำ บริเวณพิกัด NC681391 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหัวแม่คำบริเวณเส้นแบ่งเขต ชายแดนไทย-พม่า บริเวณพิกัดNC 481547 รวมระยะทาง 31 กิโลเมตร

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ทั้งหมดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ   ป่าแม่น้ำแม่จันฝั่งซ้ายและ   ป่าแม่น้ำคำ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้   
มีเทือกเขาสลับซับซ้อน และมีที่ราบหุบเขาบางส่วนระหว่างภูเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำแม่คำไหลผ่านมีพื้นที่ประมาณ  167.90   ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ   102,935  ไร่

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ อยู่ในเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย 25-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 43 องศาเซลเซียส และต่ำสุดประมาณ 11 องศาเซลเซียส มี 3 ฤดู

- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม 

- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน

1.4 ลักษณะของดิน ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ แหล่งน้ำทั้งหมดเป็นแหล่งน้ำผิวดิน

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ 


2.ด้านการเมือง/การปกครอง

                   2.1เขตการปกครอง เป็นเขตการปกครองของอำเภอแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอแม่ฟ้าหลวงห่างจากอำเภอแม่ฟ้าหลวง 40 กิโลเมตร มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง ประกอบด้วย 19 หมู่บ้านหลัก  14 บ้านบริวาร  

     >หมู่ที่1 บ้านเทอดไทย มีชาย 2,788 คน หญิง 2,867 คน รวมทั้งหมด 5,655 คน  และมีจำนวน 2,602 ครัวเรือน

     >หมู่ที่2 บ้านแสนเมืองโก มีชาย 555 คน หญิง 489 คน รวมทั้งหมด 1,044 คน และมีจำนวน 261 ครัวเรือน 

               -บ้านขาแหย่ง 

               -บ้านจะทอ

     >หมู่ที่3 บ้านอากู่-บ้านอาไฮ้ มีชาย 295 คน หญิง 291 คน รวมทั้งหมด 586 คน และมีจำนวน 193 ครัวเรือน

              - บ้านอาไฮ้

     >หมู่ที่4 บ้านปูนะ มีชาย 584 คน หญิง 540 คน รวมทั้งหมด 1,124 คน และมีจำนวน 282 ครัวเรือน
              - บ้านบูซอ

              - บ้านพญาคา

              - บ้านยีเด

      >หมู่ที่5 บ้านพญาไพรเล่ามา มีชาย 725 คน หญิง 716 คน รวมทั้งหมด 1,441 คน และมีจำนวน 315 ครัวเรือน    

      >หมู่ที่6 บ้านพญาไพรเล่าจอ มีชาย 832 คน หญิง 889 คน รวมทั้งหมด 1,721 คน และมีจำนวน 342 ครัวเรือน

       >หมู่ที่7 บ้านแม่หม้อ มีชาย 989 คน หญิง 1,019 คน รวมทั้งหมด 2,008 คน และมีจำนวน 421 ครัวเรือน    

              -บ้านเล่าวางใหม่

              -บ้านเล่าวางเก่า

      >หมู่ที่8 บ้านปางมะหัน มีชาย 643 คน หญิง 636 คน รวมทั้งหมด 1,279 คน และมีจำนวน 293 ครัวเรือน  

      >หมู่ที่9 บ้านม้งเก้าหลัง มีชาย 620 คน หญิง 631 คน รวมทั้งหมด 1,251 คน และ มีจำนวน 285 ครัวเรือน

      >หมู่ที่10 บ้านห้วยอื้น มีชาย 679 หญิง 661 คน รวม 1,340 คน และมี 350 ครัวเรือน  

              -บ้านผาจีใหม่

       >หมู่ที่11 บ้านพญาไพรลิทู่ มีชาย 456 คน หญิง 486 คน รวม 942 คน และ รวม 242 ครัวเรือน

       >หมู่ที่12 บ้านม้งแปดหลัง มีชาย 213 คน หญิง 202 คน รวม 415 คน และ รวม 105 ครัวเรือน    

       >หมู่ที่13 บ้านเทอดไทยหนึ่ง มีชาย 634 คน หญิง 672 คน รวม 1,306 คน และรวม 262 ครัวเรือน    

              -บ้านสามต้าว

              -บ้านเมืองสอง

        >หมู่ที่14 บ้านห้วยหม้อ มีชาย 366 คน หญิง 374 คน รวม 740 คน และ รวม 167 ครัวเรือน    

        >หมู่ที่15 บ้านผาจี

        >หมู่ที่16 บ้านจะตี มีชาย 429 คน หญิง 432 คน รวมทั้งหมด 861 คน และมีจำนวน 212 ครัวเรือน    

             -บ้านหลี่ตาเหมย

             -บ้านย่าโหล

             -บ้านป่าซางสูง

             -บ้านห้วยปูเก่า

         >หมู่ที่17 บ้านทูหมออาเน มีชาย 137 คน หญิง 125 คน รวมทั้งหมด 262 คน และมีจำนวน 61 ครัวเรือน    

         >หมู่ที่18 บ้านแม่คำน้อย มีชาย 197 คน หญิง 204 คน รวมทั้งหมด 401 คน และ มีจำนวน 80 ครัวเรือน    

         >หมู่ที่19 บ้านจะป่า มีชาย 340 คน หญิง 322 คน รวมทั้งหมด 662 คน และมีจำนวน 119 ครัวเรือน  

   

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น